Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 10. Lutego 1816 r. oznaczaiące karę na przechowuiących zbiegów Woyskowych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo historyczne


Postanowienie Namiestnika Królewskiego oznaczaiące karę na przechowuiących zbiegów Woyskowych
Postanowienie Namiestnika Królewskiego oznaczaiące karę na przechowuiących zbiegów Woyskowych
z dnia 10 lutego 1816
Publikator: Dziennik Praw Królestwa Polskiego Tom I (1816), nr 2, str. 153-157
W Imieniu Nayiaśnieyszego

ALEXANDRA I.

Cesarza Wszech Rossyi

Króla Polskiego etc. etc. etc.


Namiestnik Królewski w Radzie Stanu.


W zamiarze zapobieżenia zbiegostwu i wymierzenia kar niezawodnych dla każdego, ktoby się dopuścił przestępstwa przechowywania dezerterów Woyskowych; chcąc oraz przepisy Dekretów z dnia 26. Stycznia 1808 i 14. Stycznia 1812 w tém, w czém się niedostatecznemi okazały, tak uzupełnić, iżby ścisłą i prędką zapewniaiąc exekucyą, skutecznie celowi temu odpowiadały; po wysłuchaniu zdań ogólnego zebrania Rady Stanu, postanowiliśmy i stanowiemy co następuie:

Artykuł 1.

Skoro się okaże, iż w któréy Wsi zbieg Woyskowy utrzymywał się, a dowiedzionem zostanie, że Właściciel Włości, lub Jego zastępca o tém wiedział, zapłaci kary Złotych Sto.
Téyże saméy karze podlegać będą posiadaiący, dzierżący, lub Administruiący iakiemkolwiek bądź prawem, domy w Miastach, którzyby Zbiegowi dali schronienie.
Oprócz powyższéy kary, przechowuiący zbiega, bądź we Wsi, bądź w Mieście, lub o nim wiedzący:

a. Zwróci Pułkowi wartość Effektów przez zbiega zabranych, podług oszacowania Woyskowego Etatu, i
b. Nie będzie mógł, ani on sam, ani któżkolwiek domagać się od Zbiega wynadgrodzenia, ani zwrotu tego, co mu podczas pobytu w zbiegostwie we Wsi lub w Mieście daném było.

Artykuł 2.

W przypadku, gdyby dowiedzioném było, że Zbieg w kilku Wsiach, Miastach, lub mieyscach przebywał, każdy ukrywaiący go podlegać będzie karze Złotych Sto. — Wynadgrodzenie zaś Effektów w punkcie 1. ad a. wymienionych, rozłożoném będzie wszystkich, którzy o ukrywanie zbiega przekonani zostaną.

Artykuł 3.

Kommissarz Obwodowy otrzymawszy doniesienie o poścignieniu Zbiega, natychmiast z dostawionego całą indagacyą wyprowadzi; Zbiega do Kommendy Woyskowéy naybliższéy odeśle, wszystkie zaś Osoby o ukrywanie iego obwinione Sądowi Grodzkiemu podda.

Artykuł 4.
Sąd Grodzki, równo z odebraniem Indagacyi od Kommissarza Obwodowego, natychmiast wezwawszy obwinionych, przyiąwszy ich Obronę ustnie lub na piśmie, przed wszystkiemi Sprawami za rezolucyą, bez innych form rzecz roztrzygnie, winnych podług ninieyszego postanowienia ukarze, i wyexekwowanie Kommissarzowi Obwodowemu poleci.

Artykuł 5.

Kommissarz Obwodowy exekwuie natychmiast zasądzoną karę; z niéy Zł. Polsk. 30. oddaie temu, który poymał, lub doniósł o Zbiegu, resztę zaś iako i wartość Effektów, stósownie do Artykułu 1. odsyła do Kassy Jeneralnéy Woyskowéy co kwartał wraz z rachunkami.

Artykuł 6.

Rozporządzenie ninieysze stanowiące karę na przechowuiących Zbiegów Woyskowych, nie zwalnia bynaymniéy przepisów Dekretu z dnia 14. Stycznia 1812 roku co do kar na Urzędników winnych opieszałości w odkryciu i imaniu Zbiegów.

Artykuł 7.
Przepisy wyżéy cytowanych Dekretów z dnia 26. Stycznia 1808 i 14. Stycznia 1812 w czémby się wyraźnie ninieyszéy sprzeciwiały Uchwale uchylaią się.

Artykuł 8.

Wykonanie ninieyszego postanowienia, które w Dzienniku Praw umieszczone bydź ma, Kommissyi Rządowéy Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Policyi, i Woyny polécamy.
Działo się w Warszawie na posiedzeniu Administracyiném d. 10. lutego 1816 roku.

(podpisano) Zaiączek.

Minister Sprawiedliwości  
(podpisano)T. Wawrzecki.  
  Radzca Sekretarz Stanu Jenerał Brygady
  (podpisano) Kossecki
  Zgodno z Oryginałem
  Radzca Sekretarz StanuJenerał Brygady
  (podpisano) Kossecki
Zgodno z Wypisem:  
Minister Sprawiedliwości  
Wawrzecki.  

Dzień ogłoszenia dnia 19. Marca 1816.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).