Strona:Manifest Naiaśnieyszego krolewica Jego Mości Alexandra Polskiego y W. X. L. Xcia do Stanow Rzptey Korony Polskiey y W.X.L. de raptu Naiaś krolewiców Ich Mościow Jakuba y Konstantyna.djvu/04

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  JMośći uſtąpił, y pomogł nimi ad obtinendos Imperij faſces[1]. Mocniłá ſię przećiwna oſobliwie w Pruſiech Fákcya zá przybyćiem Fráncuſkich pod brzeg Gdáńſki Okrętow, y pewnieby byłá do ſcyſſyey ſwoiey śiłá ſerc niechętnych Imieniowi Sáſkiemu przećiągnęłá; gdyby Dom Náſz Rádą, ſtarániem, y włáſnymi pieniędzmi przy prácy Naiáśnieyſzey Krolowey IeyMośći Mátki Náſzey arſuros in pejus Civium affectus[2] nie uymował; wſzyſtko to w nadźieię poćiech y nagrody, áżebyśmy pod tą Koroną, do ktorey pleno cándore contribuimus[3], mogli w ſłáwie Naiáśnieyſzego ś. p. Oycá Náſzego nienaruſzeni, w Honorách Krwi Krolewſkiey náleżytych, y w ſubſtancyách Náſzych beſpieczni zoſtawáć: ſed fallax fortunæ numen, nimiumá crudele[4], czynić ſobie ná nieſzczęśćie ſwoie ingratos Potentes[5]. Wyznał ſam Krolewſkim ſercem ſzczerość zamyſłow Náſzych, y dla utrzymánia Oſoby Iego nie żałowáne koſzty, dawſzy in vim[6], lubo nierowney rekompenſy Naiáśnieyſzey Krolowey IeyMośći Naykocháńſzey Mátce Náſzey obligacyą ręczną ná dwá kroć ſta tyſięcy tálerow bitych, y ná drugą tákąż ſummę, podobną kartę, ręką ſwoią podpiſáną, y roborowáną in rem[7] Naiáśnieyſzego Krolewica JMośći Jákubá; co wſzyſtko nie tylko inter levia & peritura folia[8] padło in vanum[9], y oſchło; ſłowá Krolewſkiego fides, ktora niepowinna byłá tranſire in falſum[10], ſobie krzywdę, Nam ſzkodę uczyniłá; ále też ſámo to, czego Nam nie dał, y brać nie powinien był, celeri záraz niechęći ſwoiey przećiwko Nam indicio[11], iákby wydarł; kiedy media ſátysfákcyey Náſzey præſcidit[12]; zakázawſzy wypłácáć Naiáśnieyſzey Krolowey IeyMośći Mátce Náſzey ſummy co Rok dwá tyſiącá czerwonych złotych od Naiáśnieyſzey Rzptey Polſkiey titulo doni nuptialis[13] ná Zupách Wielickich Lege Regni zapiſáney, y aſſekurowáney: ktorey do dniá dźiſieyſzego przez cáłe iuż śiedm lat nie biorąc; czternaśćie tyſięcy czerwonych złotych ma pretenſyey. Ekonomią Száwelſką, ktorą Naiáśnieyſzemu ś. p. Krolowi IMośći Oycu Náſzemu zá wygodzoną znaczną in æſtu[14] pewney y wielkiey potrzeby ſummę ſześćiu kroć ſta tyśięcy dobrey monety Iure Hypothecæ[15] Rzpta puśćiłá, y tęż ſummę Konſtytucyámi etiam pro ſucceſſoribus[16] warowáłá, gdy ſię z podźiału ex maſſa Regalis ſubſtantiae[17] doſtałá in ſortem [18] Naiáśnieyſzego Krolewicá IMośći IAKVBA, wprowádzonymi contra mentem Legum[19] Sáſkiemi Woyſkámi, y w tychże Dobrách ſtudio[20] lokowánymi ták zniſzczył, & ex decoribus[21] obfitego kráiu złupił, że pierwſzą Iey porę, y cáłość ledwo expectatio ſæculi[22] obiecowáć może: procz bowiem dezolácyey, ktora cum triſti & vacua Incolarum ſolitudine compariri[23] może, w ſámych porcyách

  y pie-
  1. Przypis własny Wikiźródeł łac. zdobyć wysokie stołki w państwie
  2. Przypis własny Wikiźródeł łac. rozniecenia gorzej poszkodowanym obywatelom
  3. Przypis własny Wikiźródeł łac. dużo splendoru przysłużyli
  4. Przypis własny Wikiźródeł łac. lecz zdradziecki boski los nazbyt srogi
  5. Przypis własny Wikiźródeł łac. niwdzięczną możliwość
  6. Przypis własny Wikiźródeł łac. w sile
  7. Przypis własny Wikiźródeł zatwierdzoną w stanie
  8. Przypis własny Wikiźródeł łac. pośród drobnych i ginących papierów
  9. Przypis własny Wikiźródeł łac. na próżno
  10. Przypis własny Wikiźródeł łac. przejść w fałsz
  11. Przypis własny Wikiźródeł łac. rychłe odkrycie
  12. Przypis własny Wikiźródeł łac. środek przeciął
  13. Przypis własny Wikiźródeł łac. z tytułu daniny ślubnej
  14. Przypis własny Wikiźródeł łac. w przypływie
  15. Przypis własny Wikiźródeł łac. z prawa hipoteki
  16. Przypis własny Wikiźródeł łac. nawet dla sukcesorów
  17. Przypis własny Wikiźródeł łac. z podziału dóbr królewskich
  18. Przypis własny Wikiźródeł łac. mnóstwo
  19. Przypis własny Wikiźródeł łac. wbrew zamysłom prawa
  20. Przypis własny Wikiźródeł łac. dążnie
  21. Przypis własny Wikiźródeł łac. i z zasłużenie
  22. Przypis własny Wikiźródeł łac. oczekiwaniem czasów
  23. Przypis własny Wikiźródeł łac. ze smutną i pustą samotnią się porównać