Śpiewnik kościelny/Śliczna jak księżyc

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Śliczna jak księżyc
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ XI.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp c8 [f8] f4 a8 [g8] | e8 [g8] f4 r4 | g8 e8 c4 \stemDown bes'4 | \break
    \stemUp a4 g4 r4 } \stemDown a4 a4 a8 [c8] | bes8 [a8] bes4 r4 | \break
  \stemUp g8 e8 c4 \stemDown bes'4 | \stemUp a4 g4 r4 | \stemDown a4 a4 a8 [c8] | bes8 [a8] bes4 r4 | \break
  \stemUp g8 e8 c4 \stemDown bes'4 | \stemUp a4 g4 r4 | \stemDown a4 a4 a4 | bes4 bes8 [a8] bes4 | \break
  \stemUp g4 g4 g4 | \stemDown c4 c8 [b8] c4 | c8 [a8] \stemUp f4 r4 | \break
  \stemDown c'8 a8 bes8 [a8] \stemUp g4 | \stemDown c8 [a8] \stemUp f4 r4 | \stemDown bes8 a8 bes8 [a8] \stemUp g4 | \break
  \stemDown c8 [a8] \stemUp f8 [a8] g8 [bes8] | e,8 [g8] g2 | f2 r4 \bar "|." s2. }
\addlyrics { \small {
  Śli -- czna jak księ -- życ, po -- ró -- wna -- na z_słoń -- cem,
  Syn się jej zo -- wie, świa -- tłość ze świat -- ło -- ści,
  Co to za ma -- tka, wie -- dzą mą -- drzy, pro -- ści:
  Ma -- ry -- ja jej I -- mię,
  w_głę -- bo -- kiej e -- sty -- mie, A -- nioł gdy po -- zdra -- wia,
  kto jest nie -- wy -- ma -- wia,
  Zdro -- waś ła -- ski peł -- na.
}}
\addlyrics { \small {
  Pa -- ni na nie -- bie, Po -- czą -- tkiem i koń -- cem:
}}


 
Śliczna jak księżyc, porównana z słońcem,
Pani na niebie, Początkiem i końcem:
Syn się jej zowie, światłość ze światłości,
Co to za matka, wiedzą mądrzy, prości:
Maryja jej Imię, w głębokiej estymie,
Anioł gdy pozdrawia, kto jest niewymawia,
Zdrowaś łaski pełna.

 
Ta z Joachima i Anny zrodzona,
A córką Boga Ojca ogłoszona,
Matką dla Syna Boskiego się staje,
Łask oblubieniec Duch święty dodaje:
Bóg w Trójcy jedyny, z szczególnej przyczyny,
Za matkę obiera, przez Syna zawiera
Jedność z ludźmi w ciele.

Bóg stworzył człeka na wyobrażenie
Podobne sobie, ludzkie pokolenie
Traci ozdobę pierwszego stworzenia
Przez grzech, dobrego nie godzien imienia:
Więc radę Bóg składa, Maryi wypada
Imię z Bóstwa skrzyni, cóż Bóg dalej czyni,
Rodzi się z Maryi.

Staje się Matką, rodzi Boga w ciele,
Mówim w pacierzu Bogu, Ojcze, śmiele;
Maryja matką Boga jest i ludzi,
W czyjemże sercu miłość się nie wzbudzi:
Ach! płakać i szlochać, bo nie tak jest kochać,
Matkę zasmucamy, gdy Syna gniewamy,
Gwałcąc przykazania.

Bóg jest człowiekiem z Maryi zrodzony,
Zkąd człowiek godzien niebieskiej korony;
Dał nam Syn Boski moc, Boga synami
Byśmy się stali, nieba dziedzicami.
Maryja jak morze, w łask pełni, w cnot porze,
Gdy jest matką Boga, już nam nie jest trwoga,
Dostać się do nieba.

Syon niebieski dla niebian mieszkanie,
Maryja Syon piękne pomieszkanie;
Na wysokości Maryja panuje,
Że matką Boga, wszech w niebie celuje:

My ludzie na ziemi, póki tu żyjemy,
Wznośmy serca w górę do Boga, na które
Wejrzyj matko z nieba.

Ponieważ matką Boga jesteś w ciele,
Maryja Panno, więc każdyć się ściele
Pod nogi grzesznik: oddal utrapienia,
Bądź dla nas grzesznych matką pocieszenia:
Wspomagaj ubogich, z łask skarbów twych drogich,
W ostatniej godzinie, stawaj na terminie,
Przybądź nam Maryja.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).