Nowa miłość

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
>>> Dane tekstu >>>
Autor Johann Wolfgang von Goethe
Tytuł Nowa miłość
Pochodzenie Śpiewy Polskie nr 6
Wydawca Gebethner i Wolff
Data wydania 1900
Miejsce wyd. Warszawa
Tłumacz anonimowy
Muzyka Ignacy Komorowski
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub (z zewnętrznego serwera) Pobierz jako PDF (z zewnętrznego serwera) Pobierz jako MOBI (testowo) (z zewnętrznego serwera)
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron


NOWA MIŁOŚĆ.
Ignacego Komorowskiego.

Serce serce zkąd to bicie

i co znaczą troski twe
I to nowe obce życie
ja dziś nie poznaję cię!
Gdzieś podziało coś kochało
Gdzie to co cię zasmucało

Gdzie swoboda żywość twa
Co to wszystko znaczyć ma.


Czy cię olśnił blask jéj lica

czy cudowna kibić ta
I czarowna ta źrenica
w któréj odblask Niebo ma.
Że chociaż się jéj wyrzekam
choć ją mijam choć uciekam

Zkądem uciekł wracam tam
I co począć niewiem sam.


I na téj to pajęczynie

która się tak wątłą zda
Oj! udało się dziewczynie
Że mnie w swojéj mocy ma.
Że jak w czarodziejskiem kole
mimochcąc jéj pełnię wolę

Żeby tak odmienić się
Luba luba puszczaj mnie.
sVarB = { e'8.[g'16] <e' c''>4. <g' b'>8 | <f' a'>8.[<f' d''>16] <a' f''>4 r | <g' e''>8.[<a' f''>16] \tuplet 3/2 { <g' e''>8[<e' g'>8. <f' g' e''>16] }  \stemUp <f' g' e''>8._\markup { \small \italic "rit." }[<f' g' d''>16] | <e' g' c''>4 <c' e'> <c' e'> | r <c' e'> <c' e'> | r <c' f'> <c' f'> | r4 <c' e'> <c' e'> | <b d'>8[ \acciaccatura { \stemDown g'16 b' } \stemUp g'8 fis' g' \acciaccatura { \stemDown g'16 b' } \stemUp a'8. g'16] | <e' c''>8 r <c' e'>4 <c' e'> | r4 <b d' g'> <b d' g'> | r <b d' g'> <c' d' fis'> | r <b d' g'> <b d' g'> | r <b f' g'> <b f' g'> | r <c' e' g'> <c' e' g'> | r  <a c' f'>_\markup { \small \italic "rallent." }  <c' f' a'> | r4 <c' e'> <c' e' g'> | r <e' g' a'>_\markup { \small \italic "ac - ce - ler." } <cis' e' a'> | r <d' f' a'>\f r | <c' e' g'>\p <c' e' g'>_\markup { \small \italic "rit." } <b f' g'> | r <c' e'> <c' e' g'> | <cis' g' a'>8[ ^\< _\markup { \small \italic "ac - ce - ler." } \acciaccatura { a' bes' } a' gis' a' b' cis''] \! | d''8 ^\< [e'' f'' g''<f'' a''>8. <e'' g''>16] \! | <g' e''>8.[<a' f''>16] \tuplet 3/2 { <g' e''>8 <e' g'>8. <f' g' e''>16]_\markup { \small \italic "rit." } } \stemUp <f' g' e''>8.[<f' g' d''>16] | <e' g' c''>4 <c' e'> <c' e'> | <e' g' c''> <e' g' c''>2_\markup { \dynamic rf } | }

sVarAb = {   { R2. | } }

sVarAa = {   { R2. | } }

lVarB = \lyricmode { Czy cię ol -- śnił blask jéj li -- ca czy cu -- do -- wna ki -- bić ta I cza -- ro -- wna ta źre -- ni -- ca w_któ -- réj od -- blask Nie -- bo ma. Że cho -- ciaż się jéj wy -- rze -- kam choć ją mi -- jam choć u  -- cie -- kam Zką -- dem u -- ciekł wra -- cam tam I co po -- cząć nie -- wiem sam. }

lVarC = \lyricmode { I na téj to pa -- ję -- czy -- nie któ -- ra się tak wą -- tłą zda Oj! u -- da -- ło się dzie -- wczy -- nie Że mnie w_swo -- jéj mo -- cy ma. Że jak w_cza -- ro -- dziej -- skiem ko -- le mi -- mo -- chcąc jéj peł -- nię wo -- lę Że -- by tak od -- mie -- nić się Lu -- ba lu -- ba pu -- szczaj mnie. }

lVarA = \lyricmode { Ser -- ce ser -- ce z_kąd to bi -- cie i co zna -- czą tro -- ski twe I to no -- we ob -- ce ży -- cie ja dziś nie po -- zna -- ję cię! Gdzieś po -- dzia -- ło coś ko -- cha -- ło Gdzie to co cię za -- smu -- ca -- ło Gdzie swo -- bo -- da ży -- wość twa Co to wszy -- stko zna -- czyć ma. }

sVarAp = { \tempo \markup { \bold "Moderato." } R2.*4 \bar ".|:" }

sVarC = { <c, c>4 <c g> <e g c'> | <f, f> <d f a> <f a d'> | <g c' e'> \stemDown <g, g> <g b> | <c g c'> << { \voiceOne \crossStaff { g4 g | s g gis | s g g } } \new Voice { \voiceTwo <c, c>2 \stemUp <c, c>2. | <f, c>2. } >> \stemNeutral | << { \voiceOne \crossStaff { s4 g g | g8 } } \new Voice { \voiceTwo \stemUp g,2. | \stemDown <g,, g,>4 } >> | \oneVoice \stemNeutral <g b d'>4 <g b f'> | << { \voiceOne \crossStaff { s4 g g } } \new Voice { \voiceTwo \stemUp <c, c>2. } >> | \oneVoice <g,, g,>2. | <d, d>2 <d, d>4 | <g, d>2. | << { \voiceOne \crossStaff { s4 g g | s g g } } \new Voice { \voiceTwo \stemUp <g,, g,>2 r4 | <c, c>2. } >> | \oneVoice <f, c>2. | << { \voiceOne \crossStaff { s4 g s | s a a | s a s | g g g | s g s } } \new Voice { \voiceTwo \stemUp <c, c>2. | <cis, cis>2 ^\markup { \small \italic "cre - - scen - do." } \stemDown <g, g>4 | <f, f> <d, d> r | <g,, g,> <g,, g,> <g,, g,> | <c, c>2. } >> | \oneVoice \stemNeutral <a,, a,>4 <g a cis'> <a cis' g'> | <d, d> <d f a> <f a d'> | <g c' e'> \stemDown <g, g> \stemNeutral <g b> | <c g c'> << { \voiceOne \crossStaff { g4 g } } \new Voice { \voiceTwo <c, c>2 } >> | \stemDown <c g c'>4 <c, c>2 | }

sVarA = { e'8. g'16 c''4. b'8 | a'8. f'16 \stemUp b'4. \stemNeutral a'8 | g'8 g' fis' g' \appoggiatura b'8 a'8. g'16 | d'2 r4 | e'8 g' e''4. c''8 | b'8. c''16 d''4. g'8 | b' c'' b' d' \stemUp b'8. \stemNeutral a'16 | g'2 r4 | << { \voiceOne g'8. f''16 e''4. d''8 } \new Voice { \voiceTwo \autoBeamOff g'4. f''8 e''8. d''16 } >> \oneVoice | g'8. e''16 d''4. c''8 | \stemUp b' \stemNeutral a' gis'^\markup { \small \italic "rallent." } a' c''8. a'16 | a'2 g'4 | a'8. a'16^\markup { \small \italic "ac - ce - ler." } gis'8 a' b' cis'' | d''2 e''8 f'' | e''8. g'16 e''4.^A ^\markup { \small \italic "rit." } d''8 | c''2 r4 | R2.*3 | }

\paper { #(set-paper-size "a2") }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #300
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver }}
<<
\new Staff \with { instrumentName = #"Głos." } { \clef "violin" \key c \major \time 3/4 \autoBeamOff \sVarAp \repeat volta 4 { \sVarA } \alternative { \sVarAa \sVarAb {} } }
\addlyrics { \lVarA }
\addlyrics { \lVarB }
\addlyrics { \lVarC }
\new PianoStaff \with { instrumentName = #"Fortepian." } <<
  \new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 3/4 \sVarB }
  \new Staff { \clef "bass" \key c \major \time 3/4 \sVarC }
  >>
>> }

Zobacz też[edytuj]


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: Johann Wolfgang von Goethe i tłumacza: anonimowy.


Muzyka jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora.