Ustawa z dnia 16 listopa 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Ustawa o Polskim Czerwonym Krzyżu • z dnia 16 listopada 1964 roku
Ustawa o Polskim Czerwonym Krzyżu
z dnia 16 listopada 1964 roku

Publikator: Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1964 r., nr 41, poz. 276.

>>> Dane tekstu >>>
Tytuł Ustawa z dnia 16 listopada 1964 roku o Polskim Czerwonym Krzyżu
Data wydania 1964
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
Artykuł w Wikipedii Artykuł w Wikipedii


USTAWA
z dnia 16 listopada 1964 r.
o Polskim Czerwonym Krzyżu
Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

Art. 1. 1. Polski Czerwony Krzyż jest organizacją społeczną działającą na zasadzie dobrowolności.
2. Polski Czerwony Krzyż ma na celu organizowanie i prowadzenie działalności humanitarnej i wychowawczej, zmierzającej do utrwalenia pokoju między narodami, poprzez szerzenie zasad humanitaryzmu, rozwijanie poszanowania czci i godności ludzkiej, ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz niesienie pomocy we wszystkich okolicznościach, gdy dobra te są zagrożone.
Art. 2. Polski Czerwony Krzyż działa na podstawie niniejszej ustawy jako organizacja służąca dobrowolnie pomocą społecznej służbie zdrowia i służbie zdrowia Sił Zbrojnych.
Art. 3. Do zadań Polskiego Czerwonego Krzyża należy w szczególności:

1) prowadzenie działalności w zakresie szkolenia sanitarnego, podnoszenia kultury sanitarnej i zdrowia społeczeństwa oraz pomocy społecznej, a zwłaszcza organizowanie i prowadzenie społecznych akcji pomocy dla ludności w przypadkach epidemii i klęsk o charakterze masowym;
2) prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz osób chronionych międzynarodowymi konwencjami, a w szczególności konwencjami genewskimi o ochronie ofiar wojny,
3) prowadzenie Krajowego Biura Informacji, przewidzianego w konwencjach międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych oraz o ochronie osób cywilnych podczas wojny.

Art. 4.[1] Polski Czerwony Krzyż jest jedynym prawnie uznanym polskim stowarzyszeniem Czerwonego Krzyża działającym na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i uprawnionym do prowadzenia w tym charakterze działalności w stosunkach z zagranicą.
Art. 5. 1. Przy wykonywaniu swych zadań Polski Czerwony Krzyż współdziała z organami państwowymi oraz organizacjami społecznymi, przestrzegając podstawowych zasad Czerwonego Krzyża.
2. Organy i organizacje określone w ust. 1 oraz instytucje i zakłady pracy są obowiązane udzielać Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi pomocy w wykonywaniu jego zadań.
Art. 6. Polski Czerwony Krzyż uprawniony jest do świadczenia pomocy na obszarze kraju a także poza jego granicami w ramach działalności określonej w kraju, a także poza jego granicami, w ramach działalności określonej w umowach międzynarodowych i w ramach innych akcji objętych działalnością Czerwonego Krzyża, jak również do przyjmowania takiej pomocy z zagranicy.
Art. 7. 1. Polski Czerwony Krzyż korzysta w swej działalności w łączności pocztowej, telegraficznej i telefonicznej, jak również w transporcie i przy odprawach celnych ze zwolnień od opłat, z przywilejów i z ułatwień na zasadach określonych w umowach międzynarodowych lub w odrębnych przepisach.
2. Naczelne organy Polskiego Czerwonego Krzyża uprawnione są do bezpośredniego komunikowania się w sprawach jego działalności z Centralnym Biurem Informacji, organizacjami wchodzącymi w skład międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz z przedstawicielami i delegatami przewidzianymi w konwencjach międzynarodowych dotyczących ochrony ofiar wojny.

Rozdział 2.
Przepisy organizacyjne.

Art. 8. Polski Czerwony Krzyż posiada osobowość prawną.
Art. 9. 1. Najwyższym organem Polskiego Czerwonego Krzyża jest Krajowy Zjazd.
2. Naczelnymi organami zarządzającymi są Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża i wyłonione przezeń Prezydium.
3.Siedzibą naczelnych organów Polskiego Czerwonego Krzyża jest m. st. Warszawa.
Art. 10. 1. Statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zmiany statutu uchwala Krajowy Zjazd, a zatwierdza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
2. Nadzór nad działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża sprawuje Prezes Rady Ministrów, który może swoje uprawnienia w tym zakresie przekazać w całości lub w części właściwym ministrom.
Art. 11. 1. Polski Czerwony Krzyż posiada prawo do nadawania honorowych odznak za zasługi położone na polu urzeczywistnienia jego zadań.
2.Zasady nadawania odznak ustala statut.
Art. 12. 1. Godłem Polskiego Czerwonego Krzyża jest równoramienny czerwony krzyż na białym polu (Krzyż Genewski) występujący samodzielnie lub w połączeniu z nazwą „Polski Czerwony Krzyż“
2. Godło i nazwa Polskiego Czerwonego Krzyża pozostają pod ochroną prawną.

Rozdział 3.
Ochrona znaku i nazwy Czerwonego Krzyża.

Art. 13. Prawo do używania znaku lub nazwy Czerwonego Krzyża jako godła lub znaku rozpoznawczego i ochronnego przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych w konwencjach międzynarodowych.
Art. 14. 1. Zabronione jest używanie z naruszeniem art. 13 znaku lub nazwy „Czerwony Krzyż“ lub „Krzyż Genewski“, jak również wszelkich znaków lub nazw stanowiących ich naśladownictwo.
2. Zakaz określony w ust. 1 dotyczy również używania znaków i nazw „Czerwonego Półksiężyca“ oraz „Czerwonego Lwa i Słońca“.
3. Zabronione jest używanie godła Związku Szwajcarskiego (biały krzyż na czerwonym tle) albo znaku stanowiącego jego naśladownictwo wbrew postanowieniom konwencji międzynarodowych.
Art. 15. 1. Kto wbrew przepisom ustawy używa godeł, znaków lub nazw określonych w art. 12, 13 i 14, podlega karze grzywny do 4.500 zł.
2.[2] Orzekanie w sprawach o wykroczenia określone w ust. 1 następuje w trybie przepisów o orzecznictwie karno-administracyjnym.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe.

Art. 16. Tracą moc:

1) przepisy z dnia 1 września 1927 r. o stowarzyszeniu „Polski Czerwony Krzyż“ (Dz. U. Nr 79, poz. 688),
2) art. 60 Prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808),
3) ustawa z dnia 8 stycznia 1938 r. o ochronie znaku i nazwy Czerwonego Krzyża oraz godła Związku Szwajcarskiego (Dz. U. Nr 3, poz. 12).


Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Państwa: E. Ochab
Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki


Przypisy

  1. Przypis własny Wikiźródeł Przepis w brzmieniu pierwotnym. Art. 4 Ustawy w brzmieniu nadanym przez art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650), która weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku stanowi obecnie: „Art. 4. Polski Czerwony Krzyż jest jedynym prawnie uznanym polskim stowarzyszeniem Czerwonego Krzyża działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i uprawnionym do prowadzenia w tym charakterze działalności w stosunkach z zagranicą.“
  2. Przypis własny Wikiźródeł Przepis w brzmieniu pierwotnym. Art. 15 ust. 2 Ustawy w brzmieniu nadanym przez art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650), która weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku stanowi obecnie: “2. Orzekanie w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.“

Zobacz teżTen tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.
Emblem-scales.svg

Uwaga – zamieszczone na Wikiźródłach teksty aktów prawnych mają charakter historyczny, nie są aktualizowane, mogą być także zmieniane przez użytkowników. Z tego względu, należy je traktować wyłącznie jako pomoc o charakterze edukacyjnym. Zamieszczone na Wikiźródłach akty prawne w żadnym razie nie powinny być podstawą dla dokonywania jakichkolwiek czynności, mogących mieć skutki prawne.