Cieszmy się i pod niebiosy (1904)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Cieszmy się i pod niebiosy
Pochodzenie Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych
Redaktor Karol Miarka
Wydawca Karol Miarka
Data wyd. 1904
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały dział II
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
PIEŚŃ  32.
Nowa z 1870 r.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 4/4 \autoBeamOff \relative c'' { c4 c c8([a]) f4 | e f g a | bes bes d8([c]) \stemUp bes4 | a g a bes \stemNeutral | c c c8([a]) f4 | e f g a | bes bes d8([c]) bes4 | a g a a \repeat volta 2 { \bar "[|:" g^\markup { \small "Tutti." } g bes8([a]) g4 | a g a8([bes]) c4 | g g bes8([a]) g4 | a g a8([bes]) c4 | d c bes a | g~ g f2 \bar ":|]" } } }
  \addlyrics { \small Cie -- szmy się i pod nie -- bio -- sy, Wzno -- śmy ra -- zem mi -- łe gło -- sy; Bo we -- so -- ła dziś no -- wi -- na, Czy -- sta Pan -- na ro -- dzi Sy -- na. Bij -- cie w_ko -- tły w_trą -- by graj -- cie, O Je -- zu -- sie chwa -- łę daj -- cie no -- wo -- na -- ro -- dzo -- nym. } }

Cieszmy się i pod niebiosy, * Wznośmy razem miłe głosy; * Bo wesoła dziś nowina, * Czysta Panna rodzi Syna. * Bijcie w kotły w trąby grajcie, * O Jezusie chwałę dajcie nowonarodzonym.

Złożyła Go na sianeczku, między bydlęty w żłóbeczku: * Aniołowie Go witają, chwałę z wysoka śpiewają, * Bijcie w kotły itd.

Pastuszkowie na znak dany, znalazłszy Pana nad pany, * Z pociechą serca witają, Bogiem Go swoim wyznają. * Bijcie w kotły itd.

Trzej Królowie ode Wschodu, z darami swego narodu, * Do Betleem pospieszają, pokłon i dary Mu dają. * Bijcie w kotły itd.

I my Go też przywitajmy, i wesoło zaśpiewajmy: * Witaj śliczne niewiniątko, zesłane z nieba Dzieciątko. * Bijcie w kotły itd.

Tyś jest Synem Najwyższego, Tyś Panem świata całego: * przez Twe święte narodzenie, odpuść grzechy, daj zbawienie. * Bijcie w kotły itd.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Karol Miarka (syn).