Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 03.djvu/113

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


łowie, * I my Cię wszyscy chwalimy, żyjąc na ziemi.

Leżysz w żłobie na zielonem sianku złożony. * Z jednej Józef, z drugiej Panna Najświętsza strony. * Lulaj, lulaj przyśpiewują, osieł z wołem przyklękują, * Ciebie, Jezu, zagrzewają, parą chuchają.


PIEŚŃ  110.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \autoBeamOff \relative b' {\repeat volta 2 { \bar "[|:" bes8. bes16 a4 d, | d'8. d16 es4 d | a8. a16 bes4 a | g2 r4 \bar ":|]" } f8. f16 g4 f | \stemUp bes8. bes16 a4 bes \stemNeutral | c8. c16 f4 d | cis2 r4 | a8. a16 bes4 a | g8. d'16 es4 d | a8. a16 \stemUp bes4 a | g2 r4 } }
  \addlyrics { \small O gwia -- zdecz -- ko! coś świe -- ci -- ła, Nad sta -- jen -- ką tam, Kto ci mle -- czne wska -- zał dro -- gi, Żeś prze -- by -- ła świat, I przed Bo -- ży tron u -- bo -- gi, Mędr -- com sła -- ła ślad. }
  \addlyrics { \small Po -- wiedz -- że nam gwiazd -- ko mi -- ła, Po -- wiedz gwiazd -- ko nam, } }

O gwiazdeczko! coś świeciła, * Nad stajenką tam, * Powiedzże nam gwiazdko miła, * Powiedz gwiazdko nam, * Kto ci mleczne wskazał drogi, * Żeś przebyła świat, * I przed Boży tron ubogi, * Mędrcom słała ślad.