Tęcza (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Tęcza
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Tęcza.

— A kto ciebie, śliczna tęczo,
Siedmiobarwny pasie,
Wymalował na tej chmurce,
Jakby na atłasie?

— Słoneczko mnie malowało
Po deszczu, po burzy:
Pożyczyło sobie farby
Od tej pełnej roży.

Pożyczyło sobie farby
Od kwiatków z ogroda;
Malowało tęczę na znak,
Że będzie pogoda!sVarB = { \partial 4 d4_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Cokolwiek żwawo" } ( | d' cis a | bes8[d] cis4) a8([bes]) | c!([bes] a4 g | f8[e] d4) r | % w1
<< { \voiceOne e8([a] f_\<[g] a4\!) | e8([a] f_\<[g] a4\!) | bes8([a] c4. bes8) | bes4 a } \new Voice { \voiceTwo c,( d2) | a4 d c | d c2 | <c f> } >> \oneVoice r8\fermata a'_\mf | <bes, g'>8([c <bes f'> c <bes e> c]) | <a d>([<c e> <a f'> c a c]) | <bes g'>8([c <bes f'> c <bes e> c]) | <a d>([<c e> <a f'> c <f a> <e bes'>]) | % w1
<es c'>([f a, <es' g> <f a> <es g>]) | <a, f'>([es' d f d f]) | g,([d' e! d g, d']) | g,_\>([cis e cis g\! cis]) | % w2
<f, d'>4_\p << { \voiceOne cis''( a) | bes8([d] <cis, g' cis>4) a'8[bes] } \new Voice { \voiceTwo <e, g>2 | <d g>4 s <d f> } >> | \oneVoice <c! f c'!>8^([<d f bes>] <c e a>4 <bes e g> | <a d f>8[<g cis e>] <a d>4) r | << { \voiceOne e'8([a] f[g] <c, f a>4) | e8([a] f[g] a) } \new Voice { \voiceTwo a,4 d s | c d s8 } >> \oneVoice r16\fermata a'_\f | <c, fis a>4 <b g'> <b g'> | <g e'>_\> <fis d'>2\!\fermata \bar "|." }

sVarA = { \partial 4 d4^\p | d' cis a | bes8 d cis4 a8([bes]) | c! bes a4 g | f8([e]) d4 r | % w1
e8 a f^\<([g]) a4\! | e8 a f^\<([g]) a4\! | bes8 a c4.^> bes8 | bes4 a r8\fermata a^\mf | g4^\markup { \small \italic "animato" } f e | d8^\< e f4 c'8.\! \breathe a16 | g4 f e | d8([e]) f r a \stemUp bes \stemNeutral | % w1
c4. g8 a g | f4 \stemUp bes \stemNeutral \breathe a | g8([f]) e!4 f8([g]) | a4^\>( g) e\! \breathe | % w2
d8^\p d' cis4 a | bes8 d cis4 a8 \breathe bes | c!([ bes]) a4 g | f8([e]) d4 r | e8 a f([g]) a4 | e8 a f([g]) a r16\fermata a16^\f | d4.( b8) cis b | a^\>([e]) d4\!\fermata r \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { A kto cie -- bie, śli -- czna tę -- czo, Sied -- mio -- bar -- wny pa -- sie, Wy -- ma -- lo -- wał na tej chmu -- rce, Jak -- by na a -- tła -- sie? Sło -- necz -- ko mnie ma -- lo -- wa -- ło Po de -- szczu, po bu -- rzy, Po -- ży -- czy -- ło so -- bie far -- by Od tej peł -- nej ró -- ży. Po -- ży -- czy -- ło so -- bie far -- by Od kwiat -- ków z_o -- gro -- "da —" Ma -- lo -- wa -- ło tę -- czę na znak, Że bę -- dzie po -- go -- da! }

sVarC = { \partial 4 d4( | d' cis a | bes8[d] cis4) a8([bes]) | c!([bes] a4 g | f8[e] d4) r | % w1
<a a'> << { \voiceOne a'8[g] f4 } \new Voice { \voiceTwo d2 } >> | \oneVoice c4 bes a | g e e' | f2 r4\fermata | c2. | <f, c'> | <c c'> | <f c'>2 r4 | % w1
<f f'>2. | \stemUp <bes f'> \stemNeutral | bes | a | % w2
| <d, d'>4 <d' a'>2 | <d g>4 <d a'>2 | a8([bes] c4 cis | d8[e] f4) d | c4 bes <f f'> | <a a'> <d a'> r\fermata | <d, d'> <g d'> <e d'> | <a cis> d d,\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \relative d' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \relative d { \sVarC } }
  >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.