Strona:Volumina legum T. 7.djvu/250

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


instruximus mandato, prouti ipsum praesentibus hisce nuncupamus, et instruimus, ita, ut cum eo, vel iis, quos ad eundem finem Sua Regia Majestas, et Status Reipublicae Poloniae consistuent, nominabunt, ac pariter sufficienti mandato munient, de rebus et negoriis supradictis tractet, atque tales pactiones, quae publicis Imperii nostri commodis, et quod maximum est, securitati, libertati, et saluti Serenissimae Reipublicae Poloniae nec non conservationi ejusdem constitutionum, et formae legibus definitae convenire praefato Oratori nostro videbuntur, ineat, faciat, et subscribat, omniaque tandem, quae ad tractanda ista pactionum negoria spectant, eadem cum potestate, qua per Nosmet ipsos peracta fuissent, peragat. Caeterum sancte promittentes, ac spondentes verbo nostro Caesareo, omnia, et singula, firma, grataque habere, quae vi hujus mandati statuturus, promissurus et scripturus est. Nostram super his ratificationem, praefiniendo tempore, expediri curabimus. In quorum fidem, ac robur, praesentes hasce litteras manu nostra subscripsimus, et majori sigillo nostro Imperiali firmari jussimus. Quae dabantur Moscoviae die 22 Augusti anno 1767, regiminis nostri sexto.

(L. S.) Catharina.

In fidem versionis C. N. Panin. M. A. Galitzyn.

ressuiące dzieła, y że znowu przez przysłane do Dworu naszego uroczyste Poselstwo, potrzebowała Ona naszey raz na zawsze gwarancyi na całość Iey ustaw, a z drugiey ufaiąc doświadczeniu, wierności, y gorliwości w służbie naszey, naszego miłowiernego, nadzwyczaynego, y Pełnomocnego Posła, przy iego Wieliczeństwie Krolu y Rzeczypospolitey Polskich, armii Generała Maiora, y Kawalera Xcia Mikołaia Repnina. My Iego naznaczyliśmy y upełnomocowaliśmy, iakoż tym naznaczamy, y upełnomocniamy wstępować w zobopolne rozmowy y negocyacyą z tym, albo temi, ktorzy dla tego samego przedsięwzięcia od Iego Polskiego Wieliczeństwa y Stanow Rzeczypospolitey Polskiey naznaczeni, wybrani, y rownomiernie dostateczną pełną mocą opatrzeni będą, postanawiać, zawierać, y podpisywać z nim albo z niemi takie obowiązki, ktore od wspomnionego Posła naszego przyznane będą, za zgadzaiące się z interessami Imperii naszey, a osobliwie z głownieyszym z tych, to iest: całością, bespieczeństwem, wolnością, y dobrym porządkiem Nayiaśnieyszey Rzeczypospolitey Polskiey, w Iey prawach, położeniu y konstytucyi, tak ażeby on Posełwe wszystkim tey negocyacyi y postanowienia wspomnionych obowiązkow tyczących się, postępował, z takąż włądzą, iakby My to sami czynili, obiecuiąc świątobliwie Imperatorskim naszym słowem, przyiąć za dobre, y wypełniać wiernie to wszystko, co przez onego w brzmieniu tey pełney mocy postanowiono, obiecano, y podpisano będzie, oraz y dać na to w maiący się naznaczyć czas ratyfikacyą nasza. Na upewnienie o tym My tę pełną moc własną ręką podpisawszy, rozkazaliśmy ztwierdzić większą naszą Hosudarstwa pieczęcią. Dan w Moskwie dnia 22 Sierpnia 1767 a Panowania naszego VI roku.

(L. S.) Katarzyna.

Panin. Xiąże Alexander Galitzyn.TRAKTAT WIECZYSTY

Między Rzecząpospolitą Polską, y Imperium całey Rossyi.

W imię Swiętey, y nierozdzielney Tróycy.

Lubo między Nayiaśnieyszą Rzecząpospolitą Polską, y Imperium całey Rossyi, trwa szczęśliwie według traktatu roku 1686 wieczny pokoy, prawdziwa przyjaźń, stała harmonia, y dobre sąsiedztwo, iednak gdy z przyczyny zwykłych w sprawach ludzkich odmian, wyniknęły między niemi od tyle czasow rożne przypadki, które z racyi odmienionych cyrkumstancyi, nowey imże nayprzyzwoitszey wzaiemnych obowiązkow wyciągaią ustawy; z tey więc przyczyny, y drugich w teraźnieysze czasy trafiaiących się, ktore tak w publikowanych Nayiasnieyszey Imperatorowy IeyMci całey Rossyi deklaracyach, iako y w aktach skonfederowaney Rzeczypospolitey Polskiey do nich się zgadza-

TRAKTAT WIECZNYO

meżdu Riecziupospolitoiu Polskoiu, y Imperiieiu Wse-Rossiiskoiu..

Wo Imia Swiatya y nerazdzielimyia Troycy.

Chotia meżdu Iaśnieiszeiu Riecziupospolitoiu Polskoiu, i Imperiieiu Wse-Rossiiskoiu, szczastliwo prebywaiet, po traktatu 1686 hoda wiecznoi mir, iskrenniaia drużba, postoiannoie sohłasiie y dobroie sosiedstwo, odnakoż kak po obyknowennym w diełach czełowieczeskich peremienam, posledowali meżdu Imi stol dawnaho wremiani raznyie proizszedstwij, koi, po peremieniwszym sia obstoiatelstwam trebuiut inowaho, onym swoistwennieiszaho opredielenija w wzaimnych obiazatelstw, to po sei hławnoi pritczinie i drnhim nastoiasczaho wremiani słuczainym koi w publikowanych deklaracyach IEia Wieliczestwa Wsiepreświetlieyszei Imperatricy Wse-Rossiiskoi i w sohłasnych s onymi aktach