Bibljograficznych ksiąg dwoje/Tom II

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
< Bibljograficznych ksiąg dwoje
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

JOACHIMA LELEWELA


BIBLIOGRAFICZNYCH

K S I Ą G  D W O J E
,

W  K T Ó R Y C H 

ROZEBRANE I POMNOŻONE ZOSTAŁY DWA DZIEŁA


JERZEGO SAMUELA BANDTKE


HISTORJA DRUKARŃ KRAKOWSKICH — TUDZIEŻ
HISTORJA BIBLIOTEKI UNIW. JAGIELL. W KRAKOWIE
A  P R Z Y D A N Y
KATALOG INKUNABUŁÓW POLSKICH.


Non haec inuostris, ut quondam, scri-
bimus hortis. Ovid. trist. I, 10. v. 37.
T o m  II


WILNO. NAKŁADEM I DRUKIEM J Ó Z E F A  Z A W A D Z K I E G O
TYPOGRAFA IMPERATORSKIEGO UNIWERSYTETU.
1 8 2 6.


ABECADŁOWE SPISANIE NAZWISK

BIBLIOGRAFICZNE KSIĘGI WTÓRE

PRZEMOWA do mojich ksiąg bibliograficznych

BIBLIOTEKARSTWO, czyli KSIĄŻNICTWO

STAN BIBLIOTEKI PRZY UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

PORZĄDEK RZECZY WTÓRYCH KSIĄG BIBLIOGRAFICZNYCH

Kilka dostrzeżonych omyłek i małych opuszczeń

Tab. V. | Tab. VI. | Tab. VII. | Tab. VIII. | Tab. IX. | Tab. XI. | Tab. XII. | Tab. XIII. | Tab. XIV. | Tab. XV. | Tab. XVI. | Tab. XVIII.


    Dozwala się, drukować dzieło pod tytułem Bibliograficznych
Ksiąg dwoie, jednakże zachowuiąc ten warunek , aby po wydrukowa-
niu nie pierwej wydawać zaczęto, aż będą złożone w Komitecie Cen-
zury exemplarze xiążki tey: ieden dla tegoż Komitętu, dwa dla De-
partamentu ministerium oświecenia, dwa exemnlarze dla IMPERATOR-
SKIEY publiczney biblioteki, ieden dla IMPERATORSKIEY Akademii
nauk i ieden dla IMPERATORSKIEGO Uniwersytetu w Abo. Wilno
dnia 26 Czerwca 1825 roku.

Rządca Stanu i Cenzor IGNACY RESZKA.

Strona tytułowa

Uwaga! Tekst niniejszy w języku polskim został opublikowany w roku 1825.
Stosowane słownictwo i ortografia pochodzą z tej epoki, prosimy nie nanosić poprawek niezgodnych ze źródłem!