Śpiewnik kościelny/Pieśni na Boże Ciało I

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Pieśni na Boże Ciało I
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Indeks stron

PIEŚNI
NA BOŻE CIAŁO.
Page007b Pastorałki.jpg


PIEŚŃ I.  \relative a {
   \clef "tenor"
   \key f \major

   \autoBeamOff

   \stemUp a2 a4 a | g2 g | \stemDown c2 bes4 a | \stemUp a2 g \break
   \repeat volta 2 {
   \stemDown c2 bes4 a | d2( c4) bes | a2 bes4 \stemUp g | g2 f }
  }
  \addlyrics { \small {
  Zrób -- cie mu miej -- sce Pan i -- dzie nie -- ba, 
  Pod przy -- mio -- ta -- mi u -- kry -- ty chle -- ba. 
  } }


Zróbcie mu miejsce Pan idzie nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.

Zagrody nasze widzić przychodzi,
I jak się dzieciom jego powodzi.

Otocz go wkoło rzeszo wybrana,
Przed twoim Bogiem zginaj kolana.

Pieśń chwały jego śpiewaj z weselem,
On twoim Ojcem, on przyjacielem.

Nie dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu codzień go czeka:

Sam ludu swego odwiedza ściany,
Bo nawykł bawić między ziemiany.

Uściełajcie mu kwiatami drogi,
Którędy Pańskie iść będą nogi.

Okrzyknijcie to na wszystkie strony:
W środku nas idzie błogosławiony.

Straż przy nim czynią Anieli możni,
Nie przystępujcie blizko bezbożni.

Obyście kiedyś i wy poznali,
Jakiegośmy to Pana dostali.

On winy nasze darować lubi,
Jego się wsparciem ten naród chlubi.

W domu i w polu daje nam dary,
Serc tylko naszych żąda ofiary.

Niesiemy ci je Boże, niesiemy:
Dawaj nam łaski, sercać dajemy.

I tej zamiany między stronami,
Niebo i ziemia będą świadkami.

My nie słyszymy, jak nam niebiosy
Odpowiadają swemi odgłosy!...


PIEŚŃ II.  \relative c' {
   \clef "tenor"

   \autoBeamOff

   c4 g e' b | c a g8[ f] e4 | d' e f d | \break
   c b c2 \bar ":|" \stemUp g4 a \stemDown bes \stemUp g | \stemDown c bes 
\stemUp a8[ g] f4 | \break
   \stemDown a b c a | d c b8[ a] \stemUp g4 \stemDown c \stemUp g \stemDown e' b | \break
   d b \stemUp a8[ g] f4 | \stemDown d' e f d | c b c2 \bar "|."
  }
  \addlyrics { \small {
Wi -- taj Bo -- że u -- ta -- jo -- ny Zba -- wi -- cie -- lu nasz dr -- ogi,
Chry -- ste Je -- zu pod tym cie -- niem,
Że -- brz -- emy cię na -- szem pie -- niem,
Z_ser -- ca wo -- ła -- jąc do cie-- bie,
Ra -- tuj -- że nas w_po -- trze -- bie.
  } }
  \addlyrics { \small {
To -- bie po -- kłon od -- da -- je -- my zgro -- ma -- dze -- ni w_twe pro -- gi:
  } }


Witaj Boże utajony Zbawicielu nasz drogi,
Tobie pokłon oddajemy zgromadzeni w twe progi:
Chryste Jezu pod tym cieniem,
Żebrzemy cię naszem pieniem,
Z serca wołając do ciebie,
Ratujże nas w potrzebie.

Tyś pod przymiotami chleba ukrył siebie całego,
Byś tym świętym Sakramentem mógł nasycić każdego:
Na ołtarzu przemieszkujesz,
Swe nam ciało ofiarujesz,
Wzywasz: pójdźcie obciążeni,
Będziecie posileni.

Nie widzą cię oczy nasze, ale serce pojmuje,
Że tu jest Bóg utajony który nas zachowuje:
Tu jest Baranek niewinny,
Który gładzi nasze winy,
Tu jest Jezus ukochany,
I Pan nad wszystkie Pany.

Mógłżeś więcej co uczynić dla nas niegodnych Panie,
Podjąwszy śmierć dałeś się nam jeszcze na pożywanie:
Miłość twoja choć wszechmocna,
Więcej dać nie była mocna;
Co być mogło to się stało,
Dałeś z Bóstwem swe ciało.

Ciebie tedy uwielbiamy w najświętszym Sakramencie,
Którym w życiu nas posilasz i w ostatnim momencie:
Dajemy ci pokłon, pienia,
Nadgradzając te zelżenia,
Które niegodni sprawują,
Gdy cię w grzechu przyjmują.

Niech ci będzie w nieskończone wieki chwała o Boże,
Za taki dar nad który nic większego być nic może:
Pozwól, gdy cię w znaku chleba
Czcimy, dostać się do nieba,
Byśmy na twarz twą patrzyli,
I wiecznie cię chwalili.Page007a Pastorałki.jpgPIEŚŃ III.
Podczas Processyi z Najśw. Sakramentem.  \relative f {
   \clef "tenor"
   \key f \major

   \autoBeamOff

   \stemUp f8.[ e16] d8.[ f16] e8.[ d16] c4 | f8.[ g16] a4( g f8) f | \break
   a4 a g8[ a] bes4 | a g f8 f r4 \bar "|." a4 g g f8.[ e16] | \break
   g4 e( d) c8 c | c8[ d16 e] f4 e f | g8[ a] bes4( a8[ g]) f8 f | \break
   f4 d g e( | d) c8 c r4 r \bar "|." s1
  }
  \addlyrics { \small {
Je -- su dul -- cis me -- mo -- ri -- a,
Dans ve -- ra cor -- dis gau -- di -- a:
Sed su -- per mel et om -- ni -- a,
E -- jus dul -- cis præ -- sen -- ti -- a, dul -- cis præ -- sen -- tia.
  } }


Jesu dulcis memoria,
Dans vera cordis gaudia:
Sed super mel et omnia,
Ejus dulcis præsentia, dulcis præsentia.

Nil canitur suavius,
Nil auditur jucundius,
Nil cogitatur dulcius,
Quam Jesus Dei Filius.

Jesu spes pœnitentibus,
Quam pius es petentibus,
Quam bonus te quærentibus:
Sed quid invenientibus?

Jesu dulcedo cordium,
Fons vivus, lumen mentium,
Excedeus omne gaudium,
Et omne desiderium.

Nec lingua valet dicere,
Nec littera exprimere,
Expertus potest credere,
Quid sit Jesum diligere.

Jesu Rex admirabilis,
Et triumphator nobilis,
Dulcedo ineffabilis,
Totus desiderabilis.

Mane nobiscum Domine,
Et nos illustra lumine,
Pulsa mentis caligine,
Mundum reple dulcedine.


PIEŚŃ IV.
Podczas Błogosławieństwa Najśw. Sakramentem.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
   \stemUp f4 e4 f4 g4 | a8 [g8] f8 [e8] f8 [d8] c4 | a'4 a4 g4 \stemDown a8 [c8] | \break
   \stemUp bes4 a4 g4 r4 }
  \repeat volta 2 {
   \stemDown c4. bes8 a8 [bes8] c8 [d8] | bes4. a8 g8 [a8] bes8 [c8] | \break
   a4 c4 d4 c8 [bes8] | \stemUp a4 g4 f2 } s1
  }
\addlyrics { \small {
  W_Sa -- kra -- men -- cie u -- ta -- jo -- ny Zba -- wi -- cie -- lu nasz Pa -- nie!
  Bądź -- że od nas po -- chwa -- lo -- ny,
  Przez na -- bo -- żne śpie -- wa -- nie.
}}
\addlyrics { \small {
  Z_Pa -- nny czy -- stej na -- ro -- dzo -- ny,
  Du -- szy na -- szej ko -- cha -- nie;
}}


W Sakramencie utajony
Zbawicielu nasz Panie!
Z Panny czystej narodzony,
Duszy naszej kochanie:
Bądźże od nas pochwalony,
Przez nabożne śpiewanie.

W Majestacie swym niezmierny,
Tobie my się kłaniamy;
Pobłogosław lud twój wierny,
Pokornie cię błagamy;
Zbaw nas Jezu miłosierny,
Jako w tobie ufamy.


Chwała tobie w tej świętości,
Którąś dla nas jedynie,
Postanowił z twej miłości,
Niech na wieki nie ginie;
A po śmierci z twej dobroci,
Niech nas niebo nie minie.


PIEŚŃ V.
O Sercu Pana Jezusa.

\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown c2 b2 c2 | \stemUp a4. g8 f2 e2 }
  \repeat volta 2 {
    \stemDown b'4 c4 d2 d2 | \break
    c4 d4 e2 e2 | f4 d4 c2 b2 | c1 r2 } s1
}
\addlyrics { \small {
  Chwal -- my nie -- wy -- sła -- wio -- ny,
  Któ -- ry Je -- zus tu zo -- sta -- wił,
  Nam dla o -- bro -- ny.
}}  
\addlyrics { \small {
  Sa -- kra -- ment wy -- sta -- wio -- ny,
}}


Każda żyjąca dusza,
Niech się miłością wzrusza,
Uwielbiając, wychwalając
Serce Jezusa.

Bo niebo ani ziemia,
Nic tak słodkiego nie ma,
Jako serce Jezusowe
Pełne zbawienia.

Dla nas otwarte stoi,
Niech się grzesznik nie boi,
Niech żałuje, pokutuje,
Tu rany zgoi.

Tu źródło żywej wody
Pełne dla dusz ochłody:
Przybywajcie a czerpajcie
Słodycz, tu gody.

W najświętszym Sakramencie,
To serce uwielbiajcie,
Za te dary, serc ofiary
Chętnie oddajcie.


Niech Jezusa mieszkanie,
W sercach naszych zostanie:
Niechaj dusza, ma Jezusa
Za posilanie.

Posilaj Jezu drogi!
Rzucam się pod twe nogi:
Serce kruszę, dajęć duszę,
Człowiek ubogi.

Gdy się zbliży konanie,
A serce me ustanie;
Z twej opieki, mnie na wieki
Nie wypuść Panie.
Page007a Pastorałki.jpgZobacz też


Przypisy


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).