Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 03.djvu/091

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Już grzech poniechajmy, z Jerycha biegajmy * Prosto do Betleem: * Betleem dom Chleba, który przyszedł z nieba, * Ten jedząc nie mdlejem.

Tam przyjacielowi, Odkupicielowi, * Z Królmi ofiarujmy: * Serca swe z czystością, a potem z pilnością * Grzechów się warujmy.


PIEŚŃ  88.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 4/4 \autoBeamOff \relative e' { e4. f8 g4 g | a a g g | f4. e8 f4 a | g4.(f8) e4 r | e4. f8 g4 g | a c b a | g e f d | d2 c4 r \repeat volta 2 { d4. e8 f([g]) a([b]) | c4 e c g | f d' e, c' | d,2 d4 r | e4. f8 g4 g | a c b a | g e f d | d2 c } } }
  \addlyrics { \small Mędr -- cy świa -- ta mo -- nar -- cho -- wie, gdzie spie -- sznie dą -- ży -- cie? Po -- wiedz -- cież nam trzej kró -- lo -- wie, chce -- cież wi -- dzieć Dzie -- cię? O -- no w_żło -- bie nie ma tro -- nu, I ber -- ła nie dzier -- ży, A pro -- roc -- two Je -- go zgo -- nu, już się w_świe -- cie sze -- rzy. } }

Mędrcy świata monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? * Powiedzcież nam trzej królowie, chcecież widzieć Dziecię? * Ono w żłobie nie ma tronu, I berła nie dzierży, * A proroctwo Jego zgonu, już się w świecie szerzy.