Śpiewnik kościelny/Pieśni za umarłych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Pieśni za umarłych
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚNI
ZA UMARŁYCH.


PIEŚŃ I.
Do Pana Jezusa.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/4
  \autoBeamOff

  \stemUp f8 g8 a8 bes8 | \stemDown c4 d4 | c4 a4 | \stemUp f8 g8 a8 bes8 | \break
  \stemDown c4 d4 | c4 a4 \bar "." c8. bes16 a8 c8 | bes8. a16 bes8 g8 \fermata | \break
  c8. bes16 a8 c8 | bes8. a16 bes8 g8 \fermata | c8. bes16 a4 \fermata \bar "|."
  }
\addlyrics { \small {
  Je -- zu w_O -- grój -- cu mdle -- ją -- cy,
  Krwa -- wy pot wy -- le -- wa -- ją -- cy:
  Du -- sze w_czy -- szczu o -- mdle -- wa -- ją,
  Twej o -- chło -- dy wy -- glą -- da -- ją, O Je -- zu!
}}


Jezu w Ogrójcu mdlejący,
Krwawy pot wylewający:
Dusze w czyszczu omdlewają,
Twej ochłody wyglądają, O Jezu!

Przez twój pot o Jezu drogi!
Wyzwól dusze z męki srogiej:

Potu krwawego strumienie,
Niechaj zaleją płomienie, O Jezu!

Przez twe Jezu dyscypliny,
Któreś cierpiał dla dusz winy;
Niech z rózg krwią twoją zbroczonych,
Spłyną krople na strapionych, O Jezu!

Królu w cierniowej koronie,
Przez ukłóte twoje skronie,
Wyrwij z czyszcza do korony,
Którzy żebrzą twej obrony, O Jezu!

Krzyż okrutny dzwigający,
Po trzykroć upadający;
Przez ten ciężar krzyża twego,
Wyzwól z ognia czyszczowego, O Jezu!

Jezu z sukien obnażony,
I na krzyżu rozciągniony;
Dusze z czyszcza wyglądają,
Ręce ku tobie ściągają, O Jezu!

Jezu z krzyżem podniesiony,
Między łotry policzony,
Policz dusze między święte,
Przez twe bole niepojęte, O Jezu!

Niechaj z boku przebitego,
Z serca twego zranionego,
Spłyną do czyszcza strumienie,
Na dusz wiernych ochłodzenie, O Jezu!

Jezu do grobu złożony,
Maścią drogą namaszczony,
Wypuść te dusze z więzienia,
Niechaj dostąpią zbawienia, O Jezu!

Przez twą Chryste srogą mękę,
Podaj duszom w czyszczu rękę,

Wyciągnij je do swobody,
Policz między świętych trzody,O Jezu!

Wprowadź do rajskiej wieczności,
Do niebieskiej szczęśliwości,
Gdzie Święci, Święty! śpiewają,
Trójcę świętą wychwalają,O Jezu!


PIEŚŃ II.
Do Najświętszej Maryi Panny.\relative c {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp d4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | e4 d4 cis4 a4 \fermata | d4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | \break
  e4 d4 cis4 a4 \fermata \bar "." d8 [e8] f8 [g8] a4 a4 | g4 f8 [g8] a4 e4 \fermata | \break
  f4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | e4 d4 cis4 a4 \fermata | a'4 g8 [f8] e4 d4 \fermata \bar "."
}
\addlyrics { \small {
  Przez czy -- szczo -- we u -- pa -- le -- nia, Któ -- rzy zno -- szą prze -- wi -- nie -- nia,
  Łzy le -- jąc bez po -- cie -- sze -- nia,
  Że -- brzą twe -- go u -- ża -- le -- nia, O Ma -- ry -- ja!
}}
Z przydawaniem po pierwszych dwóch wierszach,
Maryja!

\relative c {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp d4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | e4 d4 cis4 a4 \fermata | d4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | \break
  e4 d4 cis4 a4 \fermata \bar "." a'4 a4 a4 a4 | g4 f8 [g8] a4 e4 \fermata | \break
  f4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | e4 d4 cis4 a4 \fermata | a'4 g8 [f8] e4 d4 \fermata \bar "."
}
\addlyrics { \small {
  Przez czy -- szczo -- we u -- pa -- le -- nia, Któ -- rzy zno -- szą prze -- wi -- nie -- nia,
  Łzy le -- jąc bez po -- cie -- sze -- nia,
  Że -- brzą twe -- go u -- ża -- le -- nia, O Ma -- ry -- ja!
}}

Przez czyszczowe upalenia,
Którzy znoszą przewinienia,
Łzy lejąc bez pocieszenia,
Żebrzą twego użalenia, O Maryja!

Tyś źródło grzechy czyszczące,
Wszystkim zdrowie przynoszące,
Posilaj umierające,
Ratuj męki ponoszące, O Maryja!

Ktobie umarli wzdychają,
W tobie ufność pokładają,
Niech twarz macierzyńską znają,
Niech przez cię nieba dostają, O Maryja!

Kluczu do nieba zrządzony,
Więzień w czyszczu utrapiony,
Pragnie przez cię być puszczony
Z więzienia w niebieskie strony,O Maryja!

Sprawiedliwych oświecenie,
Nadziei grzesznych zmocnienie,
Niech przez twoje przyczynienie,
Gasną czyszczowe płomienie,O Maryja!

Twe zasługi, twe przyczyny,
Popłaciwszy grzechów winy,
Niech wprowadzą ludzkie syny,
Z mąk do niebieskiej krainy.O Maryja!

PIEŚŃ III.
Psalm pokutny z łacińskiego: De profundis.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  f2 g2 (a2) a4 a4 | a2 \fermata \stemDown a4 (bes4) | c2 bes4 a4 | bes4 (a4) g2 \fermata \bar "." \break
  \stemUp g4 g4 g4 g4 | g2 \fermata g4 (a4) | \stemDown bes2 \stemUp a4 g4 | a2 (g2) | f1 \bar "." | r1^\markup { \tiny Præludium. } 
}
\addlyrics { \small {
  Z_głę -- bi mo -- je -- go ser -- ca głos wy -- da -- ny,
  Wo -- ła o li -- tość do Pa -- na nad Pa -- ny.
}}


Z głębi mojego serca głos wydany,
Woła o litość do Pana nad Pany.

Natęż słuch Panie! nachyl do mnie ucha
Na głos mój, który wydaje ma skrucha.

Jeśli uważać będziesz nieprawości:
Któż to wytrzyma Panie? któż bez złości?

Ja widząc, że Bóg Pan nasz jest łaskawy,
Chcę z serca, jego zachować ustawy.

Pańskiemu słowu ufa moja dusza,
Że grzech odpuści, gdy się serce skrusza.

Nadzieję w dobrym Panu mam: że raczy
Grzech mój odpuścić, gdy łzy me obaczy.

Izrael ufa od świtu do zmierzchu,
Źe mu Pan litość ześle z Niebios wierzchu;

Bo miłosierdziem słynie nasz Pan luby,
A nigdy nie chce Bóg grzesznika zguby.

Ma Bóg niezmierny skarb na okupienie,
Byle nas skruszył żal za przewinienie;

Że z grzechów wszystkich, choć wielkich i wielu,
Bóg cię odkupi, ufaj Izraelu.

PROCESSYJA
Na dzień Zaduszny.

Po skończonych Nieszporach żałobnych w dzień Wszystkich ŚŚ. i nazajutrz po Mszy żałobnej, idąc z Kościoła na Cmentarz śpiewa się: Dzień on. A jeżeli cmentarz jest odległy, to jedna z powyższych pieśni, albo Litanija do N. M. P. za umarłych.

Hymn.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\stemUp f e f d | e cis d d \fermata | f g f8[ e] d[ c] |
e4 f e d \fermata | a c d c | e f e d \fermata |
a' g f e | f8 f g4 \grace bes8 a2 | a4 g f e |
f8 f g4 \grace bes8 a2 | a4 g f e | g4. f8 e4 d \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Dzień on dzień gnie -- wu Pań -- skie -- go,
Świat w_proch ze -- trze, świad -- kiem te -- go
Da -- wid z_Sy -- bil -- lą wszy -- stkie -- go.
O jak wiel -- ki tam strach bę -- dzie!
Gdy sam Bóg na Sąd za -- się -- dzie,
I roz -- strzą -- sać wszy -- stko bę -- dzie.
} }


Dzień on dzień gniewu Pańskiego,
Świat w proch zetrze, świadkiem tego
Dawid z Sybillą wszystkiego.

O jak wielki tam strach będzie!
Gdy sam Bóg na Sąd zasiędzie,
I rozstrząsać wszystko będzie.

Trąba dziwny głos puszczając,
Groby ziemskie przenikając,
Wszystkich wzbudzi pozywając.

Dobry Jezu, a nasz Panie,
Daj im wieczne spoczywanie.


\relative a {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\stemUp a g f e | f8 f g4 \grace bes8 a2 |
a4 g f e | g4. f8 e4 d \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Do -- bry Je -- zu! a nasz Pa -- nie,
Daj im wie -- czne spo -- czy -- wa -- nie.
} }


Stacyja I.
(Celebrans poklęknąwszy z Ludem, śpiewa:)

V. Kyrie elekson. R. Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz, i t. d.
V. I nie wwódź nas na pokuszenie,
R. Ale nas zbaw ode złego.
V. Od wrót piekielnych,
R. Wybaw ich dusze Panie.
V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
R. A światłość wiekuista niechaj im świeci.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.


(Powstawszy:) Módlmy się.
Boże, któryś między Apostolskiemi Kapłanami, wiernych zmarłych sług twoich Biskupią czyli Kapłańską godnością ozdobić raczył: sprawże jeszcze prosimy cię pokornie; ażeby do wiecznego ich towarzystwa przyłączeni zostali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. R. Amen.


Hymn.

Zdumieje się przyrodzenie
I śmierć, gdy wstanie stworzenie,
Na ostatnie rozsądzenie.

Księgi spisane wystawią,
Które każdą rzecz wyjawią,
Z czego na świat dekret sprawią.

Sędzia tedy gdy zasiędzie,
Wszelka skrytoć jawną będzie,
Kary żaden grzech nie zbędzie.

Cóż tam pocznę człek mizerny!
Kto mi patron będzie wierny,
Gdzie i świętym strach niezmierny.

Dobry Jezu! i t. d.


Stacyja II.

>

 
V.Kyrie elejson. R. Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz, i t. d. (jak wyżej).

Módlmy się.

Boże, któryś nam Ojca i Matkę czcić przykazał: zmiłuj się łaskawie nad duszami Rodziców naszych, i grzechy ich racz odpuścić, a nam też w radości wiecznego światła daj ich oglądać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
R. Amen.

Hymn.

 
Królu Tronu straszliwego,
Co z łaski zbawiasz każdego,
Z miłosierdzia zbaw mnie swego.

Wspomnij o mój Jezu drogi!
Źem przyczyną twojej drogi,
Nie trać mnie w dzień on tak srogi.

Szukałeś mnie spracowany,
Odkupiłeś krzyżowany,
Niech nie giną twoje rany.

Sędzio pomsty sprawiedliwy,
Uczyń wyrok miłościwy,
Niż nastąpi Sąd straszliwy.

Dobry Jezu! i t. d.


Stacyja III.

V. Kyrie elejson. R. Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz, i t. d. (jak wyżej).

Módlmy się.

Boże, dawco odpuszczenia i miłośniku ludzkiego zbawienia: [rosimy twojej łaskawości; abyś naszych braci, siostry, pokrewnych i dobrodziejów, którzy z tego świata zeszli, za przyczyną Błogosławionej zawsze Maryi Panny ze wszystkiemi Świętemi, do uczestnictwa zbawienia wiecznego przypuścić raczył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. R. Amen.

Hymn.

Wzdycham jako obwiniony,
Wstyd mnie za grzech popełniony,
Odpuść Boże nieskończony.

Tyś Magdalenie odpuścił,
Łotraś do łaski przypuścił,
Mnieś nadzieję z nieba spuścił.

Znam się w prośbach niegodnego,
Otóż cię proszę dobrego,
Zbaw mnie od ognia wiecznego.

Dobry Jezu! i t. d.

Stacyja IV.

V. Kyrie elejson. R. Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz, i t. d. (jak wyżej).

Módlmy się.

Boże, z którego miłosierdzia dusze wiernych odpoczynek mają: sługom i służebnicom twoim, i wszystkim tu i gdziekolwiek w Chrystusie spoczywającym, daj litościwie odpuszczenie grzechów; aby od wszelkiego przewinienia uwolnieni, z tobą się bez końca cieszyli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. R. Amen.

Hymn.

Daj mi miejsce z owieczkami,
Nie odłączaj mnie z kozłami,
Na prawicy staw z sługami.

Pohańbiwszy potępionych,
W ogień wieczny osądzonych,
Weź mnie do błogosławionych.

Proszę duchem uniżonym,
Sercem jak popiół skruszonem,
Bądź mi do końca Patronem.

Opłakanyż to dzień będzie,
Kiedy się z prochu dobędzie,
Na sąd straszny człek mizerny,
Bądź mu Boże miłosierny.

Dobry Jezu! i t. d.


Stacyja V.

V. Kyrie elejson. R. Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz, i t. d. (jak wyżej).


Módlmy się.

Boże Stwórco i Odkupicielu wszystkich ludzi, racz duszom wiernych sług i służebnic twoich, odpuścić wszystkie ich grzechy; ażeby za pokornemi prośbami naszemi, zmiłowania twojego dostąpiły, którego zawsze pożądały: Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
R. A światłość wiekuista niechaj im świeci.
V. Niech odpoczywają w pokoju, R. Amen.
Witaj Królowa nieba . . str. 186.

albo na Stacyi V. śpiewa się: Libera me Domine.
Zobacz też[edytuj]


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).