Pastorałki i kolędy/Zadziwieni światłem

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

KOLĘDA 116.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemUp f8 g \stemDown a4 bes |
c2 d4 |
bes8 bes \stemUp g4 \stemDown d' |
\stemUp a4 f r4 |

f8 g \stemDown a4 bes |
c2 a4 |
\stemUp f8 f d4 g |
e4 c r4 \bar "|:"

\stemDown a'8 c c[ bes] \stemUp g[ e] |
f8 f \stemDown a4 c |
a8 c c[ bes] \stemUp g[ e] |

f8 f \stemDown a4 c |
\stemUp f,8 f d4 g |
e8 e c4 r4 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Za -- dzi -- wie -- ni świa -- tłem nie -- bie -- skiej Pła -- ne -- ty,
Po -- jąć nie mo -- że -- my czy to są ko -- me -- ty:
Gdyż wi -- do -- kiem prze -- ra -- że -- ni, 
I ja -- sno -- ścią prze -- stra -- sze -- ni, 
Nie wie -- my co to zna -- czy.
} }Zadziwieni światłem niebieskiej Płanety,
Pojąć nie możemy czy to są komety:
Gdyż widokiem przerażeni,
I jasnością przestraszeni,
Nie wiemy co to znaczy.

Duch nasz obok trwogi jakąś radość czuje,
I mniema że cuda myśl jego maluje:
Bo to światło jest nie znane,
Ani też kiedy widziane,
Jak uważać mogliśmy

A gdy spieszno bieżym byśmy co widzieli,
Przed blaskiem na niebie wszyscyśmy struchleli;
Oko patrzy ucieszone,
A serce jest zatopione;
W dziwotwornej światłości.

Lecz czekamy dalej, co się tu dziać będzie,
Światłość się powiększa, niebo gore wszędzie;
Czekajmyż już bracia mili,
Stanże się tu wnet po chwili
Z nieba coś cudownego

Pastuszkowie starzy, cóż się to wam marzy?
Pastuszkowie młodzi, dowiedzieć się godzi,
Czy to z nieba ta nowina,
Że Panienka rodzi Syna,
W Betleemskiej stajence.

Tak jest nie inaczej, otóż starzy zgadli,
Pobiegli tam młodzi, na kolana padli,
Gdy ujrzeli z nieba króla,
Bo ta jego była wola,
By się na świat narodził.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).