Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/215

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
— 214 —


Dobregoś się poradziła, iżeś nam co dała,
Wszakbyś się ty tego roku nie była wydała.
Jeśli nam jeszcze więcéj dasz,
Ślubujem’ ci tego doznać,
Kogo dostać masz.


434.
z p. Raciborskiego.

Do łakomych dziewczyn:

 
\relative a {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 4/4
\autoBeamOff
  d'8 d e d c c d c   | % 1
  b b a a g4 r   | % 2
  d'8 d e d c c d c   | % 3
  b b a a g4 r   | % 4
  b8 b a a d d c4   | % 5
  b8 b a a d d c4   | % 6
  d8 d e d c c d c   | % 7
  b8 b a a g4 r \bar "|." 
s
}
\addlyrics {
Żeś jest ską -- pa i ła -- ko -- ma, mó -- wi -- my śmie -- le,
prę -- dzej byś -- my z_sta -- réj kro -- wy wy -- tłu -- kli cie -- lę,
niż na to -- bie grosz ja -- ki, ku -- pić so -- bie ta -- ba -- ki.
Ty się jak -- żyw już nie wy -- dasz, mu -- sisz zo -- stać tak!
}
\midi {
\tempo 4 = 90
}


Żeś jest skąpa i łakoma, mówimy śmiele,
Prędzej byśmy z staréj krowy wytłukli cielę,
Niż na tobie grosz jaki,
Kupić sobie tabaki.
Ty się jakżyw już nie wydasz,
Musisz zostać tak! —


435.
z p. Raciborskiego.

Dziękując pachołkom za kolędę:

 
\relative a {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 4/4
\autoBeamOff
  d'8 d e d c c d c   | % 1
  b a16 [(b)] c8 a a4 g   | % 2
  d'8 d e d c c d c   | % 3
  b a16 [(b)] c8 a a4 g  | % 4
  b8 b a a d d c c   | % 5
  b8 b a a d d c c   | % 6
  b8 b a a g4 r \bar "|." 
s
}
\addlyrics {
Za ko -- lę -- dę niech cię że -- gna Bóg, pa -- ro -- bku mi -- ły!
któ -- ryś nam dał za śpie -- wa -- nie, we -- dług two -- jéj si -- ły:
a -- że -- byś ty do -- stał pię -- kną,
szwar -- ną, grze -- czną i bo -- ga -- tą
na ten no -- wy rok.
}
\midi {
\tempo 4 = 90
}


Za kolędę niech cię żegna Bóg, parobku miły!
Któryś nam dał za śpiewanie, według twojéj siły:
Ażebyś ty dostał piękną,
Szwarną, grzeczną i bogatą
Na ten nowy rok!