Strona:Manifest Naiaśnieyszego krolewica Jego Mości Alexandra Polskiego y W. X. L. Xcia do Stanow Rzptey Korony Polskiey y W.X.L. de raptu Naiaś krolewiców Ich Mościow Jakuba y Konstantyna.djvu/03

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  MANIFEST
  Naiáśnieyßego Krolewicá IegoMośći ALEXANDRA, Polſkiego y W.X.L. Xćia, do Stánow Rzptey Korony Polſkiey y W.X.L. de raptu[1] Naiáś: Krolewicow IchMośćiow JAKVBA y KONSTANTYNA.

  WYſnowáná ze wſzyſtkich wnętrznośći złość Krolá Auguſtá przećiwko Naiáśnieyſzemu Domowi Náſzemu, ná coż ſię więcey iuż poćiągnąć mogłá, iáko gdy od weyśćia ná Thron wolnego tego Narodu rożne nam czyniąc krzywdy, y oppreſſye, náostátek teraz Naiáśnieyſzych Krolewicow Bráći Náſzych Naykocháńſzych, przed zámięſzániem Kroleſtwá tego, dla uniknienia wſzelkich ſuſpicyi, pokoiu ſwego w cudzym Páńſtwie ſzukaiących, między Wrocłáwiem y Oláwą porwáć kazał, y do Sáxoniey iák Niewolnikow álbo zawoiowánych zaprowádźić. Pod tymże niebeſpieczeńſtwá zámáchem, widząc y My zdrowie Náſze, y niechcąc ſię dáley powierzać fátálnemu mieyſcu, ná ktorym ták ćięſzka y ſmutnym Imion Náſzych wſpomnieniem itura in Annales[2] ſtałá ſię ákcya; událiśmy ſię tu pod Protekcyą Rzptey Mátki Náſzey, ná ktorey łonie porodzeni, wychowáni, y po śmierći Naiáśnieyſzego ś. p. KROLA JMośći Oycá y Dobrodźieia Náſzego Iure naturali & Lego expreſsâ[3] w opiekę Iey oddáni, od nieyże ſámey Nam tu przytomnym cáłośći, nieſzczęśliwym záś Więźniom rátunku proſiemy; y żeby niewinność Náſzá, ktorey ſekretnieyſzą wiádomość BOG ſobie zachował, Człowiek záś oculis carneis[4], bez informácyey poymowáć nie może, cáłemu Swiátu iáwna bydź mogłá, zdało ſię Nam teráźnieyſzym Mánifeſtem odkryć ná widok krzywdy Náſze, dać ie ſub criſim[5] naywiękſzych Nieprzyiaćioł Náſzych, ktorych nie przez żadne Náſze demeritum in teneritudine[6] ſerc Náſzych porobiliśmy ſobie; ále ieżeli ſą ktorzy, tych chybá fortuna inviſi[7] przećiwko Nam Principis[8], do ktorey intereſſownie przylgnęli, fecit nobis nocentes[9]. A náprzod niech pierwſze mieyſce bierze monſstrum naturæ niewdźięczność Krolá Auguſta, iáko Dom Náſz ná przeſzłeſy Elekcyey ták wielkie y mocne Przyiaćioł ſwych ſuffragia mogąc in æmulum transferre[10], zá interpozycyą Ceſárza

  JMośći
  1. Przypis własny Wikiźródeł łac. o porwaniu
  2. Przypis własny Wikiźródeł łac. wpisana w annały
  3. Przypis własny Wikiźródeł łac. prawu naturalnemu i prawu stanowionemu
  4. Przypis własny Wikiźródeł łac. oczyma cielesnymi
  5. Przypis własny Wikiźródeł łac. pod krytykę
  6. Przypis własny Wikiźródeł łac. wady w czułości
  7. Przypis własny Wikiźródeł łac. los spotkał
  8. Przypis własny Wikiźródeł łac. przyczynę
  9. Przypis własny Wikiźródeł łac. uczyniła nam przestępców
  10. Przypis własny Wikiźródeł łac. głos wyborczy wrogowi oddać