Umowa graniczna pomiędzy Polską a ZSRR z 16 sierpnia 1945 roku

Z Wikiźródeł, repozytorium wolnych materiałów źródłowych
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko - radzieckiej granicy państwowej
Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko - radzieckiej granicy państwowej
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Umowa graniczna pomiędzy Polską a ZSRR z 16 sierpnia 1945 roku

Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1947 r., nr 35, poz. 167.

U M O W A
między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko - radzieckiej granicy.
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PREZYDENT KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu szesnastym sierpnia tysiąc dziewięćset czterdziestego piątego roku podpisana została w Moskwie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich umowa o polsko - radzieckiej granicy państwowej o następującym brzmieniu dosłownym:

U M O W A
między
RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ
i
ZWIĄZKIEM SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH
o polsko - radzieckiej granicy państwowej.


Prezydent Krajowej Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydium Rady Narodowej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, pragnąc uregulować sprawę granicy państwowej między Polską a Związkiem SRR w duchu przyjaźni i zgody, postanowili w tym celu zawrzeć niniejszą Umowę i mianowali jako swych Pełnomocników:

Prezydent Krajowej Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Edwarda OSÓBKĘ-MORAWSKIEGO,

Prezydium Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich — Zastępcę Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych i Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych ZSRR Wiaczesława Michajłowicza MOŁOTOWA,

którzy po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za sporządzone w należytej formie i w całkowitym porządku zgodzili się na następujące postanowienia:


A r t y k u ł   1

Zgodnie z decyzją Konferencji Krymskiej ustalić granicę państwową między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem SRR wzdłuż „linii Curzona” z odchyleniami od niej na rzecz Polski w niektórych rejonach od pięciu do ośmiu kilometrów, zgodnie z załączoną mapą w skali 1:500000, ustępując Polsce dodatkowo:

a) obszar położony na wschód od „linii Curzona” do rzeki zachodniego Bugu i rzeki Sołokija, na południe od miasta Kryłów z odchyleniem na rzecz Polski nie przekraczającym trzydziestu kilometrów;
b) część obszaru Puszczy Białowieskiej, na odcinku Niemirów-Jałówka, leżącego na wschód od „linii Curzona”, łącznie z Niemirowem, Hajnówką, Białowieżą i Jałówką, z odchyleniem na rzecz Polski nie przekraczającym 17 km.


A r t y k u ł   2

Zgodnie z brzmieniem artykułu pierwszego granica państwowa między Rzecząpospolitą Polską a ZSRR przebiega wzdłuż następującej linii:
Od punktu położonego około 0,6 kilometra na południowy zachód od źródła rzeki San, na północny wschód w kierunku źródła rzeki San, i dalej z biegiem rzeki San, środkiem jej nurtu do punktu na południe od miejscowości Solina, dalej na wschód od Przemyśla, na zachód od Rawy Ruskiej do rzeki Sołokija, stąd wzdłuz rzeki Sołokija i rzeki zachodni Bug na Niemirów-Jałówkę, pozostawiając po stronie polskiej wymienioną w artykule pierwszym część obszaru Puszczy Białowieskiej i stąd do zbiegu granic Rzeczypospolitej Polskiej, Litewskiej SRR i Prus Wschodnich, pozostawiając Grodno po stronie ZSRR.
Przeprowadzenie w terenie granic, wymienionych w niniejszym artykule, dokonane będzie przez mieszaną Komisję Polsko-Radziecką z siedzibą w Warszawie, która rozpocznie swą pracę nie później niż 15 dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.


A r t y k u ł   3

Aż do ostatecznego rozstrzygnięcia zagadnień terytorialnych przy uregulowaniu pokojowym, część granicy polsko-radzieckiej, przylegająca do Morza Bałtyckiego, zgodnie z decyzją Konferencji Berlińskiej, będzie przebiegała wzdłuż linii od punktu na wschodnim wybrzeżu Zatoki Gdańskiej, oznaczonego na załączonej mapie — ku wschodniej, na północ od miasta Braunsberg-Goldapp do punktu, w którym ta linia zbiega się z linią graniczną, opisaną w artykule drugim niniejszej umowy.


A r t y k u ł   4

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji, która nastąpić winna możliwie najrychlej. Umowa wchodzi w życie od chwili wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która odbędzie się w Warszawie.
Sporządzono w Moskwie 16 sierpnia 1945 roku w dwu egzemplarzach, każdy w języku polskim i rosyjskim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc.

Z UPOWAŻNIENIA
Prezydenta Krajowej Rady Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej
L. S. (-) OSÓBKA-MORAWSKI


Z UPOWAŻNIENIA
Prezydium Rady Najwyższej Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich
L. S. (-) W. MOŁOTOW


Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, uznana ona została za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych; oświadcza się, że jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona oraz że będzie niezmiennie zachowywana.

W Warszawie, dnia 4 lutego 1946 roku.

Prezydent Krajowej Rady Narodowej:

(-) Bolesław Bierut

Prezes Rady Ministrów:

(-) Edward Osóbka-Morawski

Minister Spraw Zagranicznych:

(-) Wincenty RzymowskiPD-icon.svg
Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.