Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 03.djvu/163

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


śpiewać, kiedy otwiera * Usta miłość serdeczna. Opuszczasz dla nas niebieskie pałace, * Czyż dobroć większa słychana? * Przyjmujesz oraz trudy, boleść, pracę, * Czyż miłość większa doznana? * Służbęć za dobroć w zamian dajemy, * Za miłość wonią cnoty niesiemy. * Przyjmij naszą tę wdzięczność.


PIEŚŃ  156.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \relative f' {
   \time 3/4
   \key f \major
   \autoBeamOff
   a a \stemUp bes \stemNeutral | d8[ c] c2 | c8 c bes4 g | bes a2 \bar ":|.|:" c4 \stemUp bes4. \stemNeutral g8
   bes4 a2 | c8 c bes4 d | d4 c r | f,8[( g]) a4 \stemUp bes \stemNeutral | d4 c2 |
   d8 c bes4. e,8 | g4 \fermata f4 \fermata r \bar ":|."
} }
\addlyrics { \small {
   Śli -- czna Pa -- nien -- ka Je -- zu -- sa zro -- dzi -- ła,  O, sia -- no, sia -- no, sia -- no jak li -- li -- a, Na któ -- rem kła -- dzie Je -- zu -- sa Ma -- ry -- a.
} }
\addlyrics { \small {
   W_staj -- ni po -- wiw -- szy, Sian -- kiem Go o -- kryła,
} } }

Śliczna Panienka Jezusa zrodziła, * W stajni powiwszy, siankiem Go okryła, * O, siano, siano, siano jak lilia, * Na którem kładzie Jezusa Marya.