Strona:Młoda Matka.djvu/3

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


MŁODA MATKA.

Poez. WŁ. WOLSKIEGO.
Muzyka JGN. KOMOROWSKIEGO.

Biednaż ja biedna,
byłaś mi jedna
moja dziecino
moja jedyno!

Panicz pokochał
potem po-sVarB = { r16 a[a' g f e] d[ \acciaccatura { bes16[c] } bes a g f e] | \stemUp \change Staff = "down" d[ \change Staff = "up" d' d' c bes a] g[ \acciaccatura { es16[f] } es d c bes g] | a[cis e' d cis bes] a[g e' d cis bes] | a4\fermata r8 r16 a,[a'g f e] | d[ \acciaccatura { bes c } bes a g f e] | \change Staff = "down" d[ \change Staff = "up" d' d' c bes a] g[ \acciaccatura { es16[f] } es d c bes g] a[cis e' d cis bes] | a[g f e d cis] d[f f' e d \acciaccatura { bes16[c] } bes] | a[g f e d cis] d[a a' g f e] | d[ \acciaccatura { bes16[c] } bes a g f e] \change Staff = "down" d[ \change Staff = "up" d' d' c bes a] \stemNeutral | }

sVarA = { R2.*3 | r4\fermata r8 a a a | d4 a8 bes bes bes | d4 bes16 r a8 e g | f4 a16 r d8 f, g | a4 a8 a a a | d4 a16 r bes8 bes bes | }

lVarA = \lyricmode { Bie -- dnaż ja bie -- dna, by -- łaś mi je -- dna mo -- ja dzie -- ci -- no mo -- ja je -- dy -- "no!" Pa -- nicz po -- ko -- chał po -- tem po -- }

sVarC = { << { \voiceOne d8\rest \slurDown a([f'] a,[d a]) | s d([bes'] d,[g d]) | a([e' cis']) cis,([g' <a e'>16 d]) } \new Voice { \voiceTwo d,,2. | g | a4. cis4. } >> | \oneVoice cis'4\fermata r8 << { \voiceOne d,8\rest a[f'] | a,[d a] r d[bes'] | \slurDown d,([g d]) f\rest e[cis'] | f,\rest f[a] bes,[<f' d'>] <d bes'>8 | r e([<g a>]) r a,[f'] | a,([d a]) g([d' bes']) } \new Voice { \voiceTwo d,,4.( | d) g( | g) a | a  bes4 g8 | a4. d,( | d) g } \new Voice { s4. | s2. | s4. \slurDown \hideNotes a4( cis'8) | a,4( a'8) \unHideNotes s4. | s2. | s2. } >> \oneVoice \slurNeutral | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver }}
<<
  \new Staff \with { instrumentName = #"Głos." } { \clef "violin" \key f \major \time 6/8 \tempo \markup { \bold "Andantino." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
  \addlyrics { \lVarA }
  \new PianoStaff \with { instrumentName = #"PIANO." } <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \major \time 6/8 \relative a { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \major \time 6/8 \relative a, { \mergeDifferentlyHeadedOn \mergeDifferentlyDottedOn \sVarC } }
  >>
>> }