Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0906

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  PIEŚŃ XXI.
  O Śmierci.


  
\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp f8 [g8] a4. g8 | g4 f2 | f8 a8 \stemDown c4. bes8 | bes4 a2 } \break
  \repeat volta 2 {
    \stemDown c8 [d8] c4. bes8 | bes4 a2 | bes8 bes8 bes4. a8 | \stemUp a4 g2 | \break
    f4 \stemDown c'4. bes8 | bes4 a2 } s2.
}
\addlyrics { \small {
  O! jak jest nę -- dzny ten ży -- wot czło -- wie -- ka,
  Śmierć nie ma wzglę -- du, wszyst -- kich z_te -- go świa -- ta,
  Za -- rów -- no zmia -- ta.
}}
\addlyrics { \small {
  Le -- dwo się ro -- dzi, a już go grób cze -- ka:
}}


  O! jak jest nędzny ten żywot człowieka,
  Ledwo się rodzi, a już go grób czeka:
  Śmierć nie ma względu, wszystkich z tego świata,
  Zarówno zmiata.

  Nad grobem tedy od dnia narodzenia,
  Stoję i czekam wyroku spełnienia,
  Któren Bóg wydał, iż się w proch obrócę,
  Do ziemi wrócę.

  O śmierci jako pamięć twoja sroga!
  Która pozywasz wszystkich przed sąd Boga:
  A w jakim kogo tu zastajesz stanie,
  Wiecznie zostanie.

  Jak straszną myśl ta we mnie budzi trwogę,
  Że w jednej chwili wiecznie zginąć mogę,
  Zwłaszcza gdy zejdę w grzechu popełnionym,
  Nieodpuszczonym.

  Od śmierci tedy uczyć mi się trzeba,
  Jak żyć na świecie by nie chybić nieba:
  Bo przy jej świecy wszystko jest widome,
  Co jest znikome.