Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0479

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została skorygowana.


PIEŚNI
O NAJŚW. MARYI PANNIE.


PIEŚN I.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \stemUp f8 a8 \stemDown c4. f8 | f8 [e8] e2 | f8 d8 c4. bes8 | bes8 [a8] a2 | \break
  c8 f8 a4. f8 | f8 [e8] e2 | f8 d8 c4. bes8 | bes8 [a8] a2 \bar "|." \break
  c8 c8 \stemUp g4 \stemDown bes4 | bes8 [a8] a2 | a8 c8 \stemUp e,4 g4 | g8 [f8] f2 | \break
  \stemDown a8 c8 c4 a4 | g8 [bes8] a2 | c8 c8 \stemUp e,4 g4 | g8 [f8] f2 | \break
  \stemDown c'8 f8 f4 e4 | d8 [bes'8] bes2 | a8 f8 e4 g4 | g8 [f8] f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Za -- wi -- taj Kró -- lo -- wa! Bądź za -- wsze go -- to -- wa
  Mieć nas w_o -- pa -- trzno -- ści, We wszel -- kiej tru -- dno -- ści:
  Bądź w_nie -- szczę -- ścia to -- nie, Tar -- czą ku o -- bro -- nie,
  Za -- staw nas od woj -- ny, Daj nam wiek spo -- koj -- ny,
  Za -- staw nas od woj -- ny, Daj nam wiek spo -- koj -- ny.
}}


Zawitaj Królowa! Bądź zawsze gotowa
Mieć nas w opatrzności, We wszelkiej trudności:
Bądź w nieszczęścia tonie, Tarczą ku obronie,
Zastaw nas od wojny, Daj nam wiek spokojny,
Zastaw nas od wojny, Daj nam wiek spokojny.

Ciebie Panno miła, Szczodra dłoń zdobiła,
Gdy w złotej koronie, Twe widzimy skronie: