Słownik „Dux-Liliput“ angielsko-polski/V (całość)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Stanisław Goldman
Tytuł Słownik „Dux-Liliput“ angielsko-polski
Wydawca Księgarnia Lingwistyczna Stanisława Goldmana
Data wydania 1923
Drukarz Spamer — Lipsk
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne V – wykaz haseł
Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Indeks stron
V.

vacant (j′kent ) wolny.

vacation (wekēj′szn) wakacje.

vaccinate (we′ksynējt ) szczepić ospę.

vaccination (weksynēj′szn) szczepienie ospy ochronnej.

vacillate (we′sylējt ) chwiać się; wahać się.

vagabond (we′gebond ) włóczęga.

vague (jg) niepewny.

vain (jn) próżny; daremny; in vain napróżno; daremnie.

vale (jl ) dolina.

valet (we′let ) służący.

valiant (we′ljent ) dzielny.

valid (we′lyd ) silny; ważny.

valley (we′ly) dolina.

valo(u)r (we′lör ) odwaga.

valorous (we′lörös) odważny.

valuable (we′ljuebł ) cenny.

value (we′ljū) wartość; waluta; cenić.

van (wen) wagon; wóz.

vane (jn) chorągiewka.

vanilla (weni′la) wanilja.

vanish (we′nisz) zniknąć.

vanity (we′nyty) próżność.

vanquish (we′ñ-ku͡ysz) pokonać.

vanquisher (we′ñ-ku͡yször ) zwycięzca.

vapo(u)r (j′pör) para; wyziewy; parować.

vapo(u)r-bath (j′pör-bāth) łaźnia parowa.

variable (wē′ryebł ) zmienny; odmienny.

variation (wēryēj′szn) zmiana; odmiana.

variety (weraj′ety) rozmaitość; odmiana.

variola (weraj′ola) ospa.

various (wē′ryös) rozmaity; różny.

varnish (r′nisz) pokost; lakier; pokostować; lakierować.

varnisher (r′niször ) pokostnik; lakiernik.

vary (wē′ry) zmieniać (się); różnić się.

vase (jz) waza.

vassal (we′sel ) lennik.

vast (wast ) obszerny.

Vatican (we′tyken) Watykan.

vault (wōłt ) sklepienie; skok; sklepiać.

vaunt (wōnt ) chełpić się.

veal (wīl ) cielęcina.

vegetable (we′dżetebł ) roślina; jarzyna.

veil (jl ) zasłona; welon; zasłonić.

vein (jn) żyła.

velocity (welo′syty) szybkość.

velvet (we′l-wet ) aksamit.

venerable (we′nörebł ) czcigodny.

venerate (we′nörējt ) czcić.

veneration (wenörēj′szn) wielbienie.

vengeance (we′n-dżens) zemsta.

vengeful (we′ndż-fuł ) mściwy.

Venice (we′nis) Wenecja.

venison (we′nizn) zwierzyna; dziczyzna.

venom (we′nöm) jad.

venomous (we′nömös) jadowity.

ventilate (we′n-tylējt ) przewietrzać.

ventilation (we′n-tylēj′szn) przewietrzanie.

ventilator (we′n-tylējr ) wentylator.

venture (we′n-czör ) odważyć się.

Venus (wī′nös) Wenus; Wenera.

veracity (were′syty) prawdomówność; prawda.

verb (rb) czasownik.

verbal (r′bel ) ustny.

verdict (r′dikt ) werdykt.

verdigris (r′dygrīs) grynszpan.

verdure (r′dżör ) zieleń.

verge (r) laska; buława; brzeg.

verification (weryfykēj′szn) sprawdzenie.

verify (we′ryfaj) sprawdzać; zatwierdzić.

veritable (we′rytebł ) prawdziwy.

verity (we′ryty) prawda.

vernal (r′nel ) wiosenny.

verse (rs) wiersz.

version (rszn) przekład; pogłoska.

vertical (r′tykel ) pionowy.

verve (rw) werwa.

very (we′ry) bardzo; rzeczywisty; very much bardzo; bardzo dużo.

vessel (wesl ) statek; naczynie.

vest (west ) kaftan; ubrać.

vestibule (we′stybūl ) sień; przedsionek.

vestige (we′stydż) ślad.

vestment (we′st-ment ) odzież.

Vesuvius (wesjū′wyös) Wezuwjusz.

vetch (wecz) wyka.

veteran (we′tören) weteran.

veterinary (we′törynery) weterynarz.

vex (weks) dręczyć.

vexation (weksēj′szn) dręczenie.

viaduct (waj′edakt ) wiadukt.

vial (waj′el ) flaszeczka.

vibrate (waj′brējt ) drgać.

vibration (wajbrēj′szn) drganie.

vicar (wi′ker ) wikary.

vice (wajs) wada; występek; wice.

vice-admiral (waj′s-e′dmyreł ) wiceadmirał.

vice-roy (waj′s-roj) wicekról.

vicinity (wysy′nyty) sąsiedztwo.

victim (wi′ktym) ofiara.

victor (wi′k-tör ) zwycięzca.

Victoria (wiktō′rya) Wiktorja.

victorious (wiktō′ryös) zwycięski.

victory (wi′ktöry) zwycięstwo.

view (wjū) widok; zdanie; oglądać.

vigilant (wy′dżylent ) czujny.

vigorous (wy′görös) mocny; silny.

vigo(u)r (wy′gör ) moc; siła.

vile (wajl ) podły.

village (waj′ledż) wieś.

vine (wajn) winna macica.

vine-branch (waj′n-bransz) winna latorośl.

vine-dresser (wajn-dre′sör ) winiarz.

vinegar (wi′neger ) ocet.

vineyard (wi′njerd ) winnica.

vintage (wi′n-tedż) winobranie.

violate (waj′olējt ) naruszyć; przekroczyć.

violence (waj′olens) gwałt; gwałtowność.

violent (waj′olent ) gwałtowny.

violet (waj′olet ) fijołek; fijołkowy.

violin (waj′olin) skrzypce.

violinist (waj′oli′nyst ) skrzypek.

viper (waj′pör ) żmija.

virgin (r′dżyn) dziewica; dziewiczy.

virile (wi′ryl ) męski.

virtue (r′czū) cnota; by virtue of na mocy.

virtuous (r′czuös) cnotliwy.

viscount (waj′ka͡unt ) wicehrabia.

visible (wi′zybł ) widoczny; widzialny.

vision (wiżn) widzenie; wzrok; wizja.

visit (wi′zyt ) odwiedzać; oglądać; wizytować; odwiedziny; wizyta; to pay a visit złożyć wizytę.

visiting-card (wi′zytyñgrd ) bilet wizytowy.

visitor (wi′zytör ) gość; wizytator.

Vistula (wi′stjula) Wisła.

vital (waj′tel ) żywotny.

vivacious (wywēj′szös) żywy.

vivacity (wywe′syty) żywość.

vivify (wi′wyfaj) ożywić.

viz. = videlicet = namely; a mianowicie.

vizier (we′zir ) wezyr.

vocabulary (woke′bjulery) słownik.

vocal (wo͡u′kel ) wokalny.

vocation (wokēj′szn) powołanie.

voice (wojs) głos; dźwięk; ton; active voice forma czynna.

void (wojd ) pusty; próżny; próżnia.

volcano (wolkēj′no͡u ) wulkan.

volume (wo′ljūm) tom; objętość.

voluntary (wo′lön-tery) ochotniczy; dobrowolny.

volunteer (wolöntīr ) ochotnik; praktykant.

voluptuous (wolö′p-tjuös) lubieżny.

vomit (wo′mit ) womitować.

voracious (worēj′szös) żarłoczny.

voracity (wore′syty) żarłoczność.

vote (wo͡ut ) głos; wotum; głosować.

vouch (wa͡ucz) świadczyć.

vow (wa͡u) ślub(ować).

vowel (wa͡u′el ) samogłoska.

voyage (woj′edż) podróż morska.

vulgar (wö′lger ) gminny.

vulture (vō′lczör ) sęp.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Stanisław Goldman.