Strona:Volumina legum T. 7.djvu/034

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


cyinych Woiewodztwom, Ziemom y Powiatom Koronnym, sposobem teraz ustanowionym, naznaczamy.

O większości wotow, et de activitate na Seymikach Woiewodztwa Bracławskiego.

Aby zaś w Woiewodztwie Bracławskim ad pluralitatem votorum, czyli ad activitatem na Seymikach nie possessyonaci, dyspozytorowie dobr pańskich y szlacheckich, tudzież w służbie woienney nadworney zastaiący szlachta, osadzcowie y gracyalistowie nie cisnęli się, y krzywdy obywatelom mere possessyonatom nie czynili, oraz aby w tymże Woiewodztwie, w ktorym z wielu rożnych innych Woiewodztw przybyli obywatele znayduiąc się, każdego activitatem na Seymikach odtąd mieć pretenduiącego, procenedcya de stirpe nobilitari była wszystkim wiadoma, uprzątaiąc wszelkie wątpliwości, y do przyszłych Seymikow trudności ułatwiaiąc, na podobienstwo konstytucyi anni 1658vi, titulo: Securitas bonorum, nastąpioney, oraz laudi anterioris tegoż Woiewodztwa, mieć chcemy y postanawiamy, aby na naypierwszym da Bog po szczęśliwey Elekcyi y Koronacyi przyszłego Nayiaśnieyzsego Krola, nastąpić maiącym Seyimiku, tak Senatorowie, iako też Urzędnicy Ziemscy y Grodzcy, oraz inni szlachta, obywatele, bądź dawniey bądź poźniey w tym Woiewodztwue lokowani, przed iednym z Senatorow, ieżeli się z nich ktory znaydować będzie, oraz przed trzema pierwszemi in ordine na ten czas przytomnemi Urzędnikami, y przed Urzędem Grodzkim czyli iednym Urzędnikiem, a ciż sami tak Senator, iako Urzędnicy Ziemscy y Grodzcy, przed innemi trzema Ziemskiemi Urzędnikami ex turno po sobie idącemi, każdy zosobna genealogią swoią y dokumenta autentyczne, że z antecessorow swoich szlachty rodowitych, czyli przez wyraźne Seymowe konstytucye nobilitowanych (probuiąc się od pradziada) pochodzi, dowodzące reprodukował, ktorą reprodukacyą na każdym dokumencie ciż, ut supra, Urzędnicy Ziemscy y Grodzcy adnotować, y rękami własnemi podpisawszy, też dokumenta, czyie będą, do rąk własnych odać maią, ktore to dokumenta tak adnotowane y podpisywane każdy obywatel, ab actu Seymiku czyli adnotowaney reprodukcyi in spatio niedziel dwunastu, ad acta Castrensia proprii Districtus per oblatam podać będzie powinien. Insuper na tymże ut supra Seymiku, y przed temiż wyznaczonemi, Senatorem gdy będzie, y Urzędnikami prawa y dokumenta autentyczne realitatem dziedziczney, lub też zastawney y aktualney possessyi swoiey probuiące produkować, a ktoremuby irrealitas praw czyli possessyi aktualności była od kogo zarzucona, na ten czas in supplementum, in eam rotham: iako te prawa są niezmyślone, nie in fraudem obywatelow possessyonatow są prokurowane, y iako vigore onych, w realney y aktualney w tym Woiewodztwie leżących dobr possessyi zostaie: przysięgę in facie totius na ten czas congregatae nobilitatis, wykonać tenebitur, a wspomnieni Senator y Urzędnicy, nie tylko na każdym dokumencie reprodukcyą adnotować, tęż adnotacyą rękami własnemi podpisać, y podpisaną do rąk reprodukuiącego oddać, ale też Urząd Grodzki, czyli Urzędnik ieden, przysięgi, ieźli ktora nastąpi, w akta Grodzkie zapisać maią, y powinni będą. Inaczey zaś żaden z obywateli ad activitatem na Seymikach przypuszczony być nie ma, chyba gdyby na dalszym ktorym Seymiku, activitatem mieć pretenduiąc, we wszystkim ustawie teraźnieyszey zadosyć uczynić chciał, y effective uczynił. A ktoby takowym reprodukcyom praw y dokumentow sprzeciwiaiąc się, hałas iakowy lub tumult wszczynać ważył się, takowy, tanquam violator securitatis publicae, sądzony y karany być ma, a to w sądzie przez ustawy Seymu teraźnieyszego do tego wyznaczonym.

Starostowie Grodowi Zytomirski y Owrucki.

Ponieważ Woiewodztwo Kiiowskie trzy Powiaty, pierwszy Kiiowski, drugi Zytomirski, trzeci Owrucki w sobie zawieraiące, per antiquam revolutionem temporum, oddziału Powiatow swych nie miało, przez co w Grodzie Kiiowskim z mocy prawa, wszystkie trzy Powiaty dotąd sądziły się. A że konstytucyą roku 1659 po ograniczeniu Ziem Kiiowskiey Zytomirskiey y Owruckiey, także Starostom Zytomirskiemu y Owruckiemu Grodzkim, sprawy obywatelow swoich Ziem, z Urzędami inych sądzić, praevio explendo juramento, zezwolono, przeto zapatrzywszy się na taryffy, Powiaty pomienione oddzielaiące, iedney Powiatu Kiiowskiego do Grodu Zytomirskiego roku 1724 dnia 3 Lutego; drugiey Powiatu Zytomirskiego roku, dnia i miesiąca tegoż, do Grodu tegoż; trzeciey Powiatu Owruckiego w roku tymże dnia 16 Kwietnia w Grodzie Owruckim per oblatam podanych, stosuiąc się do wyż rzeczoney konstytucyi pro peragendo celeriori justitiae cursu, Starostom Grodowym Zytomirskiemu y Owruckiemu, sądy swoie reassumować pozwalamy, takowym porządkiem; aby pierwsza kadencya Sądow Grodzkich Kiiowskich po Koronacyi przyszłego Nayiaśnieyszego Regnana Polskiego, w niedziel sześć, w mieście I. K. Mci Zytomierzu, za poprzedzaiącym potrzykrotnym przywołaniem reassumowana, y przez niedziel dwie na obywatelow Powiatu Kiiowskiego sądzona była; po ktorey kadencyi doszłey lub nie, Starosta Zytomirski w niedziel cztery po determinowaney wyższey kadencyi, tamże w mieście Zytomirzu, wykonawszy zwykłą Starostom rotę, przed Senatorem Woiewodztwa Kiiowskiego, lub Urzędnikiem Powiatu Zytomirskiego, ktorego nayłatwiey sprowadzić może, w przytomności congregadae nobilitatis teyże Ziemi z Urzędem swym podobnie iuryzdykcyą reassumował, y przez niedziel dwie sprawy swego Powiatu sądził, a po tey kadencyi itidem w niedziel cztery, Starosta Owrucki w mieście y zamku Owruckim, podobnie za potrzykrotnym przywołaniem, y iuramentu wykonaniem, sądy