Śpiewnik kościelny/Msza II na Uroczystości NMP

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

MSZA II
Na Uroczystości N. M. P.


Na Introit.


Uwaga. W miejsce prózne oznaczone gwiazdkami, kładzie się wyraz stosowny do Uroczystości, jak na Muszy poprzedzającej.\relative c'{
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \stemDown a2 a4 bes | c2 bes | a4 c a f | \stemUp g2 c, | \break
  \stemDown a'2 a4 bes | c2 bes | a2 a | \stemUp g2 r \bar ":|" g2 a4 g | \break
  g2 f | \stemDown c'4 d c bes | \stemUp a2 g | g a4 g | g2 f | \break
  \stemDown c'4 d c bes | \stemUp a2 g | \stemDown c2 d | c4 bes a2 | c2. bes4 | a1 \bar "|."
}
\addlyrics{ \small {
Prze -- dzi -- wna Ma -- tko Sło -- wa wcie -- lo -- ne -- go,
Tyś wiel -- bień na -- szych dziś ce -- lem,
Przyj -- mij więc od nas któ -- reć wzno -- sim pie -- nia,
Ku czci i chwa -- le two -- je -- go I -- mie -- nia,
Ma -- ry -- ja czy -- sta dzie -- wi -- co.
} }
\addlyrics{ \small {
Kie -- dy pa -- mią -- tkę _* _* _* _* twe -- go,
O -- bcho -- dzi ko -- ściół z_we -- se -- lem:
} }

Melodyja II.

\relative g{
  \clef tenor
  
  \autoBeamOff

  \stemUp g8[ a] g f e[ g] \stemDown c4 | \stemUp a8 a \stemDown f'8. e16 e4 d | \break
  \stemUp g,8[ a] g f e[ g] \stemDown c4 | d b c2 \bar ":|" \stemUp g4 \stemDown f'8. b,16 c4 a | \break
  \stemUp g8 g \stemDown f'8. e16 e4 d | \stemUp g, \stemDown f'8. b,16 c4 a | \stemUp g8 g \bar "" \break
  \stemDown f'8. e16 e4 d | \stemUp g,8[ a] g f e[ g] \stemDown c4 | d b c2 \bar "\."
}
\addlyrics{ \small {
Prze -- dzi -- wna Ma -- tko Sło -- wa wcie -- lo -- ne -- go,
Tyś wiel -- bień na -- szych dziś ce -- lem,
Przyj -- mij więc od nas któ -- reć wzno -- sim pie -- nia,
Ku czci i chwa -- le two -- je -- go I -- mie -- nia,
Ma -- ry -- ja czy -- sta dzie -- wi -- co.
} }
\addlyrics{ \small {
Kie -- dy pa -- mią -- tkę _* _* _* _* twe -- go,
O -- bcho -- dzi ko -- ściół z_we -- se -- lem:
} }

Przedziwna Matko Słowa wcielonego,
Tyś wielbień naszych dziś celem,
Kiedy pamiątkę * * * * twego,
Obchodzi kościół z weselem:
Przyjmij więc od nas któreć wznosim pienia,
Ku czci i chwale twojego Imienia,
Maryja czysta dziewico.

Tyś się nam stała wszyslkieh cnot przykładem,
Abyśmy z ciebie wzór brali,
Kto twoim wiernie poslępuje śladem,
Ten tylko godnie cię chwali:
Uproś nam twoich cnót naśladowanie,
Pokorę, czystość, Jezusa kochanie,
O święla Panno Maryja.

Na Gloria.

Chwała ci Boże niech będzie na niebie,
A pokój ludziom na ziemi,
Z całego serca uwielbiamy ciebie,
Sławimy głosy wspólnemi:

Królu niebieski, Ojcze wszechmogący,
Boże przedwieczny granic nieznający,
Tobie dziś dzięki składamy.

O Synu Boży u Ojca jedyny!
O Jezu Chryste nasz Panie!
Który całego gładzisz świata winy,
Przyjmij to nasze błaganie:
Boś ty sam święty, sam najwyższym Panem,
Wraz z Duchem świętym w szczęściu nieprzebranem,
I w chwale Ojca twojego.

Na Graduał.

Śpiewa się jedna strofa Pieśni o NMP. O Maryja Matko B. jak na str. 212. lub innej stosownie do Uroczystości.

Na Credo.

Wierzę w jednego Boga przedwiecznego,
W Ojca co stworzył świat cały,
Wierzę w Jezusa Syna mu równego,
Wspólnej natury i chwały:
Który w litości swojej nieprzebrany,
By naród ludzki czartu zaprzedany,
Wybawił z wiecznej niewoli;

Zstąpił na ziemię, przyjął nasze ciało,
Z Maryi czystej dziewicy,
Ducha świętego sprawą to się stało,
Mocą najwyższej prawicy:

Klęcząc

Umarł, zmartwychwstał, zasiadł na niebiosach,
Ztamtąd, gdy trąba w swych chrapliwych głosach
Ozwie się, przyjdzie świat sądzić.

Wierzę zarówno i w Ducha świętego,
Który od obu pochodzi,
Boga prawego, ożywiającego
Który przez łaskę nas rodzi:
Wierzę powszechny kościół, w nim zbawienie,
Wierzę w dzień sądny zmarłych ciał wskrzeszenie,
Wierzę i żywot bez końca.

Na Offertorium.

Śpiewa się dalszy ciąg Pieśni zaczętej na Graduał.

Na Sanctus.

Wszystkie stworzenia w połączonych głosach,
Zabrzmijcie Panu pieśń chwały,
Święty Bóg, Święty, Święty na niebiosach,
Którego dziełem świat cały:
Majestat jego niczem niezmierzony,
Nie ogarną go światów milijony,
Święty Bóg, Święty Sabaoth.

Po Podniesieniu.

Padamy na twarz o Jezu przed tobą,
Coś zstąpił z nieba w tej chwili,
Który pod chleba i wina osobą
Ukrytyś, choć nas zmysł myli,
Jednak wierzymy dla słowa twojego,
I śpiewamy ci z serca uprzejmego:
Hosanna na wysokości.

Na Agnus.

 
Baranku Boży, który świata winy
Przyszedłeś gładzić z miłości,
I zaprzedane czartu ludzkie syny
Przemienić w synów świalłości:
Racz nam odpuścić nasze przewinienia,
Ustrzedz od zguby, przywieść do zbawienia,
Racz się zmiłować nad nami.

Baranku Boży, który grzechów kary
Należące się każdemu,
Zasługą krwawej na krzyżu ofiary
Wypłacasz Ojcu twojemu:
Racz nam darować zaciągnione długi,
Przez nieskończone męki twej zasługi,
Racz się zmiłować nad nami.

Baranku Boży, dusz naszych kochanie,
Co na nas zlewasz łask mnóstwo,
I jeszcze dajesz nam na pożywanie
Ciało, krew twoją i Bóstwo:
Spraw to abyśmy godnemi się stali,
I czystem sercem ciebie przyjmowali.
Potem cię wiecznie chwalili.
Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).