Słownik „Dux-Liliput“ angielsko-polski/U (całość)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Stanisław Goldman
Tytuł Słownik „Dux-Liliput“ angielsko-polski
Wydawca Księgarnia Lingwistyczna Stanisława Goldmana
Data wydania 1923
Drukarz Spamer — Lipsk
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne U – wykaz haseł
Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Indeks stron
U.

ugliness (a′gly-nes) brzydota.

ugly (a′gly) brzydki.

u(h)lan (ū′len) ułan.

ulcer (a′lsör ) wrzód.

ult. = ultimo zeszły miesiąc; zeszły rok.

umber (a′mbör ) umbra.

umbrageous (ambrēj′dżös) cienisty.

umbrella (ambre′ła) parasol.

unable (anēj′bł ) niezdolny.

unanimity (jūneny′myty) jednomyślność.

unanimous (june′nymös) jednomyślny.

unapt (ane′pt ) niezdolny.

unbutton (an-ba′tn) odpiąć.

uncertain (an-sȫr′ten) niepewny.

unchangeable (an-czēj′ndżebł ) niezmienny.

uncle (añkł ) wuj; stryj.

unclean (an-klī′n) nieczysty.

unconscientious (an-kanszye′nszös) niesumienny.

unconscious (an-ka′nszös) nieświadomy.

uncork (an-kōr′k) odkorkować.

uncover (an-ka′wör ) odkryć.

unction (a′ñkszn) namaszczenie.

undamaged (an-de′medżd ) nieuszkodzony.

under (a′ndör ) pod; (po)niżej; dolny.

underground (a′ndörgra͡und ) podziemie; podziemny.

underlet (andörle′t ) podnająć.

underline (andörlaj′n) podkreślić.

underlip (a′ndörlip) dolna warga.

understand (andörste′nd ) rozumieć.

understanding (andörste′ndyñg ) rozum; zgoda; porozumienie (się).

understood (andörstu′d ) inf.: understand; I understood rozumiałem; to make oneself understood porozumieć się.

undertake (an′dörjk) przedsięwziąć; podjąć się.

undertaker (an′dörjr ) przedsiębiorca.

undertaking (an′dörjkiñg ) przedsiębiorstwo; przedsięwzięcie.

undress (an-dre′s) rozbierać (się).

unequal (an-ī′ku͡el ) nierówny.

unexpected (an-ekspe′kted ) niespodzi(ew)any.

unfit (an-fy′t ) niezdolny; niestosowny.

unfortunate (an-fōr′czjunet ) nieszczęśliwy.

unguilty (an-gil′ty) niewinny.

unhappy (an-he′py) nieszczęśliwy

unhealthy (an-he′łthy) niezdrowy.

unicorn (jū′ny-kōrn) jednorożec.

uniform (jū′nyfōrm) uniform; mundur.

unify (jū′ny-faj) połączyć.

uninteresting (an-y′nterestyñg ) niezajmujący.

union (jū′njön) związek; zjednoczenie.

unique (junī′k) jedyny.

unit (jū′nyt ) jednostka.

unite (junaj′t ) połączyć; zjednoczyć się.

united (junaj′ted ) zjednoczony; połączony; United Kingdom Zjednoczone Królestwo; United States (. . stējts) Stany Zjednoczone.

unity (jū′nyty) jedność.

universal (jūnywȫr′sel ) uniwersalny.

universe (jū′nywȫrs) wszechświat.

university (jūnywȫr′syty) uniwersytet.

unjust (an-dżas′t ) niesprawiedliwy.

unknown (an-no͡u′n) nieznany.

unless (an-le′s) chyba że; jeżeli nie.

unlike (an-laj′k) niepodobny.

unload (an-lo͡u′d ) wyładować.

unlock (an-lo′k) otworzyć (zamek).

unlucky (an-la′ky) nieszczęśliwy.

unmarried (an-me′ryd ) nieżonaty; niezamężna.

unmerciful (an-mȫr′syfuł ) nielitościwy.

unmerited (an-me′ryted ) niezasłużony.

unnatural (an-ne′czörel ) nienaturalny.

unpleasant (an-ple′znt ) nieprzyjemny.

unpunctual (an-pa′ñkczuel ) niepunktualny.

unpunished (an-pa′niszt ) bezkarny.

unripe (an-raj′p) niedojrzały.

unroll (an-ro͡u′l ) odwinąć.

unscrew (an-skrū′ ) odśrubować.

unseal (an-sī′l ) odpieczętować.

unsew (an-so͡u ) rozpruć.

unsound (an-sa͡u′nd ) niezdrowy.

untie (an-taj′ ) odwiązać.

until (an-ty′l ) do; aż do; póki.

untruth (an-trū′th) nieprawda.

unusual (an-jū′żuel ) niezwykły.

unwell (an-u͡e′l ) słaby.

unwise (an-u͡aj′z) niemądry.

up (ap) na; do góry; na górę; na górze; up to do; aż do.

upholster (ap-ho͡u′lstör ) wyścielać.

upholsterer (ap-ho͡u′lstörör ) tapicer.

upon (ōpa′n) = on.

upper (a′pör ) górny; wyższy; nad.

upright (a′p-rajt ) szczery.

uproar (a′p-rōr ) powstanie.

upstairs (a′p-stērz) na górze; to go upstairs wychodzić po schodach.

urge (ȫr) naglić.

urgent (ȫr′dżent ) nagły.

urine (jū′ryn) mocz.

urn (ȫrn) urna.

us (as) nas; nam.

usage (jū′zedż) zwyczaj.

usance (jū′zens) zwyczaj.

use (jūs) zwyczaj; użycie; użytek; korzyść.

use (jūz) używać; korzystać.

useful (jū′s-fuł ) pożyteczny.

useless (jū′s-les) niepożyteczny; daremny.

usual (jū′żuel ) zwykły.

usually (jū′żuely) zwykle.

usurer (jū′żurör ) lichwiarz.

usury (jū′żury) lichwa.

utensil (jute′nsyl ) narzędzie; sprzęt.

uterus (jū′terös) macica.

utility (juty′lyty) pożytek; korzyść.

utmost (a′t-mo͡ust ) ostateczny; nader.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Stanisław Goldman.