Przejdź do zawartości

Tora/Genesis X.

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

1. A oto rodowody synów Noacha: Szema, Chama i Jefeta. Urodzili im się bowiem synowie po potopie.

2. Synowie Jefeta: Gomer, i Magog, i Madai, i Jawan, i Tubal, i Meszech, i Tyras.

3. A synowie Gomera: Aszkenas, i Ryfat, i Togarma.

4. Od tych rozeszły się pomorskie narody według ziem swoich, każdy podług języka swojego, podług plemion swoich, podług narodów swoich.

5. A synowie Chama: Kusz, i Micraim, i Pat, i Kanaan.

7. A synowie Kusza: Swba, i Chawila i Sabta, i Rama, i Sabtecha. A synowie Ramy: Szeba i Dedan.

8. A Kusz spłodził Nimroda: ten począł być mocarzem na ziemi.

9. Był on mocarzem, myśliwym przed Wiekuistym. Przeto się mawia: jako Nimrod mocarz, myśliwy przed Wiekuistym.

10. A był początek panowania jego w Babelu, i Erechu i Akadzie, i w Kalne, w ziemi Szynear.

11. Z ziemi tej wyszedł do Aszuru, i zbudował Ninewę, I Rechobot-Ir, i Kalach.

12. I Rosen, między Ninewą a Kalachem; ono to owém miastem wielkiém.

13. A Micraim spłodził Ludów, i Anamitów, Lehabitów i Naftuchidów.

14. I Patrusów, i Kasluchów, z których poszli Peliszty, i Kaftory.

15. A Kanaan spłodził Cydona, pierworodnego swego, i Cheta.

16. I Jebusytę, i Emorejczyka, i Girgaszytę.

17. I Chywijczyka, i Arkijczyka i Synytę.

18. I Arwadejczyka i Cemarejczyka, i Chamatejczyka; w następstwie zaś rozsiedliły się plemiona Kananejskie.

19. A była dziedzina Kananejczyka od Cydonu idąc do Gerar — aż do Azy, idąc od Sedomu i Amory i Admy i Cebojim, — aż do Lesza.

20. Oto synowie Chama podług plemion swych, podług języków swoich, w krajach swoich, podług narodów swych.

21. I Szemowi również się narodziło, temu ojcu wszystkich synów Ebera, bratu Jefeta, najstarszemu.

22. Synowie Szema: Elam, i Aszur, i Arpachszad, i Lud, i Aram.

23. A synowie Arama: Ue, i Chul, i Geter, i Masz.

24. A Arpachszad spłodził Szelacha, A Szelach spłodził Ebera.

25. A Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za dni jego została rozdzielona ziemia, a imię brata jego Joktan.

26. A Joktan spłodził Almodada, i Szalefa, i Chocarmawota, i Joracha.

27. I Hadorama, i Uzala, i Dyklę.

28. I Obala, i Abimaela, i Szebę.

29. I Ofira, i Chawilę, i Jobaba; wszyscy ci byli synami Joktana.

30. I była siedziba ich od Meszy idąc ku Sefar, — aż do góry Wschodniej.

31. Oto synowie Szema podług plemion swoich, podług języków swoich, w krajach swych, podług narodów swoich.

32. Oto plemiona synów Noacha podług rodowodów ich, podług narodów ich, i od tych rozeszły się narody na ziemi po potopie.