Strona:Volumina legum T. 7.djvu/142

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


przeto takowy, stosuiąc się do prawa świeżo przez Stany Rzplitey uformowanego, ustanawia odprawowania porządek. A nayprzod dla administrowania upragnionym sprawiedliwości ninieyszą postanawia ordynacyą: iż w wszystkich kwartalnych kadencyach prawem opisanych, w każdym tygodniu, dni: Poniedziałkowy, Wtorkowy, Srzodowy y Czwartkowy, w rannych y poobiednich zasiadaniach, iedynie do odbywania spraw przypadłych (wedle niżey opisanego regestrow porządku) wyznacza. W Piątki zaś y Soboty około rady y pomnożenia dochodow skarbu Koronnego, y tych układania proiektow, tudzież rezolucyi, oprocz niżey wyrażonych regestrow: directi mandati, et poenalium, zabawiać się ma; nie zagradzaiąc iednak podczas mnostwa spraw, a niedostatku nagłey potrzebuiących rezolucyi interessow ekonomicznych, ten czas ku odbywaniu świętey obrocić sprawiedliwości, co przy odwołaniu sessyi obwieszczono będzie. Żeby zaś w sądzie swoim mnostwo regestrow nie zatrudniało, dwa tylko ordynaryine, sine beneficio aresti, trzeci directi mandati, a czwarty poenalium, ustanawia; to iest w Poniedziałek y Wtorek każdego tygodnia, ieden ex delatione theasuri: w ktorym iedynie te mieścić się powinny sprawy prawne y uczynkowe, w ktorych Urodzony Instygator z doniesienia skarbowego, lub Officialista skarbowy aktorat przeciwko komu, et e converso kto przeciwko skarbowi uformuie; drugi we Srzodę y Czwartek regestr injuriatorum:w ktorym sprawy o handle, manufaktury, miary, podatki pogłownego y podymnego, także ad aerarium publicum należące depaktacye, długi za towary, y wexle kupcow, y inne z przyczyny commerciorum krzywdy, pretensye, y wiolencye wynikaiące mieścić się maią, z tą prekustodycyą: że gdyby w regestrze spraw do sądzenia nie stało, drugi regestr wzięty będzie: a kiedy w obydwoch nie stanie, tedy około interessow skarbowych (iako wyżey iest wyrażono) radę y ułożenia czynić powinna; trzeci directi mandati każdego dnia o godzinie szostey po południu brać miany, w ktorym sprawy nawet z propozycyi za daniem Roku, albo z wydanego in vim termini tacti pozwu, respectu laesae authoritatis Commissorialis, także o wiolencye na osobach Sądowych y ich służących, oraz Officyaistow Skarbowych, tu pod bokiem sądowym poczynione, tudzież przyieżdżaiących do sądu swego y odieżdżaiących ad normam Kommissyi Radomskiey mieścić się maią: a czwarty poenalium w Sobotę o godzinie szostey po południu, co do otrzymania dekretow executionis cum Capitaneis. Wpisy własnym domysłem przeciwko prawu przedzwoniane per non sunt, bydź nie powinny, a z przywołanego zaczęta sprawa kontynuować się ma poty, (choćby naznaczony innemu regestrowi czas zabrała) poki zupełnie nie odsądzi się, tak dalece, że zaczętey sprawy nie skończywszy, inszych brać nie będzie się godziło. Konnexye tylko takowe w sprawach, ktore albo przez intercepcyą aktoratu, albo rzetelną ewikcyą lub z iedneyże sprawy wynikać będą, ściśle konstytucyą 1726 zachowuiąc, mieścić się mogą; a niesprawiedliwe abrogantur, pod karą sądową na stronę y patronow promowuiących y broniących wskazać mianą. W ktorych to regestrach Pan Regent Kommissyi Skarbowey wpisy rekwiruiącym zaraz według rekwizycyi każdego, nie na kartki, ale w regestra na to in folio oprawne, własną ręką wpisywać powinien, z wyrażeniem imion, przezwisk, y urzędow, aktora y pozwanego, y o co; y tych wpisow do sądzenia przypadaiących wokandę na drzwiach izby sądowey, dla powszechney wiadomości y pewności, pod animadwersyą sądową, przybiiać każe. Protokuły sentencyonarzow ekonomicznego y iuryzdycznego, Kommissarz ieden, a gdy ten dostarczać nie będzie mogł, tedy dwoch, każdy osobliwie trzymać będzie, w ktory sentencye w sprawach, także rezolucye względem interessow skarbowych do naradzenia przypadaiących zaszłe, z wyrażeniem zdań, kiedyby rożne nastąpić miały, sine solario wpisywać będzie, ktore według opisu świeżo nastąpionego prawa każdy Kommissarz podpisać ma. A po kadencyi każdey, tylko sentencyonarz ekonomiczny przy iednym będzie. Protokuły dekretowy y ekonomiczny, przy Panu Pisarzu Kommissyi Skarbowey zostawać maią, w ktorych na końcu każdey kadencyi seryarz transactorum spisany bydź powinien; a in casu choroby, lub zatrudnienia onego innemi skarbowemi interessami, Pan Regent vices supplebit, do ktorego extradita pieczęć, y korrekta należeć będzie, ktore protokuły prezyduiący na sessyi z dwoma Kommissarzami podpisywać ma. Regestra zaś Kommissarz drugi trzymać ma dla wpisywania krotkiego sentencyi y kondemnat także sine solario; nie tylko zaś wpisy y pozwy pod intytulacyą w prawie tymże wypisaną wychodzić miane, ale y sentencye, dekreta, y rezolucye Kommissarskie Polskim rodowitym językiem, dla zupełnieyszego wszystkich obiaśnienia, pisane bydź zawsze powinny. Te zaś czynione wpisy, dekreta korrekty, pieczęci y blankiety na pozwy, stronom rekwiruiącym, według wypełnionych przez tychże wzwyż wspomnionych PP. Pisarza y Regenta, iako od skarbu pensyonalnych, przysiąg, bez żadney pod iakimkolwiek pretextem zapłaty, etiam ab ultro offerentibus, wydawane bydź powinny, oprocz extraktow, od ktorych arkusza strictori charactere po dwadzieścia wierszy na iedney facyacie pisać maiących, podług konstytucyi 1726 nie więcey iak po złotemu iednemu, nawet choćby kto ultro więcey dawał, Kancellarya brać y depaktować nie ma, a to pod oddaleniem biorących y depaktuiących od Urzędow y Kancellaryi, y winami osobnemi przez Sąd Kommissarski skazać mianemi. Ktobykolwiek do skarbu Koronnego miał pretensyą, ten Officyalistom skarbowym pod tytułem: My Kommissarze iako w prawie iest opisano, ma wydać pozew z położeniem na Komorze Skarbowey, y zeznaniem relacyi w tym Grodzie, gdzie ta Komora leży.