Strona:Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane (Mioduszewski).djvu/092

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


W


KOLĘDA 95.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemUp f4 \stemDown c'8[ bes] \stemUp a[ g] | \stemDown a[ g a bes] c4 | \stemUp f,8. e16 f8[ g] \stemDown a[ bes] |

\stemUp g2 f4 \bar ":|" \stemDown a4 bes8[ a] \stemUp g[ f] | g8[ f g a] g4 |

\stemDown a4 bes8[ a] \stemUp g[ f] | g4 \stemDown a8[ b] c4 | bes8[ a] \stemUp g4 g8[ a] | g2 f4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
W_Be -- tle -- em mie -- ście Je -- zus się na -- ro -- dził,
We -- so -- ło te -- dy, je -- że -- li kie -- dy,
Dziś być po -- trze -- ba.
} }
\addlyrics { \small {
Tę -- skli -- we ser -- ca z_ża -- lu o -- swo -- bo -- dził:
} }W Betleem mieście Jezus się narodził,
Tęskliwe serca z żalu oswobodził:
Wesoło tedy, jeżeli kiedy,
Dziś być potrzeba.

Pasterze jemu wesoło śpiewali,
Wół z osłem parą w zimnie zagrzewali:
My z wesołością, z szczerą miłością,
Czołem mu bijmy.

Królowie wschodni za gwiazdy powodem
Zjechali z dary, poddaństwa dowodem:
My mu za złoto, z wielką ochotą
Serca oddajmy.

Maryja karmi, a Józef piastuje,
Małej dziecinie pilnie usługuje:
Więc ich przykładem, wierności śladem,
Służmy dziecinie.

Spraw to dziecino Jezu nasz kochany,
Niech w twojej łasce nie znamy odmiany:
Niech w doczesności, potem w wieczności,
Zawsze ci służym.


KOLĘDA 96.


\relative f {
\clef tenor
\key f \major
\time 4/4
\autoBeamOff

\stemUp f4 e8[ a] f2 | a4 g8[ bes] a2 | f4 e8[ a] f2 |

a4 g8[ bes] a2 \bar "|." \stemDown a8 c c c c[ d] bes \stemUp g |

\stemDown a c c c c[ d] bes \stemUp g | \stemDown a a bes bes 

\stemUp a4 g | f2 r2 \bar "|."
}
\addlyrics{ \small {
W_Be -- tle -- em przy dro -- dze, jest szo -- pa zła sro -- dze:
A tam się roz -- go -- ści -- ła, 
Ma -- tka Je -- zu -- sa mi -- ła, 
Ma -- tka Je -- zu -- sa mi -- ła.
} }W Betleem przy drodze, jest szopa zła srodze:
A tam się rozgościła,
Matka Jezusa miła.

Z Boskiego zrządzenia, przyszedł czas rodzenia
Synaczka przedwiecznego,
Światu pożądanego.

Wnet Anioł to sprawił, pasterzom objawił:
Pasterze co się stało,
Bóg przyjął ludzkie ciało.

Spiesznie pobieżycie, w Betleem ujrzycie,
Dzieciątko pod jasłkami,
Uwite pieluszkami.

A tam osioł z wołem, pod nieba okołem,
Parą nań swą puchają[1],
Dzieciątko zagrzewają.

  1. Przypis własny Wikiźródeł puchać - chuhać