Śpiewnik kościelny/Msza na Uroczystości NMP

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Msza na Boże Ciało Msza na Uroczystości NMP Msza II na Uroczystości NMP
Msza na Boże Ciało Msza na Uroczystości NMP Msza II na Uroczystości NMP

MSZA
Na Uroczystości N. M. P.


UWAGA. W pierwszym wierszu na Introit stosownie do Święta, kładzie się jeden z następujących wyrazów: Narodzenia — Zaślubienia — Zwiastowania — Nawiedzenia — Oczyszczenia — Wniebowzięcia — Poczęcia twojego — Szkaplerza świętego — Różańca ś. — lub ogólnie: Dzisiaj święta twego — Dziś wspomnienia twego.


Na Introit.

\relative c'{
   \clef tenor
   
   \autoBeamOff

   \partial 4 \stemDown c8 a | \stemUp f4. f8 f \stemDown a c f | f8[ e] e4 r4 \bar "" \break
   e8 f | g4. f8 e d c[ b] | b4 a r4 \bar ":|" \partial 4 c8 c \bar "" \break
   f4 c \stemUp a8 f \stemDown d' c | c8[ b] b4 r4 e8 f | g4. f8 \bar "" \break
   e8 d c b | a4 f' r4 \bar "|:" \partial 4 f8 e | d4 d d8 e f[ d] | \break
   % na następnej stronie:
   d4 c r4 f,8 a | c4 c d8[ c] d[ e] | f4 f r4 \bar ":|"
}
\addlyrics{ \small {
Przy ob -- cho -- dzie _* _* _* _* twe -- go,
o Ma -- ry -- ja czy -- sta Dzie -- wi -- co!
} }
\addlyrics{ \small {
Ko -- ściół wpo -- śród pie -- nia we -- so -- łe -- go,
Czci twą pa -- mięć Bo -- ga -- ro -- dzi -- co!
I o -- fia -- rę do Bo -- ga za -- no -- si,
Pom -- ny za -- sług o wsta -- wie -- nie pro -- si,
A prze -- ję -- ty wiel -- ką ra -- do -- ścią,
Po -- kłon da -- je z_u -- czci -- wo -- ścią.
} }Przy obchodzie * * * * twego,
o Maryja czysta Dziewico!
Kościół wpośród pienia wesołego,
Czci twą pamięć Bogarodzico!
I ofiarę do Boga zanosi,
Pomny zasług o wstawienie prosi,
A przejęty wielką radością,
Pokłon daje z uczciwością.

Dzisaj w niebie Aniołowie święci,
Uwielbiają swoją Królowę,
Tajemnicy podziwieniem zdjęci,
Wyśpiewują pieśni jej nowe:
Witaj Panno bez grzechu poczęta,
Witaj przy swem narodzeniu święta,
Witaj pełna łaski i chwały,
Przybytku Boga wspaniały.

Na Gloria.

Chwała Bogu na wysokiem niebie,
A na ziemi pokój ludowi,
Wielbimy cię, błogosławim ciebie,
Ku czci twojej zawsze gotowi
Boże Ojcze, Królu wiecznej chwały,
Któryś stworzył z niczego świat cały,
Dzięki winne tobie składamy,
Bo z rąk twoich wszystko mamy.

Który siedzisz na Ojca prawicy,
Synu Boży jednorodzony,
Do ciebie głos podnosim grzesznicy,
Przyjmij pokłon nasz uniżony:
Boś ty sam jest wespół z Duchem świętym,
W chwale Ojca Bogiem niepojętym,
A istność twa zawsze będąca,
Nie zna początku ni końca.

Przed Ewangeliją.

Bądź po wszystkie wieki pozdrowiona,
Przenajświętsza Panno Maryja,
Iż przez Syna twego przyniesiona
Światu, Boska Ewangelija:
Której zawsze nabożnie słuchajmy,
A co uczy, wiernie wypełniajmy,
Bo ten tylko nieba dostanie,
Kto jej pełni rozkazanie.

Na Credo.

Wierzę mocną, niezachwianą wiarą,
W Boga w Trójcy świętej jednego;
Ojca, który pod wagą i miarą
Wszystko mądrze stworzył z niczego:
I w Jezusa Syna mu równego,
Światło z światła, Boga prawdziwego,
Który zstąpił z nieba na ziemię,
Oswobodzić ludzkie plemię.

Sprawą Ducha świętego poczęty,
Narodził się z Panny Maryi,
Cierpiał za nas na krzyżu rozpięty,

Klęcząc

I tak umarł na Kalwaryi:
Pogrzebiony, potem zmartwych powstał,
Wstąpił w niebo i tron chwały dostał,
W dzień ostatni na sąd się zjawi,
Złych potępi, dobrych zbawi.

Również wierzę i w Ducha świętego,
Z którego łask płyną potoki,
Z Ojca, z Syna wraz pochodzącego,
Który przez swe mówił proroki.

Wierzę jeden Kościół na zbawienie,
I w nim tylko grzeehów odpuszczenie,
Wierzę ciała zmartwych powstanie,
Chwały wiecznej otrzymanie.

Na Offertorium.

Przyjmij Ojcze ten dar chleba, wina,
Z rąk kapłana w Kościele nowym,
Jakoś przyjął z rąk Maryi Syna,
Niegdyś w starym Salomonowym:
Wszakże ten sam ofiarę sprawuje,
Ten się za nas tobie ofiaruje,
Ten ołtarzem, ten jest kapłanem,
Ten ofiarą, Bogiem, Panem.

Niech ta święta ofiara o Boże,
Wyjedna nam twe przebłaganie,
Nieudolność naszą niech wspomoże,
Niech odpuści grzechów karanie:
A w doczesnem na ziemi pobyciu,
Zachowuje przy zdrowiu w tem życiu,
Byśmy wpośród ziemskiej swobody,
Służyli ci bez przeszkody.

Na Sanctus.

Zaśpiewajmy: Święty, Święty, Święty,
Pan zastępów, Bóg nieskończony,
W Majestacie swoim niepojęty,
W radach tajny i niezgłębiony:
Na którego ogarnienie chwały,
Niebo, ziemia i świat jest zamały,
Uwielbiaj go wszystko stworzenie,
Śpiewaj Świfty! nieskończenie.

Po Podniesieniu.

Przyjmij pokłon Boże utajony
Pod znakami chleba i wina,
Tyś jest Ojca Syn jednorodzony,
W tobie ufność nasza jedyna:
Pomniąc na twą mękę i cierpienia,
Krew wylaną za nas dla zbawienia,
W tej ofierze śmierć twą głosimy,
Za okup dzięki czynimy.

Na Agnus.

O Baranku Boży! któryś winy
Przyszedł gładzić, co świat zgubiły,
Sam poległeś śmiercią z ich przyczyny,
Grzechy nasze cię zamęczyły:
Ulituj się nad nędznem stworzeniem,
Daj żal szczery z życia poprawieniem,
Abyśmy się grechów pozbyli,
Więcej ich nie ponowili.

O jak wielka miłość twoja Panie!
Nie dość że się człowiekiem stałeś,
Nie dość żeś wziął na siebie karanie,
Lecz się jeszcze na pokarm dałeś:
Któżby cię śmiał brać na pożywanie,
Gdyby nie twe groźne przykazanie,
Spraw to gdy nas wzywasz do siebie,
Niech godnie przyjmujem ciebie.
Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).