Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0887

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  Zmiłujże się już nademną o mój wieczny Panie,
  A do uszu twoich świętych przypuść me wołanie.

  Jedno abym był cierpliwym w tymto krzyżu moim,
  Rządź mnie ty ku chwale swojej Duchem świętym twoim:
  Jeźli też mnie chcesz doświadczyć i to wolno tobie,
  Doświadczajże póki raczysz a próbuj mnie sobie.

  Cały dzień, całą noc wołam Boże mój do ciebie,
  A ty nie chcesz prośbie mojej dać miejsca u siebie;
  Zażyj miłosierdzia twego, uskrom wielkie męki,
  Jużem prawie upadł wszystek przez gniew twojej ręki.


  PIEŚŃ IX.
  O Miłosierdziu Boskiem.


  
\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp c8 c8 f4 f4 | e8 f8 g8 [e8] c4 | c8 c8 \stemDown bes'4 a4 | \break
    \stemUp g8 e8 g4 f4 } \stemDown a8 bes8 c4 c4 | bes8 a8 bes8 [a8] \stemUp g4 | \break
  g8 a8 \stemDown bes4 bes4 | \stemUp a8 g8 a8 [g8] f4 | c8 c8 f4 f4 | \break
  e8 f8 g8 [e8] c4 | c8 c8 \stemDown bes'4 a4 | \stemUp g8 e8 g4 f4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Bo -- że! two -- je zli -- to -- wa -- nie
  Do -- brze pa -- dło na czło -- wie -- ka,
  Czem -- żem to so -- bie za -- słu -- żył,
  Żeś mię twej na -- u -- czył wia -- ry?
  Do swe -- goś mię bo -- ku u -- żył,
  Dusz -- ne -- mi po -- świę -- cił da -- ry.
}}
\addlyrics { \small {
  On w_swo -- im nik -- czem -- nym sta -- nie,
  Mi -- ło -- sier -- dzia tyl -- ko cze -- ka:
}}


  Boże! twoje zlitowanie
  Dobrze padło na człowieka,
  On w swoim nikczemnym stanie,
  Miłosierdzia tylko czeka:
  Czemżem to sobie zasłużył,
  Żeś mię twej nauczył wiary?
  Do swegoś mię boku użył,
  Dusznemi poświęcił dary.