Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0480

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została skorygowana.
474
PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE.


Twarz twoja łaskawa Niechaj się nam stawa
Racz przebłagać Syna, Pociecho jedyna. 2.

Skarbie nieprzebrany, W tym obrazie dany,
Miej wzgląd na ubogich, Użycz łask twych drogich:
Ubogać sieroty, W doskonałe cnoty,
Chorych słabe siły, Daj by się wzmocniły. 2.

Ucieczko grzeszników! Uwolń niewolników,
Nabaw ich cnót wszelkich o Matko miłości!
Otwórz twoje oko, Na ludzi szeroko,
By człowiek zgubiony, Doznał twej obrony. 2.

Ciebie wszyscy nową, Znamy być KróJową,
Nie wypuść na wieki, z twej świętej opieki,
A ztąd wieczna chwała, Będzie zostawała,
Ojcu i Synowi, Świętemu Duchowi. 2.


PIEŚŃ II.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemUp f4 a4 \stemDown c4 | d4 bes8 [c8] a4 | c4 d4 c4 | a8 [bes8] c4 a4 | \break
    bes4 a4 \stemUp g4 | \stemDown a4 bes4 \stemUp g4 | f4 g4 \stemDown a8 bes8 | c4 (d4) c4 | \break
    f4 e8 d8 c4 | d8 [c8] bes8 [a8] \stemUp g4 } \stemDown c4 c4 a4 \break
    c8 c8 d8 c8 bes8 a8 | bes4 bes4 \stemUp g4 | \stemDown a8 bes8 c8 bes8 a8 \stemUp g8 | \break
    \stemDown c4 c4 a4 | c8 c8 d8 c8 bes8 a8 | bes4 bes4 \stemUp g4 | \break
    \stemDown a8 bes8 c8 bes8 a8 \stemUp g8 | f8 f8 f8 c8 f8 g8 | \break
    a8 a8 g8 a8 bes8 a8 | f8 f8 f8 c8 f8 g8 | \break
    a8 a8 g8 a8 bes8 a8 | \stemDown f'4 e4 d4 | b!8 [c8] c4 r4 | \break
    f4 e4 d4 | b!8 [c8] c4 r4 | \stemUp f,8 f8 f8 c8 f8 g8 | \break
    \stemDown a8 a8 a8 bes8 c8 c8 | f4 \stemUp f,4 (a4) | g8 [bes8] a4 \stemDown bes8 [d8] | \break
    c8 c8 f8 c8 a8 bes8 | c8 c8 f8 c8 a8 bes8 | \break
    \stemUp f8 [a8] g8 [bes8] a4 | \stemDown c8 c8 f8 c8 a8 bes8 | \break
    c4 a4 (c4) | bes8 [d8] c4 r4 \bar "|." s2.
}
\addlyrics { \small {
  Do -- pó -- kąd na świe -- cie ciem -- no -- ści grze -- cho -- we
  Pa -- no -- wa -- ły wszę -- dzie, ple -- mię A -- da -- mo -- we
  Trzy -- ma -- jąc w_swej nie -- wo -- li; A -- lić się
  jas -- ność po -- ka -- zu -- je, Któ -- rej się i nie -- bo dzi -- wu -- je;
  Bo wscho -- dzi gwia -- zda Ja -- ku -- bo -- wa, Z_niej świa -- tu
  jest oz -- do -- ba no -- wa: Któ -- raż to jest prze -- bóg!
  co świat o -- świe -- ci -- ła, Co wszy -- stkie na -- ro -- dy
  wraz u -- szczę -- śli -- wi -- ła? Od wie -- ków zna -- na,
  Nie -- po -- ka -- la -- na, Wszy -- scy się ra -- du -- jmy,
  Try -- umf wy -- krzy -- kuj -- my: Wi -- wat Ma -- ry -- ja!
  Wi -- wat nie -- zma -- za -- na i nie -- po -- ka -- la -- na
  Ma -- ry -- ja, I nie -- po -- ka -- la -- na,
  Wi -- wat, Wi -- wat.
}}
\addlyrics { \small {
  Rząd gnie -- wu i pie -- kła swą cho -- dził ko -- le -- ją,
  Za -- le -- dwo się czło -- wiek mógł cie -- szyć na -- dzie -- ją,
  W_swo -- jej mi -- zer -- nej do -- li:
}}