Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Modlitwy przy Mszy świętéj śpiewanéj

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Intencya przed Mszą świętą.

Panie Jezu Chryste, najsłodszy Zbawicielu mój, oto ja teraz przystępuję do téj świętéj, ale oraz bardzo strasznéj Ofiary Twojéj bezkrwawéj, i do rozpamiętywania niewinnéj męki Twojéj; użycz mi, proszę, Boskiéj łaski Twojéj, abym jak najgodniéj i najskuteczniéj, ku jak największéj chwale Majestatu Twego a oraz ku zbawieniu duszy mojéj, dobru bliźnich moich te święte tajemnice Twoje, bez najmniejszéj rozrywki w myślach moich, przy téj Mszy świętéj nabożnie rozważać mógł. Jeżeliby zaś jaka próżność światowa w myśl moję lub do serca mojego wkradać się chciała, racz to wszystko mocą Téj Najświętszéj Ofiary Twojéj ode mnie oddalić. A ja tę intencyą moję łączę wraz z modlitwami Kościoła Twojego Świętego, ofiarując ją razem za wszystkich przyjaciół i nieprzyjaciół, tak widomych jako i niewidomych i za wszystkie dusze w mękach czyścowych zostające, które znikąd żadnego ratunkiu nie mająa, a osobliwie rodziców, braci, sióstr i pokrewnych moich. Racz przyjąć, proszę, najmiłosierniejszy Jezu, tę niegodną proźbę służebnika(cy) Twego(éj), a wysłuchaj te modlitwy moje.


Gdy kapłan zaczyna Mszę świętą.

Ciebie Ojca Nierodzonego, Ciebie Syna Jednorodzonego, Ciebie Ducha Świętego, od tych dwóch osób pochodzącego, a Pocieszyciela mojego, Świętą i Nierozdzielną Trójcę, całém sercem i nabożnemi ustami pozdrawiam, chwalę i błogosławię.
Chwała bądź Ojcu, który nas stworzył, chwała bądź Synowi, który nas odkupił, chwała bądź Duchowi Ś., który nas poświęcił.
Chwała bądź najwyższéj i nierozdzielnéj Trójcy Świętéj, Bogu naszemu na wieki. A.


Kiedy się Kyrie elejson mówi.

Słodki Jezu, żałuję z całego serca, żem Cię Boga mego, najwyższe dobro wszystkiéj wieczności, tak wiele razy do tego czasu obrażał(a), boleję serdecznie za grzechy moje, a to najbardziéj dla Twéj miłości: wysłuchajże mnie najłaskawszy Odkupicielu, który(a) teraz wzywam miłosierdzia Twego, odpuść mi winy moje, obiecuję się poprawić i Twoje najświętsze przykazania pełnić. O Jezu, zmiłuj się nade mną, a zbaw mnie dla świętego Imienia Twego.


Podczas Gloria.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobréj woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, czcimy Cię, dziękujemy Tobie dla wielkiéj chwały Twojéj, Panie Boże Królu Niebieski, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezusie Chrystusie, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojcowski, który gładzisz grzechy świata, przyjmij modlitwę naszę, który siedzisz na prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem Ty jesteś sam Święty, Ty sam Pan, Ty sam Najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.


Modlitwa po kollektach.

Wysłuchak, Ojcze Niebieski, w czémkolwiek Cię Kościół Katolicki, w Imię Syna Twego, za naszemi potrzebami prosi, a użycz nam téj łaski, abyśmy o nic, coby było przeciw woli Twojéj, nie prosili. Amen.


Podczas Epistoły.

Przedwieczna Ojca Niebieskiego Mądrości, rozkaż i daj nam tę łaskę, abyśmy po stopniach pokory świętéj, z cnoty w cnotę postępowali: pozwól nam z teraźniejszych kłopotów, śladem Twoim słodki Jezu, wnijść do radości wiecznych.


Podczas Ewangielii.

Panie Jezu Chryste, któryś Ewangielią świętą żywym głosem Twoim opowiadał, otwórz zmysły nasze, abyśmy przy wszystkich zbawiennych słowach, w prawdziwéj wierze i miłości do końca trwali. Niech Ci będzie wieczna chwała.

Modlitwa przed kazaniem.
(Św. Efrema Dyakona)

Racz otworzyć, Panie Jezu Chryste, uszy i oczy serca mego, abym słuchał(a) nauki Twojéj, i wyrozumiał(a) ją, i był(a) posłusznym(ą) woli Twojéj. Jestemci ja pielgrzymem na ziemi, niechże mi tajne nie będą Twoje przykazania. Racz oświecić oczy moje, abym cudowne rzeczy w zakonie Twym zawarte mógł(a) wyrozumieć. Amen.


Credo.

Wierzę w jednego Boga Ojca Wszechogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi, widomych wszystkich rzeczy i niewidomych, w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożęgo Jednorodzonego, a z Ojca zrodzonego przed wszystkiemi wieki, Boga z Boga, światło ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, niestworzonego; współistotnego z Ojcem, przez którego wszystko się stało, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpiłz Niebiosów, wcielił się z Ducha Świętego, z Maryi Panny, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany téż jest za nas pod Pontskim Piłatem, umęczony i pogrzebiony i zmartwychwstał dnia trzeciego według Pisma. I wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Ojca. I ztamtąd przyjdzie z chwałą sądzić żywych i umarłych, którego Królestwa nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wespół się czci i wespół wychwalany jest: który mówił przez Proroków. I w Święty Kościół Katolicki i Apostolski. Wyznawam Chrzest na odpuszczenie grzechów, i czekam zmartwychwstania umarłych, i żywota przyszłego wieku. Amen.


Kiedy Kapłan ofiaruje Chleb i Wino.

Najłaskwaszy Ojcze, dozwól mi téj łaski, abym Ci téż ofiarował zasługi żywota i śmierci najmilszego Syna Twojego Jezusa. Jako téż ja teraz łączę się z zasługami Pana i Odkupiciela mego, na świętą usługę Twoję, ofiarujęć rozum, wolę, pamięć moję, myśli, słowa, uczynki, zabawy wszystkie, prace, wesołości, smutki moje, i cokolwiek mojego być może przez całą wieczność, toć wszystko ofiaruję przez ręce błogosławionéj Panny Maryi, Świętego Anioła Stróża mego, których przy téj ofierze Świętéj przytomnych być wyznaję.

Gdy się kapłan do ludzi obraca.

Niech przyjmie Pan ofiarę tę z rąk Twoich, Kapłanie pobożny, na chwałę, i wysławienie Imienia swego, a na pożytek nasz, i całego Kościoła swego.


Na prefacyą tak się modlić będziesz.

Wieczny i nieograniczony Boże, któego jedynego w Trójcy, a trojakiego w jedności wyznawamy. Ciebie chwalę, Ciebie wysławiam, Tobie się kłaniam, o Trójco przenajświętsza. Tyś jedt najwyższe dobro, od którego wszystkie dobra pochodzą. Tyś jest przepaścią wszytkiéj szczęśliwości, Tyś sam najwyższy, Tobie tedy ze wszystkim dworem Niebieskim teraz wyśpiewuję: Święty, Święty, Święty Pan zastępów, pełne są Niebiosa i ziemia chwały Jego.


Potem modlitwa.

Panie Jezu Chryste, Odkupicielu mój najdroższy, żywocie i zbawienie moje, Ciebie wychwalam, Tobie dzięki czynię za wszystkie dobrodziejstwa Twoje; przychódźże do mnie Panie, pokaż mi się, i pociesz serce moje, niech obaczę Twarz Twoję, a zbawionym będę, niech Cię mam przytomnego, a wypełnią się żądze moje. Pamiętaj najłaskwaszy Ojcze, na gorzką mękę i śmierć niewinną jedynego Syna Twego, a zmiłuj się nad Świętym Kościołem Twoim, który jako oblubienicę Jezusa Pana, w złych przypadkach zastawiaj, broń i poświęcaj: wszystkich Rządzców jéj napełnij Duchem Świętym, aby jak najlepiéj, jako Ty wiesz i chcesz, owieczkami Twojemi na zbawienie wieczne rządzili. Pamiętaj na rodziców, braci, pokrewnych, wszystkich dobrodziejów naszych, ale i tych nie zapominaj, za któych Kościół Święty się modli i my powinniśmy się modlić. Niech za osobliwą łaską Twoją dobrze im się dzieje tu i na wieki. Amen.


Modlitwa św. Augustyna.

Racz dać, Panie Boże, Królu wieczny, pannom czystość, osobom Bogu poświęconym wstrzemięźliwość, małżonkom świątobliwość, wdowom i sierotom odpowiednie wyżywienie, ubóstwu obronę, pielgrzymom szczęśliwy do ojczyzny powrót, żeglującym port i bezpieczne do brzegu przyjechanie, stroskanym pociechę, pokutującym odpuszczenie, dobrym i doskonałym w cnocie wytrwanie, średnim w dobrém postępowanie, występnym prędką poprawę. Amen.

Na podniesienie Ciała Pana Jezusowego.

I. Witaj, o najmiłościwszy Panie Jezu Chryste, zbawienie świata wszystkiego, odwieczne Słowo Ojca niebieskiego, ofiaro prawdziwa! Witaj Ciało żywe, Bóstwo zupełne, Żywocie wiekuisty! O Panie Jezu Chryste, raczże być miłościw mnie grzesznemu(éj).
II. Chwalimy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, iżeś przez święty krzyż Twój i gorzką mękę Twoję raczył świat miłościwie odkupić.
Pasterzu dobry, chlebie żywy, o Panie Jezu, racz się zmiłować nad nami. Racz nas na tym świecie karmić, bronić, a potem wiekuistych dóbr w niebie uczyńić uczestnikami. Amen.


Na podniesienie Krwi Pańskiéj.

Zawitaj Krwi przenajszlachetniejsza, któraś z boku Pana mego Jezusa Chrystusa wypłynęła i wszytkie stare i nowe nieprawości i grzechy ludzkie obmyła. Racz, o Panie Jezu Chryste, oczyścić i poświęcić duszę moję i racz ją zachować do żywota wiecznego. Amen.


Przydać możesz modlitwę św. Anzelma.

Chwalimy Cię, o Panie Jezu Chryste, Królu Izraelski, światłości wszystkich narodów, Królu nad królami wszystkimi, Panie zastępów, mocy Boga wszechmogącego najpotężniejsza. Chwalimy Cię, o droga naszego odkupienia zapłątao, ofiaro pokój czyniąca, któaś sama nieoszacowaną wdzięcznośćią wonności Twojéj Ojca niebieskiego do tego skłoniła, żeby wejrzał miłościwie na te niskości, a nam synom swym odpuścił wszelkie przewinienia. Twoje miłosierdzia rozliczne, Panie Jezu Chryste, wysławiamy; Twojéj wdzięczności sławę rozgłąszamy; Tobie Chryste Panie, ofiarę czci i chwały oddawamy za wielkość dobrotliwości Twojéj, którąś ukazał nam, narodowi złemu, synom złośliwym, i na zatracenie podanym.


Wspomnienie umarłych przy Mszy ś.

Racz wspomnieć, Panie, na wszystkich wiernych Twoich zmarłych; patryarchów, arcybiskupów, biskupów, kapłanów, dyakonów, królów, książąt, panów i na wszystkie sługi i służebnice Twoje. Wspomnij i na rodziców, krewnych, dobrodziejów, przyjaciół i nieprzyjaciół moich. Wspomnij i na tych, któzy za żywota swojego mnie o modlitwę prosili, i za których proźby do Ciebie powinienem. Wspomnij i na tych, któzy żadnych do Majestatu Twego świętego po śmierci swojéj przyczyńców nie mają i na tych, których ciała przy tym kościele pogrzebione leżą. Wspomnij nakoniec na wszystkich tych, którzy trwając w świętéj wierze, z tym się światem rozstali. Racz ich z nieprzebranego miłosierdzia Twego do onych niebieskich przybytków Twoich domieścić, do których przyjąłeś zaraz po śmierci pierwszego męczennika Twego św. Szczepana ukamienowanego, i do których zaprowadziłeś w dzień chwalebnego Wniebowstąpienia Twego wielką ilość ludu, z otchłani piekielnéj i łona Abrahamowego po śmierci Twéj i zstąpieniu do piekieł potężnie wywiedzionego. Amen.


Potem mów z kapłanem.

A nam téż grzesznym sługom Twoim, w wielkości rozlicznego miłosierdzia Twego nadzieję pokładającym, racz dać cząstkę jaką i uczestnictwo z świętymi Apostoły i Męczennikamu Twymi i ze wszystkimi Świętymi Twoimi. Do któych spólnego mieszkania racz nas miłościwie przypuścić, nie na zasługi się nasze oglądając, ale grzechy nam łaskawie odpuszczając. Przez Chrystusa Pana naszego, przez którego Ty, Panie Boże te wszelkie rzeczy stwarzasz, poświęcasz, ożywiasz, onym błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Niegoż, i z Nim, i w Nim jest Tobie, Bogu Ojcu wszechmogącemu, w społeczności Ducha św. wszelka cześć i chwała na wieki wieków. Amen.


Podczas Komunii kapłańskiéj.

Baranku Boży, kty żadnych grzeszników zatracać nie chcesz, ale pokuty naszéj zawsze wyglądasz; oto mnie masz z nich największego, zbawże mnie przez to najświętsze Ciało Twoje i Krew najdroższą, aby daremna praca i męka Twoja tak gorzka nie była dla mnie. Przez Twoje najświętsze Serce na krzyżu włócznią przebite, proszę Cię najłaskwaszy Jezu, abym uczuł(a) teraz pożytek krwi i boleści Twoich.


Po Komunii Świętéj.

O jakżeś dobry, mój słodki Jezu! kiedyś się i dziś dla mnie grzesznika na ten Ołtarz spuścić raczył: widzę nieskończoną dobroć Twoję, za któą jak najpokorniéj dziękuję i Najświętsze Imię Twoje wychwalać na wieki pragnę.

Kiedy Kapłan ludzi żegna.

Niech nas błogosławi Bóg Ojciec, niech nas od wszystkiego strzeże Jezus Chrystus, niech nas Duch przenajświętszy oświeca przez wszystkie dni żywota naszego. Amen.
Od nagłéj, niespodziewanéj śmierci, i ciężkiego konania, niech nas wybawi Bóg Ojciec, Syn, i Duch Święty. Amen.


Modlitwa Klemensa XI. Papieża po Mszy Św.

Wierzę w Ciebie, o Boże mój! lecz wzmocnij wiarę moję; mam w Tobie nadzieję, lecz utwierdź nadzieję moję; miłuję Cię, lecz pomnóż miłość moję: żałuję, żem Cię obraził(a), lecz natęż skruchę moję: kłaniam Ci się jako Stwórcy mojemu; pragnę Cię osięgnąć, jako mój koniec ostateczny; dzięki Ci składam, jako ustawicznemu Dobrodziejowi mojemu; wzywam Twojéj pomocy jako najłaskawszego Obrońcy mego. Rządź mnie Twoją mądrością, miarkuj Twoją sprawiedliwością, uweselaj Twą łaskawością, broń Twą wszechmocnością. Ofiaruję Ci, Boże! myśli, aby były do Ciebie zwrócone; słowa, aby były o Tobie mówione; uczynki aby były z miłości ku Tobie wykonane; utrapienia, aby były dla Ciebie znoszone. Ach Panie mój! chcę wszystko, co tylko Ty chcesz; chcę tak, jak Ty chcesz; chcę dotąd, póki Ty chcesz. Oświeć Panie rozum mój, zagrzéj wolę moję, oczyść ciało, poświęć duszę. Niech mnie pycha nie nadyma, pochlebstwo nie uwodzi, świat nie oszukuje, szatan nie zdradza. Dopomóż oczyścić pamięć, okiełznać język, utrzymać oczy, umartwić zmysły. Niech pokutuję za przeszłe grzechy, zwyciężam przyszłe pokusy, poskramiam panujące namiętności, ćwiczę się w potrzebnych cnotach. Daj mi, Boże, kochać Ciebie, siebie nienawidzieć; daj gorliwość o zbawienie bliźnich, pogardę światowych marności. Niech będę powolny(ą) przełożonym, uczynny(ą) dla poddanych, ludzki(ą) dla przyjaciół, nikomu się nie sprzeciwiając. Obym pomniał(a) o Jezu! na Twój rozkaz i przykład, nieprzyjaciół miłując, krzywdy znosząc, prześladowcom dobrze czyniąc, za potwarców modląc się. Dopomóż mi zwyciężyć roskosz umartwieniem, łakomstwo szczodrobliwością, gniew łagodnością, oziębłość gorącością. — Uczyń mnie roztropnym(ą) w zamysłach, mężnym(ą) w niebezpieczeństwach, cierpliwym(ą) w przeciwnościach, pokornym(ą) w powodzeniach. Spraw Panie, żebym był(a) uważny(ą) w modlitwach, wstrzemięźliwy(a) w pokarmach, w powołaniu pilny(a), w obietnicy stateczny(a). Daj mi troskliwość o czystość sumienia, skromność zewnętrzną, obcowanie przykładne, postępowanie porządne. Niech nie ustaję w poskromnianiu zepsowanéj natury, w pracowaniu z łaską, w zachowaniu przykazań, w zasługiwaniu na niebo. Pozwól mi nabyć świątobliwości przez szczere wyznanie grzechów, nabożne Ciała Chrystusowego pożywanie, nieustanne ducha skupienie, czystą we wszystkiém intencyą. Daj mi, Boże, poznać nikczemność rzeczy ziemskich, wielkość niebieskich, krótkość czasu, nieskończoność wiecznośći. Spraw łaską Twoją, abym się gotował(a) na śmierć, lękał(a) się sądu, uniknął(knęła) piekła, otrzymał(a) niebo, Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).