Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0832

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Nas braci, siostry Różańca świętego,
Racz przyjąć pod płaszcz miłosierdzia twego:
Gdy Syn twój miły 2. będzie dekretować,
Raczże nas ratować.

A ci którzy się z światem pożegnali,.
A twoje Imię żyjąc wychwalali,
Niechże im świeci 2. światłość wiekuista,
O Panno przeczysta.


PIEŚŃ IX.
O Najśw. M. P. Szkaplerznej.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp f8 a8 \stemDown c4 c4 | d8 c8 bes4 a4 | c8 a8 a4 bes4 | \break
    \stemUp g8 g8 f2 }
  \stemDown c'8 a8 \stemUp a4 g4 | \stemDown d'8 c8 bes4 a4 | \break
  c8 a8 \stemUp a4 g4 | \stemDown d'8 c8 bes4 a4 | \stemUp f8 a8 \stemDown c4 c4 | \break
  d8 c8 bes4 a4 | c8 a8 a4 bes4 | \stemUp g8 g8 f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Pod twój płaszcz się u -- cie -- ka -- my Ma -- tko Bo -- ska Ma -- ry -- ja,
  Racz -- że nam na po -- moc spie -- szyć,
  I w_nie -- szczę -- ściu nas po -- cie -- szyć,
  A my cię sła -- wić bę -- dzie -- my,
  I po -- prze -- sta -- niem grze -- szyć.
}}
\addlyrics { \small {
    Bo gdy cię w_smu -- tku wzy -- wa -- my, wnet nasz smu -- tek prze -- mi -- ja:
}}


Pod twój płaszcz się uciekamy Matko Boska Maryja,
Bo gdy cię w smutku wzywamy, wnet nasz smutek przemija:
Raczże nam na pomoc spieszyć,
I w nieszczęściu nas pocieszyć,
A my cię sławić będziemy
I poprzestaniem grzeszyć.

Bóg Ojciec za matkę ciebie obrał dla Syna swego,
A Syn Boży, Bóg na niebie, wziął ciało z ciała twego: