Strona:Ustawa o Polskim Czerwonym Krzyżu.pdf/2

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


2. Naczelnymi organami zarządzającymi są Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża i wyłonione przezeń Prezydium.
3.Siedzibą naczelnych organów Polskiego Czerwonego Krzyża jest m. st. Warszawa.
Art. 10. 1. Statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zmiany statutu uchwala Krajowy Zjazd, a zatwierdza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
2. Nadzór nad działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża sprawuje Prezes Rady Ministrów, który może swoje uprawnienia w tym zakresie przekazać w całości lub w części właściwym ministrom.
Art. 11. 1. Polski Czerwony Krzyż posiada prawo do nadawania honorowych odznak za zasługi położone na polu urzeczywistnienia jego zadań.
2.Zasady nadawania odznak ustala statut.
Art. 12. 1. Godłem Polskiego Czerwonego Krzyża jest równoramienny czerwony krzyż na białym polu (Krzyż Genewski) występujący samodzielnie lub w połączeniu z nazwą „Polski Czerwony Krzyż“
2. Godło i nazwa Polskiego Czerwonego Krzyża pozostają pod ochroną prawną.

Rozdział 3.
Ochrona znaku i nazwy Czerwonego Krzyża.

Art. 13. Prawo do używania znaku lub nazwy Czerwonego Krzyża jako godła lub znaku rozpoznawczego i ochronnego przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych w konwencjach międzynarodowych.
Art. 14. 1. Zabronione jest używanie z naruszeniem art. 13 znaku lub nazwy „Czerwony Krzyż“ lub „Krzyż Genewski“, jak również wszelkich znaków lub nazw stanowiących ich naśladownictwo.
2. Zakaz określony w ust. 1 dotyczy również używania znaków i nazw „Czerwonego Półksiężyca“ oraz „Czerwonego Lwa i Słońca“.
3. Zabronione jest używanie godła Związku Szwajcarskiego (biały krzyż na czerwonym tle) albo znaku stanowiącego jego naśladownictwo wbrew postanowieniom konwencji międzynarodowych.
Art. 15. 1. Kto wbrew przepisom ustawy używa godeł, znaków lub nazw określonych w art. 12, 13 i 14, podlega karze grzywny do 4.500 zł.
2.[1] Orzekanie w sprawach o wykroczenia określone w ust. 1 następuje w trybie przepisów o orzecznictwie karno-administracyjnym.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe.

Art. 16. Tracą moc:

1) przepisy z dnia 1 września 1927 r. o stowarzyszeniu „Polski Czerwony Krzyż“ (Dz. U. Nr 79, poz. 688),
2) art. 60 Prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808),
3) ustawa z dnia 8 stycznia 1938 r. o ochronie znaku i nazwy Czerwonego Krzyża oraz godła Związku Szwajcarskiego (Dz. U. Nr 3, poz. 12).


Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Państwa: E. Ochab
Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki  1. Przypis własny Wikiźródeł Przepis w brzmieniu pierwotnym. Art. 15 ust. 2 Ustawy w brzmieniu nadanym przez art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650), która weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku stanowi obecnie: “2. Orzekanie w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.“