Słownik „Dux-Liliput“ angielsko-polski/W (całość)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Stanisław Goldman
Tytuł Słownik „Dux-Liliput“ angielsko-polski
Wydawca Księgarnia Lingwistyczna Stanisława Goldmana
Data wydania 1923
Drukarz Spamer — Lipsk
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne W – wykaz haseł
Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Indeks stron
W.

wadding (u͡o′dyñg ) wata.

wade (u͡ejd ) brnąć.

waffle (u͡efl ) wafel.

wage (j) przedsięwziąć; założyć się; wdać się; wages (j′dżez) pl. płaca.

wager (j′dżör ) zakład; założyć się.

waggon (wegn) wagon.

waist (u͡ejst ) kibić.

waistcoat (u͡ej′stko͡ut ) kamizelka.

wait (u͡ejt ) czekać; oczekiwać; pilnować; pielęgnować; usługiwać; to lie in wait czatować.

waiter (u͡ej′tör ) kelner.

waiting (u͡ej′tyñg ) oczekiwanie; służba; waiting-room poczekalnia.

waive (u͡ejw) porzucić.

wake (u͡ejk) czuwać; budzić; przebudzić się.

waken (u͡ejkn) obudzić (się).

Wales (u͡ejlz) Walja.

walk (u͡ōk) chodzić; przechadzać się; spacer; to take a walk iść na spacer.

walking (u͡ō′kiñg ) przechadzka.

walking-stick (u͡ō′kiñg-styk) laska.

wall (u͡ołl ) ściana; mur.

walnut (u͡o′łlnat ) orzech włoski.

waltz (u͡olc) walc.

wan (u͡on) blady.

wander (u͡o′ndör ) wędrować.

wanderer (u͡o′ndörör ) wędrowiec.

wane (u͡ejn) ubywać; więdnąć.

want (u͡ont ) brak; potrzeba; porzebować; brakować; chcieć.

wanted (u͡o′nted ) potrzebny.

war (u͡ōr ) wojna.

ward (u͡ōrd ) straż; opieka; stróż; strzedz.

warder (u͡ōr′dör ) dozorca.

wardrobe (u͡ōr′dro͡ub) garderoba; szafa.

ware (u͡ēr ) towar.

warehouse (u͡ē′rha͡us) dom towarowy; skład towarów.

warm (u͡ōrm) ciepły; (za)grzać (się); it is warm ciepło; I am warm ciepło mi.

warmth (u͡ōrmth) ciepło.

warn (u͡ōrn) ostrzegać.

warning (u͡ōr′niñg ) ostrzeżenie.

warrant (u͡o′rent ) poręka; rozkaz przytrzymania; upoważnić; ręczyć.

warranter (u͡o′rentör ) poręczyciel.

warranty (u͡o′renty) gwarancja.

warrior (u͡ō′ryör ) wojownik.

Warsaw (u͡ōr′sō) Warszawa.

was (u͡oz) był; he was on był.

wash (u͡osz) myć (się); prać; mycie; pranie.

washerwoman (u͡o′ször-wu′men) praczka.

washing (u͡o′szyñg ) mycie; pranie.

Washington (u͡o′szyñgtön) nazwisko i nazwa miasta.

wash-stand (u͡o′sz-stend ) umywalnia.

wasp (u͡osp) osa.

waste (u͡ejst ) pusty; nieużyteczny; strata; pustkowie; pustoszyć.

watch (u͡ocz) strzedz; pilnować; czuwać; straż; zegarek.

watchful (u͡o′czfuł ) czujny.

watchmaker (u͡o′czmējr ) zegarmistrz.

watchman (u͡o′czmen) stróż.

watchword (u͡o′czu͡ȫrd ) hasło.

water (u͡ō′tör ) woda; poić; polewać.

water-closet (u͡ō′tör-klōzet ) klozet.

waterfall (u͡ō′törfołl ) wodospad.

watering (u͡ō′töryñg ) polewanie (wodą).

watering-can (u͡ō′töryñg-ken) polewaczka.

watering-place (u͡ō′töryñg-plējs) miejscowość kąpielowa.

water-proof (u͡ō′tör-pruf ) nieprzemakalny (płaszcz).

water-works (u͡ō′tör-u͡ȫrks) wodociągi miejskie.

wave (u͡ejw) fala; falować się.

wax (u͡eks) wosk; lak; woskować; froterować.

way (u͡ej) droga; sposób.

we (u͡ī) my.

weak (u͡īk) słaby.

weakness (u͡ī′knes) słabość.

wealth (u͡elth) bogactwo.

wealthy (u͡e′l-thy) zamożny.

weapon (u͡e′pön) broń; oręż.

wear (u͡ēr ) nosić; to wear out zużyć; potargać.

weather (u͡e′dhör ) pogoda.

weather-cock ('u͡e′dhör-kok) chorągiewka na dachu.

weave (u͡īw) tkać.

weaver (u͡ī′wör ) tkacz.

web (u͡eb) tkanina; błona.

wedding (u͡e′dyñg ) wesele.

Wednesday (u͡e′nz-dy) środa.

week (u͡īk) tydzień; by the week; per week; a week; weekly tygodniowo.

week-day (u͡ī′k-dej) dzień powszedni.

weep (u͡īp) płakać.

weeping (u͡ī′piñg ) płacz.

weigh (u͡ej) ważyć.

weight (u͡ejt ) waga.

welcome (u͡e′l-köm) (po)witać; miły; witaj(cie)!

welfare (u͡e′l-fēr ) dobrobyt.

well (u͡el ) dobrze; źródło; kopalnia (nafty); as well również; I am well jestem zdrów.

well-bred (u͡e′l-bred ) dobrze wychowany.

Welsh (u͡elsz) walijski.

went (u͡ent ) inf.: to go; I went poszedłem; poszłam.

were (u͡ēr ) inf.: to be; we were byliśmy.

west (u͡est ) zachód; West End dzielnica zachodnia.

western (u͡e′störn) zachodni.

wet (u͡et ) wilgotny.

wether (u͡e′dhör ) baran.

wetness (u͡e′t-nes) wilgoć.

whale (u͡ejl ) wieloryb.

whale-oil (u͡ej′l-ojl ) tran.

what (u͡ot ) co; jak; jaki; co za; with what? czem? in what? w czem? what is this? co to jest?

wheat (u͡īt ) pszenica.

wheel (u͡il ) koło; kołowrotek.

wheelwright (u͡i′lrajt ) kołodziej.

when (u͡en) kiedy; gdy.

whence (u͡ens) skąd.

where (u͡ēr ) gdzie; whereby (. . baj′ ) przez co; from where skąd?

whet (u͡et ) wecować.

whether (u͡e′dhör ) czy; lub.

whetstone (u͡e′t-sto͡un) osełka.

which (u͡ycz) który; jaki.

while (u͡ajl ) chwila; czas; zabawić; podczas gdy.

whilst (u͡ajlst ) podczas (gdy); gdy.

whim (u͡ym) kaprys.

whimsical (u͡y′msykel ) kapryśny.

whine (u͡ajn) płakać.

whip (u͡yp) bicz; bat; bić; porwać.

whiskers (u͡y′skörz) bokobrody.

whisky (u͡y′sky) wódka.

whisper (u͡y′spör ) szept(ać).

whist (u͡yst ) wist.

whistle (u͡ysl ) gwizdać; gwizdawka.

white (u͡ajt ) biały.

whiten (u͡ajtn) bielić.

whiteness (u͡aj′tnes) białość.

whither (u͡y′dhör ) dokąd.

Whitsunday (u͡y′t-sandy) Zielone Świątki.

Whitsuntide (u͡y′t-santajd ) = Whitsunday.

who () kto; który; co.

whoever (hu-e′wör ) ktokolwiek.

whole (ho͡ul ) cały; całość.

wholesale (ho͡u′lsējl ) sprzedaż hurtowna.

wholesome (ho͡u′lsam) zdrowy.

whom (hūm) komu; którego; którą; któremu; from whom? od kogo? u kogo? to whom? komu? with whom? z kim? z którym?

whooping-cough (hū′pyñg-kaf ) koklusz.

whore (r ) prostytutka.

whose (hūz) czyj? którego?

why (hu͡aj) dlaczego.

wide (u͡ajd ) szeroki; daleki.

wideness (u͡aj′dnes) szerokość.

widow (u͡y′do͡u ) wdowa.

widower (u͡y′do͡uör ) wdowiec.

width (u͡ydh) szerokość.

wife (u͡ajf ) (pl.: wives) kobieta; żona.

wig (u͡yg) peruka.

wild (u͡ajld ) dziki.

wildness (u͡aj′ldnes) dzikość.

will (u͡yl ) wola; życzenie; chęć; I will chcę; będę; I will go … pójdę; I will take wezmę …

William (u͡y′ljem) Wilhelm.

willow (u͡y′lo͡u ) wierzba.

win (u͡yn) wygrać.

wind (u͡ynd ) wiatr.

wind (u͡ajnd ) (na)kręcić; zakręcić; dąć.

windmill (u͡y′nd-myl ) wiatrak.

window (u͡y′ndo͡u ) okno.

window-blind (u͡y′ndo͡u-blajnd ) roleta.

windy (u͡y′n-dy) wietrzny; it is windy wiatr wieje.

wine (u͡ajn) wino.

wing (u͡yñg ) skrzydło.

wink (uyñk) skinienie; wskazówka; mrugnąć.

winter (u͡y′n-tör ) zima; (prze)zimować.

winterly (u͡y′n-törly); wintry (u͡y′ntry) zimowy.

wipe (u͡ajp) ścierać; wycierać.

wire (u͡ajr ) drut; depesza; telegrafować.

wireless (u͡ajr′les) bez drutu.

wisdom (u͡y′zdöm) mądrość.

wise (u͡ajz) mądry; sposób.

wish (u͡ysz) życzyć (sobie); chcieć; pragnąć; życzenie.

wit (u͡yt ) dowcip; rozum.

witch (u͡ycz) czarownica.

witchkraft (u͡y′czkraft ) czary.

with (u͡ydh) z; u; with a knife nożem; with what? czem?

withdraw (u͡ydhdrō′ ) cofnąć (się).

withdrawal (u͡ydhdrō′el ) cofnięcie.

withe (u͡ydh) łozina.

wither (u͡y′dhör ) (z)więdnąć.

withhold (u͡ydh-ho͡u′ld ) cofnąć; wstrzymać.

within (u͡ydhy′n) w; w ciągu; w obrębie.

without (u͡ydha͡u′t ) bez; zewnątrz; without opening … nie otwierając.

withstand (u͡ydhste′nd ) opierać się.

witness (u͡y′t-nes) świadectwo; świadek; świadczyć.

wives (u͡ajwz) sing.: wife.

wolf (wulf ) (pl.: wolves) wilk.

woman (wu′men) [pl.: women (u͡y′men)] kobieta.

won (u͡an) inf.: win.

wonder (u͡a′ndör ) cud; (po)dziw; dziwić się; no wonder nic dziwnego.

wonderful (u͡a′ndörfuł ) cudowny.

won’t (wo͡unt ) = will not.

wont (want ) przyzwyczajenie; przyzwyczajony.

wood (wud ) las; drzewo.

wooden (wudn) drewniany.

wool (wul ) wełna.

woollen (wuln) wełniany.

word (u͡ōrd ) słowo; wyraz; wiadomość.

work (u͡ȫrk) pracować; działać; robota; praca; dzieło; works pl. fabryka; zakłady; to work out wypracować.

worker (u͡ȫr′kör ) pracownik; robotnik.

working (u͡ȫr′kyñg ) pracując(y); praca; ruch.

working-day (u͡ȫr′kyñg-dej) dzień roboczy.

workman (u͡ōr′k-men) robotnik.

workshop (u͡ōr′k-szop) warsztat.

world (u͡örld ) świat.

worm (u͡örm) robak; toczyć.

worn (u͡ōrn) inf.: wear; worn out podarty.

worse (u͡ȫrs) gorszy.

worship (u͡ȫr′szyp) (u)wielbienie; nabożeństwo; czcić.

worst (u͡ȫrst ) najgorszy; najgorzej; pokonać.

worsted (wu′sted ) wełniany.

worth (u͡örth) wart; wartość.

worthless (u͡ör′thles) bezwartościowy; niegodny.

worthy (u͡ör′thy) godny.

would (wud ); if he would come gdyby przyszedł.

wound (wūnd ) rana; ranić.

wrap (rep) zawijać.

wrath (rāth) gniew.

wreck (rek) rozbicie okrętu; rozbić.

wren (ren) strzyżyk.

wrench (rensz) wywichnąć; kręcić.

wrest (rest ) kręcić.

wrestle (resl ) walczyć.

wrestler (re′slör ) zapaśnik.

wrestling (re ′sliñg ) zapasy; walka.

wretch (recz) nędznik.

wring (ryñg ) załamywać (ręce); wyżymać (bieliznę).

wrinkle (ryñkł ) zmarszczka.

wrist (ryst ) przegub (ręki).

writ (ryt ) pismo.

write (rait ) pisać; napisać; to write down (. . da͡un) napisać.

writer (raitör ) pisarz; autor; piszący.

writing (raj′tyñg ) pismo; pisanie; in writing pisemnie.

writing-paper (raj′tyñgj′pör ) papier do pisania.

written (rytn) inf.: write; (na)pisany; I have written napisałem.

wrong (roñg ) niedobry; niesłuszby; mylny; niedobrze; he is wrong on nie ma racji.

wrote (ro͡ut ) inf.: write; I wrote pisałem.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Stanisław Goldman.