Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 03.djvu/124

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


PIEŚŃ  119.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \autoBeamOff \relative g' { \repeat volta 2 { \bar "[|:" g8 b d b g e' | d d d \stemUp b \stemNeutral g e' | e e d4 c | b8 a g2 \bar ":|]" } \stemUp b4 b b \stemNeutral | b8 d d c c c | b4 b b | b8 d d c c c | e e d4 c | b8 a g2 \bar "|." } }
  \addlyrics { \small Pa -- ste -- rze bie -- że -- li, gdy głos u -- sły -- sze -- li, śpie -- wa -- nia A -- niel -- skie -- go, O -- sieł Mu z_wo -- łem u -- słu -- gu -- ją, Klę -- ka -- ją, zna -- jąc, a -- do -- ru -- ją Stwo -- rzy -- cie -- la swo -- je -- go. }
  \addlyrics { \small Zna -- le -- źli w_żłó -- be -- czku, W_Be -- tle -- em mia -- ste -- czku, Je -- zu -- sa ma -- leń -- kie -- go: } }

Pasterze bieżeli, gdy głos usłyszeli, * śpiewania Anielskiego, * Znaleźli w żłóbeczku, * W Betleem miasteczku, Jezusa maleńkiego: * Osieł Mu z wołem usługują, * Klękają, znając, adorują * Stworzyciela swojego.