Strona:Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane (Mioduszewski).djvu/094

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.Dobrej myśli być się godzi,
Gdy dziś Zbawiciel przychodzi:
Więc mu śpiewajmy i wychwalajmy,
Bogu dziś narodzonemu cześć oddawajmy.

Wszakże i bydlęta same,
Chociaż z rozumu obrane,
Wół z osłem Bogiem go znają,
Jak mogą tak go witają,
Nizko klękają, i upadają,
Na kolanach dzieciąteczku pokłon oddają.

I siana z obroku swego,
Żłobu dla spoczynku jego,
Z ochotą mu pozwalają,
Parą go swą zagrzewają,
Jak stwórcę swego, i Pana tego,
Któremu nie było ani będzie równego.

Pastuszkowie też przybyli,
W czem mogli Panu służyli,
Biegnąc do szopy w zawody,
Porzuciwszy swoje trzody,
Jedni śpiewali, drudzy zaś grali,
A inni dary dawali które pobrali.

I my też z serca ofiary
Łącząc z pastuszemi dary,
Oddajemy wcielonemu,
Bogu dziś narodzonemu,
Nasze śpiewania i wychwalania,
Prosząc aby nas uchronił w piekle karania.

Wspieraj nas wieczny Dziedzicu,
W świętych cnotach, w dobrem życiu,
Błogosław każdego mile,
Poszczęść wszystkie życia chwile:
Miasta z wioskami i z dobytkami,
Pobłogosław nam na zawsze twemi rączkami.


KOLĘDA 98.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemUp f4 f8 g a f |
 g4 g8 a \stemDown bes \stemUp g |
f8 e d4 g8[ f] | e8[ d] c2 | f4 f8 g a f |

g4 g8 a \stemDown bes \stemUp g |
 f8 e d4 \stemDown bes' |
 \stemUp g8[ e] f2 \bar "|:"
\stemDown c'4 bes a | a8[ bes] c bes c a | bes4 a \stemUp g |

g8[ a] \stemDown bes a bes \stemUp g | f8 e d4 \stemDown bes' | \stemUp g8[ e] f2 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
W_Be -- tle -- em sła -- wnem, w_cza -- sie nie da -- wnym,
Ku -- ba bra -- cie mi -- ły
Gdym w_bu -- dzie sie -- dział, 
A -- nioł po -- wie -- dział: Cu -- da się zja -- wi -- ły;
I in -- nych A -- nio -- łów si -- ła,
Że Pan -- na Sy -- na po -- wi -- ła, 
We -- so -- ło gło -- si -- li.
} }W Betleem sławnem, w czasie nie dawnym,
Kuba bracie miły
Gdym w budzie siedział,
Anioł powiedział: Cuda się zjawiły;
I innych Aniołów siła,
Że Panna Syna powiła,
Wesoło głosili.

Śpiewali sobie, leży we żłobie,
W pieluszki powity,
Pan nieba, ziemi, na gołem sianie,
W stajni pospolitej:
A co najdziwniejsze rzeczy,
Iże w naturze człowieczej,
Wielki Bóg zakryty.