Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/1022

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.


PIEŚŃ II.
O wielkości Boga.\relative f {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4

  \autoBeamOff

  \stemUp f8 f a a \stemDown c c | d4 c2 \fermata | c8. bes16 a8 \bar "" \break
  d16[ c] c[ bes] bes[ a] | \stemUp a4.( \fermata g8) g4 \fermata | f8 f a a \stemDown c c | \break
  d8[ e16 f] c2 \fermata | c8. bes16 a8 d16[ c] c[ bes] bes[ a] | \stemUp a4.( \fermata g8) g4 \fermata \bar "|." \break
  \stemDown bes8 bes bes bes c \stemUp g | \stemDown bes8.[ a16] a4 r4 | bes8 bes bes \bar "" \break
  d8 c bes | c8.[ bes16] a4 r4 | a8 bes c d e f | \break
  f2( f8)[ d] d4. \fermata d8 e f | a,4.( c8) bes \stemUp g |\break 
  \cadenzaOn g2.( \grace f8) f2 r4 \bar "|." s4 s s | s s s 
}
\addlyrics { \small {
Oj -- cze wie -- ków pe -- łen chwa -- ły,
Chwa -- ły bez gra -- nic ni koń -- ca,
Któ -- re -- go sło -- wem po -- wsta -- ły,
Księ -- ży -- ce, gwia -- zdy i słoń -- ca:
Ty je -- den o -- be -- cny wszę -- dzie,
Ty je -- den z_na -- mi i w_nie -- bie,
Ma du -- sza wiel -- bić nie bę -- dzie,
Ty -- lko Twą wiel -- kość i cie -- bie.
} }Ojcze wieków pełen chwały,
Chwały bez granic ni końca,
Którego słowem powstały,
Księżyce, gwiazdy i słońca:

Ty jeden obecny wszędzie,
Ty jeden z nami i w niebie,
Ma dusza wielbić nie będzie,
Tylko Twą wielkość i ciebie.