W polu (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł W polu
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
W polu.

Pójdziemy w pole, w ranny czas;
— Młode traweczki, witam was!
Młode traweczki zielone,
Poranną rosą zroszone.

Długoście spały twardym snem,
Pod białym śnieżkiem, w polu tem;
Teraz główeczki wznosicie,
Bo przyszło słońce i życie.sVarB = { << { \voiceOne a2.^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Spokojnie." } | <d, a'> | a'4_( d8[b] a[b]) | a_([g] <d fis>2) | <b d e>4( g'8[fis] e[fis]) } \new Voice { \voiceTwo d2_\f_\>( e4\!) | s2._\p | d2. | cis4 s2 | s4 <b d> cis } >> | \oneVoice d8([fis]) <d a'>2 \bar "||" \time 2/4 <cis a'>4^( <cis e>8[<cis fis>_\<]) | <cis g'>4^( <cis fis>8[<cis g'>\!]) | <d b'>2_\> | <d a'>4 r8\! a' | <g cis>4_\< <fis d>\! | <b, fis' a> << { \voiceOne <e g>8([<d fis>]) } \new Voice { \voiceTwo b4 } >> | \oneVoice <b d e>_\> <g cis e>\! | <fis d'> r \bar "|." }

sVarA = { R2.*2 | <d a'>4^\p \breathe <d d'>8 <d b'> <d a'> <d b'> | <cis a'> <cis g'> <d fis>2 \breathe | % w1
<d e>4 <d g>8 <d fis> <cis e> <cis fis> | << { \voiceOne d } \new Voice { \voiceTwo d } >> \oneVoice <d fis> <d a'>2 \bar "||" \time 2/4 <cis a'>4 <cis e>8 <cis fis> | <cis g'>4^\< <cis fis>8\! \breathe <cis g'> | <d b'>2^\> | <d a'>4 r8\! << { \voiceOne a' } \new Voice { \voiceTwo a } >> \oneVoice | <g cis>4^\> <fis d'>\! | <fis a> <e g>8 <d fis> | << { \voiceOne e2 | d4 } \new Voice { \voiceTwo d^\>( cis\!) | d } >> \oneVoice r | \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Pój -- dzie -- my w_po -- le, w_ran -- ny czas: Mło -- de tra -- we -- czki wi -- tam was! Mło -- de tra -- we -- czki zie -- lo -- ne Po -- ran -- ną ro -- są zro -- szo -- ne. }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Dłu -- go -- ście spa -- ły twar -- dym snem, Pod bia -- łym śnież -- kiem, w_po -- lu tem. Te -- raz głó -- we -- czki wzno -- si -- cie, Bo przy -- szło słoń -- ce i ży -- cie. }

sVarC = { << { \voiceOne fis2( a8[g]) } \new Voice { \voiceTwo b,2 cis4 } >> | \oneVoice <d fis>2. | <d fis>2. | << { \voiceOne e4( a2) } \new Voice { \voiceTwo d,2. } >> | % w1
\oneVoice g,4 e <a g'> | << { \voiceOne fis'8_([a]) } \new Voice { \voiceTwo d,4 } >> \oneVoice <d fis>2 \bar "||" \time 2/4 << { \voiceOne e4 g8[fis] | e4 a8[g] } \new Voice { \voiceTwo a,2 | a } >> | \oneVoice <d g>2 | <d fis>4 r8 a' | <e a>4 <d a'> | e, e8([fis]) g4 a | <d, a'> r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key d \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Andantino." } \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \major \time 3/4 \relative a' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \major \time 3/4 \relative f { \sVarC } }
  >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.