Strona:Młoda Matka.djvu/4

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


rzucił,
i jak pojechał
już nie powrócił.

Choć się dziecina
wciąż do mnie tuli,
Ale wciąż straszno
biednéj Hanuli.

Oj! biała rzeko
Płyniesz daleko
J tak sze-sVarB = { g16[ \acciaccatura { e[f] } e d c bes g] a[cis e' d cis bes] | a[ \acciaccatura { g[a] } g f e d cis] d[f f' e d \acciaccatura { bes[c] } bes] | a[g f e d cis] r c[c' c, c' c,] | c'([c, c') c( c' c,]) c([c, c' c, c' c,]) | c'([c, c') c( c' c,]) r c,[c' bes, bes' a,] | a'[a, a' a, a' a,] r d[f' e d g,] | a[ \acciaccatura { g[a] } g f e d cis] d[a a' f d a] | r a[a' f c a] r \change Staff = "down" \stemUp f[\change Staff = "up" bes' f d bes] \stemNeutral | r a[a' f c a] r bes[bes' g d bes] | }

sVarA = { d4 bes8 a e g | f4 a16 r d8 f, g | a4 a8 c c c | c4 g16([a]) bes8 bes bes | a8.([g16]) f8 c' c c | cis4 cis8 d f, bes | a4 a16 r f'8^\> e d\! | c4 a16 r d8 f, bes | a8.([g16]) f r bes8 c d | }

lVarA = \lyricmode { rzu -- cił, i jak po -- je -- chał już nie po -- wró -- cił. Choć się dzie -- ci -- na wciąż do mnie tu -- li, A -- le wciąż stra -- szno bie -- dnéj Ha -- nu -- li. Oj! bia -- ła rze -- ko Pły -- niesz da -- le -- ko J tak sze -- }

sVarC = { << { \voiceOne d,8[g d] \slurDown a([e' cis']) | a,([f' a]) bes,[<f' d'>] <d bes'> | a([e' <g a>]) } \new Voice { \voiceTwo g,4. a | a bes4 g8 | a4. } >> \oneVoice \stemDown f8([c' <f a>]) | f,([c' <e bes>]) f,([c' <e bes>]) | f,([c' <e bes>]) \stemNeutral f,([c' e]) | a,([e' g]) bes,([f' d']) | << { \voiceOne \slurDown a,([e' <g a>]) } \new Voice { \voiceTwo a,4. } >> d,8([a' d]) | f,([c' f]) \stemDown <bes, bes,>[f bes] \stemNeutral | f([c' f]) <e, e'>4. \slurNeutral | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key f \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
  \addlyrics { \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \mergeDifferentlyDottedOn \relative a { \sVarC } }
  >>
>> }