Pojęcia i metody matematyki/Rozdział IV/Teorye działań nad liczbami ujemnemi

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Samuel Dickstein
Tytuł Teorye działań nad liczbami ujemnemi
Pochodzenie Pojęcia i metody matematyki / Rozdział IV
Wydawca Wydawnictwo Redakcyi „Prac matematyczno-fizycznych“
Data wyd. 1891
Druk Drukarnia J. Sikorskiego
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Rozdział IV całość
Indeks stron


16. TEORYE DZIAŁAŃ NAD LICZBAMI UJEMNEMI.

Już w art. 11. określiliśmy liczby ujemne jako formy odwrotne za pomocą równania

0 - b = - b

i podaliśmy równania

a + (- c) = a - c,a + c = a - ( - c)

Równania 1′a. 2′a. 4′'a. i 12. art. 11., stosują się do liczb ujemnych zarówno jak do dodatnich; będzie tedy:

b + (a - b)  =  a
b + a - b  =  a
(b - c) + a  =  (b + a) - c,
a - (b + c)  =  (a - b) - c,
(c + a) - b  =  a - (b - c),
(a - b) + (c - d)  =  (a + c) - (b + d).

Według równania 12′b. tegoż artykułu mamy

(a - b)c = a c - b c;

czyniąc a = 0 i uwzględniając przyjętą własność modułu dodawania, otrzymujemy

(- b) . c = - b c.

Zakładając znów w równaniu

a(c + d) = a c + a d

d = - c, otrzymujemy na zasadzie własności modułu

a c + a(- c) = 0,

skąd

a(- c) = - ac.

Z równania wreszcie

(-b)c = -b c

gdy w niém napiszemy -c zamiast c, otrzymamy

(-b)(-c) = -b(-c) = -(-bc) = bc.

Tym sposobem prawidło znaków w mnożeniu jest wynikiem określeń formalnych teoryi działań.
Prawidło znaków w dzieleniu wynika bezpośrednio z prawidła znaków w mnożeniu.
Powyższy wywód stosuje si oczywiście nietylko do liczb ujemnych całkowitych ale i do liczb ujemnych ułamkowych, jeżeli liczby ułamkowe wprowadzimy na podstawie teoryi, wyłożonej w rozdziale poprzedzającym.
Kronecker podał o teoryi liczb ujemnych krótką uwagę polegającą na tém, że równość taką, jak np.

7 - 9 = 3 - 5

można zastąpić kongruencyą

7 + 9x = 3 + 5x (mod x + 1),

gdzie “nieoznaczona„ x zastępuje jednostkę -1. Kongruencya ta ma treść szerszą od poprzedniéj równości, bo dla każdéj liczby całkowitej x wyrażenia 7 + 9x i 3 + 5x, przy podzieleniu przez x + 1, dają reszty równe. Przy dołączeniu warunku x + 1 = 0, kongruencya przechodzi na równość i otrzymujemy liczby ujemne. Teorya liczb ujemnych wypływa przeto z teoryi kongruencyj powyższego kształtu.
W myśl tej uwagi Kroneckera, możemy z łatwością wyrazić wzory główne, odnoszące się do działań nad liczbami ujemnemi, pod nową postacią. Przedewszystkiém liczby ujemne

-1, -2, -3, . . .

możemy nastąpić wyrażeniami

x, 2x, 3x, . . .

gdzie x jest liczbą “nieoznaczoną„. Równania

a + (-c) = a - c, a + c = a - (-c)

możemy zastąpić kongruencyami

a + cx = a - c (mod x + 1), a + c = a - cx (mod x + 1)
Wzór
(a - b) + (c - d) = (a + c) - (b + d),

w którym a - b i c - d są liczbami ujemnemi, możemy zastąpić wzorem

(a + bx) + (c + dx) ≡ (a + c) - (b + d) (modx + 1)

Prawo rozdzielności wyraża się pod postacią:

(a + bx)cac + bcx (modx + 1)

Prawidło znaków, np. wzór

-a . -b = + ab

wypływa z kongruencyi

ax . bxab (modx + 1).

W podobny sposób wszystkie inne wzory z łatwością uzasadnić się dają. Wiążąc zaś tę teoryą z wyłożoną w artykule 13. teoryą liczb ułamkowych, możemy te prawidła rozciągnąć do wszystkich liczb wymiernych dodatnich i ujemnych, tak że w teoryi Kroneckera występować będą tylko kongruencye pomiędzy liczbami całkowitemi dodatniemi[1].


Przypisy

 1. Lerch we wspomnianej wyżej pracy podaje teoryą liczb ujemnych, polegającą na zasadzie, podobnéj do téj, na jakiéj oparł teoryą liczb ułamkowych. Wprowadza on formy czyli pary liczb (a | b), w których a i b są liczbami całkowitemi. Dwie takie formy (a | b) i (c | d) nazywają się równoważnemi, jeżeli czynią zadość równości a+d=b+c. Określenie to stosuje się zarówno do przypadku, w którym ab, cd, jako téż do przypadku, w którym a<b, c<d.
  Z dwóch równoważności
  (a | a′) ∼ (b | b′)
  (c | c′) ∼ (b | b′)

  wyniku, na zasadzie powyższego określenia, równoważność

  (a | a′) ∼ (c | c′)

  Wyrażenie, przedstawiające ogół form wzajem równoważnych, nazywa Lerch “differentą„. Tak np. differenta (1 | 4) obejmuje formy (2 | 5), (3 | 6), (4 | 7)...
  Differerenta (x | x) = (0 | 0) nazywa się differentą zerową.
  Sumą form (a | a′) i (b | b′) nazywamy formę (a + b | a′ + b′). Z tego określenia wynika, że jeżeli

  (a | a′) ∼ (c | c′), (b | b′) ∼ (d | d′),
  to (a | a′) + (b | b′) ∼ (c | c′) + (d | d′)    
  (a+b | a′+b′) ∼ (c+d | c′+d′)    

  Jednowartościowość i przemienność dodawania stwierdzamy na zasadzie powyższego, bez trudności:
  Sumę m form (a | b) oznaczamy przez m(a | b); jeżeli A jest znakiem formy (a | b), to sumę tę oznaczyć możemy przez mA lub Am, przyczém

  mA = (ma | mb).

  Każda differenta jest postaci mE, gdzie E jest diff. (1 | 0) lub postaci m′E′ gdzie E′=diff. (0 | 1). E nazywa się jednostką dodatnią, E′ jednostką ujemną. Ogólnie jest

  mE + nE′ = diff (m | n).

  Iloczyn form (a | b), (c | d) określamy za pomocą równania

  (a | b) . (c | c) = (ac + bd | ad+bc),

  z którego wynika jednowartościowość i przemienność mnożenia.
  Jeżeli A i B są dwie “differenty dowolne„ (a | a′), (b | b′) dwie odpowiadające im formy, to differenta C iloczynu (a | a′), (b | b′) nazywa się iloczynem different A i B, co oznaczamy w ten sposób C = AB = BA. Na podstawie tego określenia można łatwo dowieść, że

  mE . nE = mnE, mE . nE′ = mnE′, mE′ . nE′ = mnE,

  co wyraża. znane prawidło znaków w mnożeniu.
  Teorya Lercha nie jest w istocie rzeczy nową, bo zawiera się jako szczególny przypadek w teoryi “par algebraicznych„ [algebraic couples] ogłoszonéj przez Sir Rowana Hamiltona. jeszcze w roku 1835. O téj teoryi podamy wzmiankę w następującym rozdziale.
  Ogłoszona niedawno teorya elementarna liczb ujemnych Ch. Meray’a [Les fractious et les quantités négativés, 1890], polega na tém, że uważa wielkości dodatnie i ujemne, jak to czyni Wroński, za dwa stany, różnéj jakości [quantités qualifiées] i zamiast znaków + i - wprowadza na początek dla objaśnienia teoryi znaki → i ←, umieszczone nad głoskami. Iloczyn określa Méray za pomocą wzorów:

  a×b = a×b = (ab),
  a×b = a×b = (ab).


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Samuel Dickstein.