Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/214

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
— 213 —Jeśli nam dobrze zapłacisz, to ci powiémy,
Iż ci tego, co go kochasz, wnet namówimy.
Brzęknij czeskim do dzwoneczka,
Boś ty jest szwarna dziéweczka —
Szwarna panienka.


432.
z p. Raciborskiego.
 
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 4/4
\autoBeamOff
  d'8 d e e d4-> b->    | % 1
  c8 c a a b4-> b->    | % 2
  d8 d e e d4-> b->    | % 3
  c8 c a a b4-> b->    | % 4
  a8 g fis g a \stemUp b \stemNeutral c b   | % 5
  a g fis g a b c b   | % 6
  d8 d c c b4 r \bar "|." 
s
}
\addlyrics {
Po -- słu -- chaj, dzié -- we -- czko, co ko -- lę -- du -- je -- my,
jak to -- bie u -- przéj -- mie szczę -- ścia win -- szu -- je -- my:
że -- byś do -- sta -- ła mi -- łe -- go,
bo -- ga -- te -- go i do -- bre -- go,
na ten no -- wy rok.
}
\midi {
\tempo 4 = 100
}


Posłuchaj, dziéweczko, co kolędujemy,
Jak tobie uprzéjmie szczęścia winszujemy:
Żebyś dostała miłego,
Bogatego i dobrego,
Na ten nowy rok.

Wiec według możności pokaż nam się szczodrą,
Będziem cię wychwalać, żeś grzeczną i dobra,
Żeś jest mądra i robotna,
Szwarna, piękna i ochotna,
Tak się wnet wydasz.

Gdy nam co darujesz za kolędowanie,
Czeski albo więcéj za nasze śpiewanie:
Nie będzie twa żadna szkoda,
Bo ci się stanie nadgroda, —
Bo się wnet wydasz.


433.
z p. Raciborskiego.

Dziękując dziewczynom za kolędę:

 
\relative a {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 4/4
\autoBeamOff
d'8 d e d c c d c | \stemUp b a16 [(b)] \stemNeutral c8 a a4 g | d'8 d e d c c d c 
\break
\stemUp b a16 [(b)] \stemNeutral c8 a a4 g |\stemUp b8 b a a \stemNeutral d d c c |\stemUp b b a a \stemNeutral d d c c | \stemUp b b a a \stemNeutral g4 r4
\bar "|."
s
}
\addlyrics {
Do -- bre -- goś się po -- ra -- dzi -- ła, i -- żeś nam co da -- ła,
wszak -- byś się ty te -- go ro -- ku nie by -- ła wy -- da -- ła.
Je -- śli nam je -- szcze wię -- céj dasz,
ślu -- bu -- jem ci te -- go do -- znać,
ko -- go do -- stać masz.
}
\midi {
\tempo 4 = 100
}