Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 03.djvu/055

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


PIEŚŃ  55.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \autoBeamOff \relative f' { f8 a c a bes d | f,8 a c a bes g | c2 d8[e] | f2 a,4 | g8 g f4 r | g8 c, bes'4. a8 | g4 e f | g8 c, bes'4. a8 | g e f4 r \repeat volta 2 { g8 g a bes4 g8 | c c c d4 c8 } c4. d8([e]) f4 | a, g8 g f4\fermata \bar "|." } }
  \addlyrics { \small Gdy świat try -- um -- fu -- je, mi -- le a -- plau -- du -- je, A tak wszy -- stko stwo -- rze -- nie, Przy -- szedł z_nie -- ba Pan chwa -- ły, a -- by zba -- wił świat ca -- ły. Stąd dziś we -- se -- le, że w_ludz -- kim cie -- le, Przy Swo -- jem na -- ro -- dzen -- iu. }
  \addlyrics { \small "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" Bóg świa -- tu gło -- si, po -- kój przy -- no -- si, } }

Gdy świat tryumfuje, mile aplauduje, * A tak wszystko stworzenie, * Przyszedł z nieba Pan chwały, aby zbawił świat cały. * Stąd dziś wesele, że w ludzkim ciele, * Bóg światu głosi, pokój przynosi, * Przy Swojem narodzeniu.