Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/197

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.

  dio zatrąbił, festinantes, jedźcie, * Pana tego w Betleem szukając, znajdziecie. * Deo gratias bracia, żeście powiedzieli * O Panu Coeli, terrae, będziem już wiedzieli.

  Venientes Królowie, Dzieciątko znaleźli, * Apertisque thesauris, co z sobą przywieźli, * Offerentes Parvulo na ziemię padali: * Aurum, kadzidło z mirrą Jemu darowali. * A my zaś, co nie mamy aurum nec kadzidła, * Capiamus exemplum od niemego bydła.

  Humiliter padając, prosimy dulcem natum, * Aby nasze śpiewanie było Jemu gratum.


  KOLĘDA  141.
  
lVarA = \lyricmode { Przy -- bie -- że -- li do Be -- tle -- em pa -- ste -- rze, Przy -- gry -- wa -- jąc Dzie -- cią -- tecz -- ku na li -- rze, }

sVarArep = { }

sVarAp = { f8 e f g a g a bes | c4 f c r | f, e f g a g a bes | c f c r | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent=0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 4/4 \autoBeamOff \relative f' { \sVarAp \repeat volta 2 { \sVarArep } } }
 \addlyrics { \small \lVarA } }

  Przybieżeli do Betleem pasterze, * Przygrywając Dzieciąteczku na lirze, *