Pastorałki i kolędy/W Betleem się narodziło

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


W Betleem przy drodze W Betleem się narodziło W Betleem sławnem
W Betleem przy drodze W Betleem się narodziło W Betleem sławnem
Kolędy

KOLĘDA 97.


\relative c'{
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff

\stemDown a8 a c a | bes bes d bes | \stemUp g g \stemDown bes \stemUp g |

\stemDown a a c a | \stemUp f f a f | g g \stemDown bes \stemUp g |

e e g e | f f a f \bar "|." g g \stemDown bes \stemUp g |

a4 r4 | \stemDown bes8 bes d bes | c4 r4 | \stemUp g8 g \stemDown bes \stemUp g |

\stemDown a a c a | \stemUp g g \stemDown bes \stemUp g | f4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics{ \small{
W_Be -- tle -- em się na -- ro -- dzi -- ło
Dzie -- cię, co świat u -- cie -- szy -- ło,
Co nam przy -- nio -- sło zba -- wie -- nie
Z_mo -- cy cza -- rta wy -- zwo -- le -- nie,
Z_da -- wna żą -- da -- ne, pro -- ro -- ko -- wa -- ne,
Teraz nam od czy -- stej Pan -- ny na świat wy -- da -- ne.
} }

W Betleem się narodziło
Dziecię, co świat ucieszyło,
Co nam przyniosło zbawienie
Z mocy czarta wyzwolenie,
Z dawna żądane, prorokowane,
Teraz nam od czystej Panny na świat wydane.

O prawdziwie dniu szczęśliwy!
Którego Bóg dobrotliwy,
Spowinowacił się z światem,
Wziął ciało, stał się nam bratem;
A to dlatego, aby każdego
Oswobodził z kary grzechu Adamowego.

Bóg się nam na świat narodził,
By nas z piekła wyswobodził;

Dobrej myśli być się godzi,
Gdy dziś Zbawiciel przychodzi:
Więc mu śpiewajmy i wychwalajmy,
Bogu dziś narodzonemu cześć oddawajmy.

Wszakże i bydlęta same,
Chociaż z rozumu obrane,
Wół z osłem Bogiem go znają,
Jak mogą tak go witają,
Nizko klękają, i upadają,
Na kolanach dzieciąteczku pokłon oddają.

I siana z obroku swego,
Żłobu dla spoczynku jego,
Z ochotą mu pozwalają,
Parą go swą zagrzewają,
Jak stwórcę swego, i Pana tego,
Któremu nie było ani będzie równego.

Pastuszkowie też przybyli,
W czem mogli Panu służyli,
Biegnąc do szopy w zawody,
Porzuciwszy swoje trzody,
Jedni śpiewali, drudzy zaś grali,
A inni dary dawali które pobrali.

I my też z serca ofiary
Łącząc z pastuszemi dary,
Oddajemy wcielonemu,
Bogu dziś narodzonemu,
Nasze śpiewania i wychwalania,
Prosząc aby nas uchronił w piekle karania.

Wspieraj nas wieczny Dziedzicu,
W świętych cnotach, w dobrem życiu,
Błogosław każdego mile,
Poszczęść wszystkie życia chwile:
Miasta z wioskami i z dobytkami,
Pobłogosław nam na zawsze twemi rączkami.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).