Śpiewnik kościelny/Pieśni Wielkanocne I

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Pieśni Wielkanocne I
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Indeks stron

PIEŚNI
WIELKANOCNE.
Page007b Pastorałki.jpg


PIEŚŃ I.\relative c' { \clef tenor \key c \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\repeat volta 2 { \stemDown c2 b4 d4 | c4. (b16 [a16]) g2 | a4 c4 b4 d4 | c2 c2 } \break
e2 e4 d4 | c2 c2 | f4 e4 f4 e4 | d2 d2 | \break
c2 b4 a4 | \stemUp g2 (f4) e4 | \stemDown f'4 d4 c4 (b4) | c2 r2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Zwy -- cię -- żca śmier_ -- ci, pie -- kła i sza -- ta -- na,
Na -- ród nie -- wier -- ny trwo -- ży się, prze -- stra -- sza,
Na cud Jo -- na_ -- sza, Al -- le -- lu_ -- ja.
}}
\addlyrics { \small {
Wy -- cho -- dzi "z gro" -- bu dnia trze -- cie -- go "z ra" -- na:
}}


Zwyciężca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana:
Naród niewierny trwoży się, przestrasza,
Na cud Jonasza, Alleluja.

Ziemia się trzęsie.... straż się grobu miesza....
Anioł zstępuje.... niewiasty pociesza:
Patrzcie mówi im, grób się próżny został,
Pan zmartwychpowstał — Allel.

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale:
Ojcu swojemu uczynił już zadość,
Nam niesie radość — Allel.

Cieszy swych uczniów co mu wierni byli,
Utwierdza w wierze aby nie wątpili:
Obcuje z niemi, daje nauk wiele,
O swym Kościele — Allel.

Już nie spółkuje z narodem niewiernym,
Samym się tylko ukazuje wiernym:
Nieśmiertelności przedstawia znamiona,
Wśród uczniów grona — Allel.

Boleści, rany, wzgardy wyrządzone,
I śmierć haniebna, są już nadgrodzone:
Za poniżenia został wywyższony,
Nad wszystkie trony — Allel.

Ciesz się Syonie Chrystusów kościele!
Oto zabity Bóg twój żyje w ciele;
Śpiewaj z weselem: Pan króluje z drzewa,
Jak Dawid śpiewa — Allel.

Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona,
Wina pierwszego Rodzica zgładzona,
Niebios zamkniętych otwarta jest brama,
Synom Adama — Allel.

Stargawszy pęta nałogów grzechowe,
Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe,
Zdala mijając nieszczęść naszych groby,
Miejsca, osoby — Allel.

Przez twe chwalebne Chryste zmartwychwstanie,
Daj w łasce twojej stateczne wytrwanie,
I niech tak w chwale, jakoś ty równie my
Zmartwychwstaniemy — Allel.


PIEŚŃ II.\relative c { \clef tenor \key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff
\repeat volta 2 {
\stemUp f8 f8 f8 [a8] \stemDown c8 [a8] | \stemUp g8 g8 g8 [bes8] \stemDown d8 [bes8] | \break
a8 c8 f4 c8 [bes8] | \stemUp a8 a8 g2 } | f8 g8 a4 f4 | \break
\stemDown c'4. bes8 bes8 a8 | \stemUp f8 g8 a4 f4 | \stemDown c'4. bes8 bes8 a8 | \break
f'8 c8 c4 c4 | f8 d8 d4 d4 | f8 c8 c4 c4 | \break
f8 d8 d4 d4 | c8 c8 d4 c8 [bes8] | \stemUp a4 g4 f8 r8 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Złóż -- cie tro_ -- ski_ ża -- łu -- ją_ -- cy_
Chry -- stu -- sa u_ -- mar -- łe -- go, Ty -- sią -- cznych po -- 
ciech przy -- czy -- na, O -- gło -- szo -- na jest no -- wi -- na,
Al -- le -- lu -- ja, Al -- le -- lu -- ja, Al -- le -- lu -- ja,
Al -- le -- lu -- ja, Nie -- chaj brzmi Al_ -- le -- lu -- ja.
}}
\addlyrics { \small {
O -- trzyj -- cie_ już_ łzy pła -- czą_ -- cy_
Pa -- na zmart -- wych_ -- wsta -- łe -- go:
}}

Złóżcie troski żałujący
Chrystusa umarłego,
Otrzyjcie już łzy płaczący
Pana zmartwychwstałego:
Tysiącznych pociech przyczyna,
Ogłoszona jest nowina,
Alleluja, Alleluja, Alleluja,
Alleluja, Niechaj brzmi Alleluja.

Niewiasty które przy grobie
Były, to powiedziały:
Że Chrystus w chwały ozdobie,
Żyje już zmartwychwstały.
Ztąd pociechy, ztąd radości,
Na stronę pójdźcie żałości,
Alleluja i t. d.

Chrystusowe zmartwychwstanie
I miłość wielka Pana,
Zapaliły pożądanie
Piotra a bardziej Jana:
Że jak w życiu był najszczerszy,
Tak do grobu przyszedł pierwszy,
Alleluja i t. d.

Piotr i Jan już przeświadczeni
Gdy od grobu bieżeli,
Doświadczeniem upewnieni
Innym opowiedzieli:
Jako grób znaleźli pusty,
A w nim pogrzebowe chusty,
Alleluja i t. d.

Aniołowie co świadkami
Tego tryumfu byli,
Głosząc go przed niewiastami,
W grób im wnijdźcie mówili:
Patrzcie wszak tu był złoźony,
Tu kamieniem przywalony,
Alleluja i t. d.

Magdalena wzwyczajona
Szukać Pana swojego,
Raz i drugi w grób schylona
Patrzy zmartwychwstałego:
Płakać jednak nie przestaje,
Dotąd że żyw nie uznaje,
Alleluja i t. d.

Zaczem w ogrodnika scenie
Chrystus się pokazuje,
Na pociechę Magdalenie,
W niej wszystkim oznajmuje:
Że poległ dla ich zbawienia,
Zmartwychwstał dla podwyższenia,
Alleluja i t. d.

Józefa z Arymatei
Grób się próżny zostaje,
Pan zaś uczniom w Galilei
Widomym się być daje.

Tam aby szli rozkazuje,
Że poprzedzi obiecuje,
Alleluja i t. d.

Paweł, Łukasz świadectwami
Przyznają to swojemi,
Że Chrystus zlanemu łzami
Piotrowi, przed innemi,
Pokazać się raczył w drodze,
Ciesząc strapionego srodze,
Alleluja i t. d.

Uczniom także dwom idącym
Do Emaus strapionym,
Przyłączył się gadającym
O wypadku wiadomym:
Którym Proroków widzenia,
Wykładał do zrozumienia,
Alleluja i t. d.

Przymuszony na wieczerzą
Raczył Pan iść łaskawie,
Łamiącemu chleb, już wierzą
Że zmartwychwstały w jawie:
Wątpliwość ich dziw oddala,
Oziembłe serca zapala,
Alleluja i t. d.

Ucieszeni z oglądania
Pana najświętszej twarzy,
Spieszą do opowiadania
Że nie widmo się marzy,
Lecz w istocie prawda szczera,
Zmartwychwstanie to popiera,
Alleluja i t. d.

Gdy porządkiem powiadają
Co widzieli, słyszeli,
Choć się drzwi nie otwierają,
Wpośród Pana ujrzeli:
Ten ukazywał im rany,
Cieszył wszystkich, żyw uznany,
Alleluja i t. d.

W dzień zmartwychwstania te dzieła
Są wiernym oznajmione,
Łaska Chrystusa sprawiła
Że serca pocieszone,
Które się z męki smuciły,
Tryumf wyśpiewują miły,
Alleluja i t. d.


PIEŚŃ III.\relative c {
  \clef tenor
  \key c \major
  \override Staff.TimeSignature #'style = #'single-digit
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \cadenzaOn
  \stemUp d2 f2 g2 a2 g2 f2 e1 \bar "|" g2 \stemDown b2 c2 a2 \break
  \stemUp g2 a2 e2 \bar "|" e2 g2 f2 e2 d2 e2 e1 \bar "." \break
  \stemUp d2 f2 g2 a2 g2 f2 e1 \bar "|" g2 \stemDown b2 c2 a2 \break
  \stemUp g2 (a2) g2 f2 e1 \bar "|" g2 f2 e2 d2 (e2) e2 \bar "|" \break
  d2 f2 g2 a2 g2 f2 e1 \bar "|" g2 g2 \stemDown b2 b2 \break
  c2 a2 \stemUp g2 a2 e1 \bar "|" e2 g2 f2 e2 d2 e2 e1 \bar "." \break
  d2 f2 g2 a2 g2 f2 e1 \bar "|" g2 g2 \stemDown b2 b2 \break
  c2 a2 \stemUp g2 a2 g2 f2 e1 \bar "|" g2 \stemDown b2 c2 a2 \break
  \stemUp g2 a2 e1 \bar "|" e2 g2 f2 e2 d2 e2 e1 \bar "."
}
\addlyrics { \small {
  We -- so -- ły nam dzień na -- stał, Gdy Pan Chry -- stus
  zwy -- cię -- żył, Trze -- cie -- go dnia zmar -- twych -- stał.
  Te -- go dnia we -- so -- łe -- go, Proś -- my Kró -- la
  nie -- bie -- skie -- go, By nas u -- cho -- wał
  Od pie -- kła go -- rą -- ce -- go: A -- by nas do -- 
  mie -- ścił ra -- do -- ści Kró -- le -- stwa nie -- bie -- skie -- go.
  By -- śmy z_grze -- chów po -- wsta -- li, Pa -- na Je -- zu 
  Chry -- sta na -- śla -- do -- wa -- li, A po śmier -- ci
  na wie -- ki Wie -- czne z_nim kró -- lo -- wa -- li.
}}

Wesoły nam dzień nastał,
Gdy Pan Chrystus zwyciężył,
Trzeciego dnia zmartwychwstał.

Tego dnia wesołego,
Prośmy Króla niebieskiego,
By nas uchował od piekła gorącego:
Aby nas domieścił radości
Królestwa niebieskiego.

Byśmy z grzechów powstali,
Pana Jezu Chrysta naśladowali,
A po śmierci na wieki
Wieczne z nim królowali.


PIEŚŃ IV.


Alleluja! Jezus żyje,
Już go dłużej grób nie kryje,
W którym trzy dni spoczywał. 2.

2 — Alleluja! Przezwyciężył
Jezus czarta, co nas więził
W tej haniebnej niewoli. 2.

3 — Alleluja! Tryumfuje
Prawda, a fałsz ustępuje
Z ziemi oswobodzonej. 2.

4 — Alleluja! Złość zgromiona,
A niewinność wyniesiona,
Odzyskała swe prawa. 2.

5 — Alleluja! Zmartwychwstały,
Jest zastawem wiecznej chwały,
Którą krwawo wyjednał. 2.

6 — Alleluja! I my wiemy,
Iż z swych grobów powstaniemy,
Jak nasz powstał Zbawiciel. 2.

7 — Wdzięcznem sercem Alleluja, .
Zaśpiewajmy Alleluja,
Zbawcy zmartwychwstałemu. 2.Page007a Pastorałki.jpgZobacz też[edytuj]


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).