Strona:Wolff Józef. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku.djvu/235

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wystąpił problem z korektą tej strony.


LUBECK!. ��209 ��Hanną Oatykową o majątki macierzyste 1). W liczbie ziemian Łuckich 1552 r. wystę- puje kniahinią Bohdanowa Lubecka Z Korca 2). W 1556 r. kniahinią Bohdanowa Lubecka i synjej kniaź Janusz Lubecki mają sprawę z niejakim Czudynem o majątek zastawny Kojtow i dom w Witebsku 3); w dalszym ciągu tej sprawy, którą prowadzą Oatykowie na początku 1558 r., kniahinią Bohdanowa Lubecka nazwana nieboszczką i występuje tylko syn jej kniai Janusz Bohdanowicz Lubecki 4), niezawodnie więc umarła 1557 r., zapisując zięciowi swemu Mikołajowi Cbarlińskiemu i małżonce jego, córce swej kniażnie Hannie Bohdanownie Lubeckiej, eununę swą na trzeciej części majątków mężowskich, który to zapis kniahini Bohdanowej Łabęckiej Zofii Dowojnówny, król Charlińskim 1558 r. po- twierdza '). Oprócz wymienionego syna Janusza i córki Hanny Cbarlińskiej, miał Bohdan 2 Zofii Dowojnówny trzecią córkę Marynę, której Charlińsey nie cbcieli przyznać. Pociągnięci do świadectwa krewni czY Maryna zona Wojciecha Wenckowskiego jest kniazną Lubecką, 'siostrą rodzoną Mikołajowej Cbarlińskiej Hanny Bohdanówny Łabęckiej, zeznali w 1567 v.: p- Stanisław Stanisławo wieź Dowojna wojewoda Potocki, że u siostry jego (stryjecznej) żony kniazia Bohdana Jlruckwgo Łabęckiego (sic) było troje dzieci, syn Janusz i dwie córki Ha/uM Ciiarknska t Ha.róara otAcntc już mctyjąca, o czem dobrze świadoma siostra jego i ciotka tych dzieci Andrzejewa Podarewska Hanna Dowojnianka fI); zaś kniaź Bohdan Ozierecki, jako krewny kniaziów Lubeckich, zeznał przed podkanclerzym Wolto wiczem, że kniai Bohdan Lubecki Z małżonką Zofią Dowojnianka spłodzili troje dzieci, syna. Janusza i córki Hanll1 tone Charleńskiego i Marynę, chorą na oczY, wydaną za Wojciecha Wenckowskiego ') , ��Kniazna Hanna Bohdanowna żona M i koł aj a C h a rl e ń s k i e g o wspólnie z mężem uzyskuje 1558 r. potwierdzenie zapisu matki 8 ) i procesuje 1561 r., wspólnie z kniaziem Pawiem Lubeckim, kniazia Aleksandra Sunguszkę-Koszerskiego o zwrot majątku Olbiaż niesłusznie przez niego trzymanego, o co król listownie upomina kniazia Snnguszkę 0). Oboje Charleńscy oskarżają 1568 r. kniahinię Pawłowe Sokolińską Hannę Lubecką o czynienie krzywd w Lub ozu lU), i oboje wskutek ugody ze Szczęsnym Charlińskim i żonąjego Fertna Liibeck;i ujysksiją 1509 r. prawo dochodzenia drugiej połowy Lubcza 1 j ) . Pani Mikołajowa Charlinska wspólnie z innymi kniaziami Lubeckim i oblatuje 1569 r. przywileje tyczące aię Lubcza IJ). Oboje Charlińsey zapisują 1581 r. ziemię swemu fiłudzu Żyryckieuiu 13). Pnni Mikołajowa Charlinska władała 1583 r. dobrami w powiecie Łuckim ") i brała w 1586 r. udział w spadku po Dowojnie wojewodzie Potockim 15). Podobno apiaywała testament w 1592 r. 'a). Brat jej kniaź Janusz Bohdanowicz pierwiastkowi» tytułował się kniaziem Widti- nickinr, kniaź Iwan Bohdanowicz W-ydynd-y występuje 1551 r. w liczbie szlachty woje- wództw Potockiego i Witebskiego ") o Tenże kniai Iwan Bohdanowicz j.ubecki sprzedał w 1555 r. majątek ojczysty Kojtów za Witebskiem nad Dżwiną ciotce swej pani Miko- łajowej Ostykowicza kniażnie Hannie Lubeckiej i Bruekiej (sic) za 400 kop groszy 1B). Ożenił się z Wasilissą Lwowną Sokolińską (?) (nazwisko widocznie mylne) N:i mocy praw służących -zonie swej kmabme Wasihstc Sokolif/skiej (sic) uzyskał kniai Janusz Bohdanowicz Lubecki od kniazia Bohdana Andrejewicza Oziercckiego i żony jogu Bohdany Borisowny połowę mnjątku Nowosielskiego 1555 r. 10) W następnym roku Janusz Bohdanowicz L/cbecki kniai Druckt (sic), nie mogąc się pogodzie 1 ze stryjami co do udziału swego w Lubczu, cały ten udział w części darowizną a w części sprzedażą, ustę- puje eiotce swej pani Mikołajowej Ostykowicza Hannie Lubeckiej kniażnie Druckiej _0). Z powodu sprzedaży Koj lawa wciągnięty w sprawę z Czudinym, w której występuje 1556 r. obok matki 31) ijuż .po śmierci matki wspólnie z ciotką Ostykawą 1558 r. ). Umarł w 1558 r., a wdowa po nim poślubiła w następnym roku kniazia Bohdana Andre- jewicza Sokolińskiego. W 1560 r. kniai Bohdan Sokohuski z zoną Wasihsą i pasierbem ��J S. 24 K 45 oil i no. 'J 1556 r. lipca 16 (S. 53 k. 702). ») 1558 r. Marca 5 (3. 33 k. 846 od.). «) Arcli. Jugo Cz. VII T. I 168 i 162, mylnie "ku. Bohdan'" zarrriast "ku. Bohdanowa'. ") 1558 r. Mąja 21 (S. 33 K 976-7). «) 100 r. Kwietnia 27 (S. 54 K 100). ') 1567 r. Grudnia 9 {S. 52 k. 178). ') Patrz wyżej. *) 1561 r. U ja 6 (Kopija z oryginału). »') Arcli. Jugo Ca. VI T. l str, 67. ") S. 54 k. 173. 'J 1569 r. Lutego 7 (Antonowicz, Hrarrroty 13-18, patrz wyżej). &) 1581 r. Czerwca 6 (Sum. Czet. I Nr. 43). ,1) Żródla dziej XIX 90. ") S. 64 k. 61-63. ») ŻycbL XV 18. ") Pam. I Cz. II 9. 1e) 1555 r. Marca 15 {&. 33 k. 261 cilw.] 'J 1555 r. Lietojmila 28 (Tnroże k. 406). 10) 1566 r. Marca 22 dany, Marca 24 prBY8HaHY (Tumie K. 620). i') Tamie k. 702. «) 1558 r. Marca 6 (Tarrrże k. 816 oiiw.). Kniaziowie Litewsko-Ruscy. 27