Śpiewnik kościelny/Msza na Boże Narodzenie zwyczajna

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Msza na Boże Narodzenie pasterska Msza na Boże Narodzenie zwyczajna Msza w czasie Wielkiego Postu
Msza na Boże Narodzenie pasterska Msza na Boże Narodzenie zwyczajna Msza w czasie Wielkiego Postu

MSZA
Na Boże Narodzenie zwyczajna.


Na Introit.\relative f{
   \clef tenor
   \key f \major

   \autoBeamOff

   \stemUp f4 f g g | a g f2 | \stemDown c'4 c d d | \break
   c b c2 \bar "|:" c4 c d2 | c4 c bes bes | \break
   \stemUp a4 a g2 | \stemDown c4 c bes bes | \stemUp a a g2 | \break
   \stemDown c2 a4 bes | \stemUp a g f2 \bar ":|"
}
\addlyrics{ \small {
Bo -- gu dzię -- kczyn -- ne gło -- sy,
Wzno -- śmy dziś pod nie -- bio -- sy,
Że nam dał na świat Sy -- na swo -- je -- go,
W_Bó -- stwie je -- mu ró -- wne -- go,
Bo -- ga pra -- wdzi -- we -- go.
}}

Bogu dziękczynne głosy,
Wznośmy dziś pod niebiosy,
Że nam dał na świat Syna swojego,
W Bóstwie jemu równego,
Boga prawdziwego.

Choć równy Ojcu w Bóstwie,
Rodzi się dziś w ubóstwie,
Pałac ma, kącik lichej stajenki,
Za tron ręce Panienki,
A słudzy wół, osioł.

O Tajemnico święta!
Rozumem niepojęta,
Żeby Bóg tak nie pomniał o sobie,

Dał się położyć w żłobie,
Na garści barłogu.

Lecz wiemy dobrze z wiary,
Twoje Boże zamiary:
Przyjąłeś za nas grzesznych karanie,
Przyjm i podziękowanie,
Od ludu twojego.

Na Gloria.

Z Aniołami śpiewajmy,
Bez końca powtarzajmy:
Chwała bądź Bogu na wysokości,
A ludziom na nizkości
Pokój pożądany.

Ojcze przedwiecznej chwały!
Niech ci śpiewa świat cały:
Chwała bądź i t. d.

Żeś Dam dziś jedynego
Zesłał Syna twojego.
Chwała bądź i t. d.

Tyś Bogiem niepojętym,
Z Synem i z Duchem świętym.
Chwała bądź i t. d.

Na Graduał.

Śpiewa się jedna strofa Pieśni: Niepojęte dary, str. 47.

Na Credo.

Wierzę w Boga jednego,
Ojca wszechmogącego,
Który dał wszystkim rzeczom istnienie,

Przez słowa wymówienie:
Stań się, i stało się.

Wierzę i w Syna jego,
Jemu współistotnego:

Ten z Ducha najświęlszego wcielony,

Dla nas jest narodzony,
Z Maryi Dziewicy.


Klęcząc.Po śmierci zmartwych powstał,
W niebie tron chwały dostał:
Ztamtąd zaś przyjdzie w dzień ostateczny,
Złych pośle w ogieli wieczny,
A dobrym da niebo.

Wierzę w Ducha świętego,
Od obu idącego:
Wyznawam Kościól tylko jedyny,
W którym się gładzą winy,
I żywot bez końca.

Na Offertorium.

Śpiewa się dalej Pieśń zaczęta na Graduał.

Na Sanctus.

Bezustannemi głosy,
Wyśpiewujmy w niebiosy:
Święty Bóg, Święty, Święty w Istności,
W dziełach swej wszechmocności,
Pan zastępów, mocy.

Pełne są jego chwały,
Niebo, ziemia, świat cały:
Majestat niczem nieogarniony,
Rozumem niezgłębiony,
Myślą niepojęty.

Po Podniesieniu.

Cześć ci Boską dajemy
O Jezu! i wierzemy:
Ześ tu jest w chleba, wina osobie,
Ten sam coś leżał w żłobie,
Dla nas narodzony.

A pamiątkę twej męki,
Niosąc za okup dzięki,
Obchodzim w tej najświętszej ofierze,
Która ważność swą bierze,
Z ofiary krzyżowej.

Na Agnus.

O Baranku bez winy!
Synu Boga jedyny,
Co gładzisz grzechy świata wszystkiego,
Wzruszony nędzą jego,
Zlituj się nad nami.

O Baranku nasz Panie!
Co poniosłeś karanie:
Grzechy cię nasze na krzyż przybiły,
Krew świętą wytoczyły,
Zlituj się nad nami.

Baranku Boże żywy!
Pokarmie dusz prawdziwy
Co się nam na pożywanie dajesz,
I posiłkiem się stajesz,
Daj nam żywot wieczny.
Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).