Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 03.djvu/035

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została skorygowana.

Przyjm je, przyjm je Jezu drogi, * Twoje proszą dzieci, * Niech na ziemi zginą wrogi, * Błogi dzień zaświeci.


PIEŚŃ  32.
Nowa z 1870 r.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 4/4 \autoBeamOff \relative c'' { c4 c c8([a]) f4 | e f g a | bes bes d8([c]) \stemUp bes4 | a g a bes \stemNeutral | c c c8([a]) f4 | e f g a | bes bes d8([c]) bes4 | a g a a \repeat volta 2 { \bar "[|:" g^\markup { \small "Tutti." } g bes8([a]) g4 | a g a8([bes]) c4 | g g bes8([a]) g4 | a g a8([bes]) c4 | d c bes a | g~ g f2 \bar ":|]" } } }
  \addlyrics { \small Cie -- szmy się i pod nie -- bio -- sy, Wzno -- śmy ra -- zem mi -- łe gło -- sy; Bo we -- so -- ła dziś no -- wi -- na, Czy -- sta Pan -- na ro -- dzi Sy -- na. Bij -- cie w_ko -- tły w_trą -- by graj -- cie, O Je -- zu -- sie chwa -- łę daj -- cie no -- wo -- na -- ro -- dzo -- nym. } }

Cieszmy się i pod niebiosy, * Wznośmy razem miłe głosy; * Bo wesoła dziś nowina, * Czysta Panna rodzi Syna. * Bijcie w kotły w trąby grajcie, * O Jezusie chwałę dajcie nowonarodzonym.