Strona:Wolff Józef. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku.djvu/237

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wystąpił problem z korektą tej strony.


LUBECKI. ��211 ��go zupełnie, mianując Sapiehę 8 Czerwca 171I r. po zeJSClU Szczuki '). Druga żona Szy- mona Franciszka Kopciówna owdowiawszy wyszła 2-0 za Karola Załuskiego kuch- mistrza Litewskiego; oboje w 1728 r. zastawiają Orzeszce majątek Pohost w Pinaklem, dziedziczny małoletniego syna Załuskiej Franciszka-Józefa Luoeckiego kasztelanica Miń- skiego -) i w tymże roku nabywają drugą połowę Lubowicz w Orszańskiem od Józefa Druckiego-Lubeckiego stolnika Orszanskiego »). Owdowiawszy powtórnie 1735 r. 4), Franciszka z Kopciów Załuska kuchmistrzowa W. X. Li t, funduje w 17EO r. w majątku swoim Lubowicze monaster dla X. X. Bazylianów, którym poleca modlić się za dusze zmarłych rodziców jej Franciszka i Katarzyny Kopciów kasztelanów Brzeskich, mezów Szy- mona Druckiego-Lubeckiego kasztelana Mińskiego i Karola Załuskiego kuchmistrza W. X. L-, żyjqcego syna Józefa Druckiego-Lubeckiego i swoją. Zapis ten sama obiato wała 1753 r. 9). Zmarła w Lubowiczach 10 Listopada 1756 r. 6). Syn jej Józef Lubecki kasztelanie Miński, wspomniany obok matki 1728-1750 r. (patrz wyżej), ożenił się w Warszawie 2 Lipca 1738 r. z D aro tą Ossolińską starościanka Drohicką, urodzoną z Rzewuskiej '). U marł bezpotomnie a wdowa po nim wyszła 2-0 w Styczniu 1764 r. za Ma- teusza Ogińskiego starostę Mareckiego b). U marła 1782 r. 0). Bohdan, następnie Bohdan-Kazimierz drugi syn Mikołaja i Krystyny Stetkiewiczó- wny Druckioh-Lubeckich, występuje 1678-1688 r. obok brata Szymona 10); w 1695 r. Bohdan-Kazimierz Druckt Lubecki ma sprawę z Magiinickim 11), a w 1697 r. zenie Boh- dan-Kazimierz ksiqżę Druckt Lubecki podpisał elekcyę Augusta II z województwem Brzeskim 1 T ). Z żony Woynianki pozostawił syna Józefa 1J). Józef Drucki Lubecki będąc stolnikiem Orazanekim, wspólnie zżonąWikto- ryą Skirmuntowną oboźnianką Pińską "). sprzedają 1728 r. drugą połowę Lubowicz w Orszańskiem Franciszce z Kopciów Załuskiej; z aktu sprzedaży okazuje się, że po zejiieiu Mikołaja Druckiego- Lubeckiego i Katarzyny Stetkiewiczówny małżonków, syno- wie ich Szymon i Bohdan, podzielili się 1688 r. Stycznia 11 dobrami Lubowicze po po- łowie. Załuska jako wdowa po Szymonie kasztelanie Mińskim jest dożywotuiczką jednej połowy, druga zaś nabywn od wymienionego Józefa syna Bohdana IJ). Józefumarł w połowie XVI tI - g o wieku; w 1762 r. wdowa i syn, Wiktorya ze Skirmuntów matka, Franciszek syn, kniaziowie Druccy-l.ubeccy, stolnikowa c stolmkowicz Orszańscy, procesują się z Diatłowickiin monasterem, który z majątku swego Małego Lulinca w województwie Nowogrodzkim wyrządza krzywdy sąsiednim ich majątkom Łuninowi Wielkiemu i Wólce Charlinskiej "*). Wiktorya ze Skirmuntów księżna Drucka-Lubecka, hrabina na Lubowiczach, Fohoście, Luninie i Forochońsku, zmarła w 1772 r. "). Wymieniony Franciszek Orucki Lubecki poseł na sejm 1764 r., następnie kolejno Piński sędzia «iemski, chorąży 1773 r., marszałek 1782 r-, kasztelan 1793- 1794 r., jest protoplastą dziś żyjących książąt Druckich-Lubeckieh 18). Do tej rodziny należeli jeszcze: Jan Lubecki w zakonie Soc. J esu, brat jego (podobno Mikołaj?) człowiek wojen- ny ,0). Helena Drucka-Lubecka za Mikołajem Wasilewskim horodniczym Witebskim; oboje wskutek cessyi matki Mikołaja, Anny z kniaziów Hlińskich l-o voto Wasilowej Bohdanowiczowcj pisarzowej ziemskiej Witebskiej, 2-0 yoto Jakóbowej Sieraaszkowej, otrzymują 1616 r. ziemie puste we włr.śei Ozierzyskiej *oJ, a W'1628 r. cedują synowi swemu Pawłowi Wasilewskiemu 3 służby w Witebskiem _ 1) . Regina Drucka-Lubecka za W.iktorem Dowgirdem; oboje otrzymają 1629 r. lennością wieś Truchanowieze w Lidzkiem *»). ��»j Z 165 k. 404, ») Z. 162 k. 272. »j Tamże b. 278. *) Senatorowie 234. ') Akt. Wił. XII 3-8. ") Krujer Polski 1766 r. Kr. 178. ') Tarrrże 1738 r Nr. 78 i Niesieoki VI 141. 8) KwjerWarsKawski 1764 r. Nr. 8. C) DwaPanegirjki: Mowa na pogrzebie J. W. J. P. Doroty z Ossolińskich Ogińskiej slarościney Me- reckioy miana przez J. M P. Kaspra Kościuszkę marszałka dwora B,. 1782 miesiąca Września U dnia w Mi- kulmie; Na starożytny herb Brcuny J. W. z Kozielska Ogińskich, wiersz X Antoniego Korcz&m Szpakow- zkiego, Mohilew 1782. In) Patrz wyżej. "} Z. 145 K 363. ") VoL leg. V 972. ») Tabnlae Jablonovianae XIV. ui Tarrrże. ») Z. 162 d. 278. "o) Akt. WiL XII 188-196. ») Kolleg. Pińskie 8. J. Panuge" śmierci w dzień pogrzebu 1772 r. '») Obacz Życbliński V 426--427, Kosiński II 326, V 239. ») Niesiecki VI III. »( Z. 93 k. 40. «) Z. 99 K. 2c5. II) Tarrrże k. 308.